2019 m. gruo­džio 12 d. vyks­tant Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos pa­si­ta­ri­mui, ku­rio me­tu svars­to­mi es­mi­niai ES biu­dže­to klau­si­mai LR Že­mės ūkio rū­mai Briu­se­ly­je or­ga­ni­za­vo žem­dir­bių pro­tes­to ak­ci­ją. Su­si­vie­ni­ję Lie­tu­vos, Len­ki­jos, Če­ki­jos ir Slo­va­ki­jos žem­dir­biai rei­ka­la­vo vie­no­dų kon­ku­ren­ci­nių są­ly­gų vi­soms ES ša­lims na­rėms.

Šio­je pro­tes­to ak­ci­jo­je da­ly­va­vo ūki­nin­kai iš vi­sos Lie­tu­vos: Plun­gės, Rie­ta­vo, Tel­šių, Pa­ne­vė­žio, Ro­kiš­kio, Bir­žų, Prie­nų, Ša­kių, Ši­la­lės, Uk­mer­gės, Kau­no ra­jo­nų bei Lie­tu­vos žem­dir­biš­kų­jų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai.

Pa­gal tie­sio­gi­nių iš­mo­kų dy­dį esa­me tre­ti nuo ga­lo – po Es­ti­jos ir Lat­vi­jos. Stip­riai at­si­lie­ka­me nuo ES tie­sio­gi­nių iš­mo­kų vi­dur­kio, ku­ris yra apie 266 Eur.

Lie­tu­vai nau­juo­ju 2021 – 2027 m. lai­ko­tar­piu tie­sio­gi­nėms iš­mo­koms nu­ma­to­ma skir­ti 3,344 mlrd. Eur (2018 m. kai­no­mis) ar­ba 5,8 pro­c. dau­giau nei 2014–2020 m. lai­ko­tar­piu, ta­čiau Kai­mo plėt­ros pro­gra­mai nu­ma­to­ma skir­ti tik 1,214 mlrd. Eur t. y. 26,2 pro­c. ma­žiau (BE­VEIK TREČ­DA­LIU!) ne­gu 2014–2020 m. lai­ko­tar­piu.

Pa­siū­ly­tas tie­sio­gi­nių iš­mo­kų kon­ver­gen­ci­jos sce­na­ri­jus ro­do, kad šis pro­ce­sas ir to­liau vyks la­bai lė­tai, iš­mo­kos iki ES vi­dur­kio bus di­di­na­mos vos po 2 pro­c. kas­met, ir tik 2027 m. Lie­tu­vos tie­sio­gi­nių iš­mo­kų vi­dur­kis tu­rė­tų pa­siek­ti 204 Eur už ha ly­gį, ar­ba tik 79 pro­c. ES vi­dur­kio.

Su pro­tes­tuo­jan­čiai­siais su­si­ti­ko ir ša­lies Pre­zi­den­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da, ku­ris pa­žy­mė­jo, jog sieks, kad Lie­tu­vai nau­ja­ja­me 2021–2027 me­tų ES biu­dže­te bū­tų už­tik­rin­tos di­des­nės iš­mo­kos žem­dir­biams ir kai­mo plėt­rai, skir­tos ma­žin­ti re­gio­nų eko­no­mi­nį at­si­li­ki­mą.