Danutės aukuras

Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.
Da­nu­tė Vai­če­ko­nie­nė ir jos au­ku­ras.

Da­nu­tė Vai­če­ko­nie­nė iš Ož­ki­niš­kio kai­mo lais­va­lai­kiu ku­ria kom­po­zi­ci­jas. Ad­ven­tui mo­te­ris iš nend­rių ir vy­te­lių su­py­nė au­ku­rą. Au­ku­re – bal­ta žva­ke­lė. Sa­vo puoš­me­ną ji at­ne­šė į šeš­ta­die­ni­nį tur­gų. Lan­ky­to­jus do­mi­na. Ža­lias ak­cen­tė­lis kiek­vie­nam pri­me­na: lai­kas pin­ti ad­ven­to vai­ni­kus ir vai­ni­ke šią sa­vai­tę įžieb­ti pir­mą žva­ke­lę. Ir jei­gu ta žva­ke­lė dar ne sin­te­ti­nė, o iš kvap­naus bi­čių vaš­ko. Na­mai už­kvips va­sa­ros gė­lė­ta lan­ka. Vi­sai ki­toks šven­tės il­ge­sys ir jos lau­ki­mas...

Da­nu­tė įdo­mių min­čių ne­sto­ko­ja. Ki­tą tur­ga­die­nį vėl kaž­kuo nu­ste­bins.