Biržuose gripo atvejų neregistruota

Ser­ga­mu­mas gri­pu ir to­liau pa­ma­žu di­dė­ja

Na­cio­na­li­nis vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (NVSC) pra­ne­ša, kad Lie­tu­vo­je praė­ju­sią sa­vai­tę (2019 m. gruo­džio 30 d. – 2020 m. sau­sio 5 d.) bend­ras ser­ga­mu­mo gri­pu ir ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis (ŪVK­TI) ro­dik­lis šiek tiek pa­di­dė­jo ly­gi­nant su anks­tes­ne sa­vai­te, gri­po at­ve­jų to­liau pa­ma­žu dau­gė­ja.

Bend­ras ser­ga­mu­mo gri­pu ir ŪVK­TI ro­dik­lis Lie­tu­vo­je praė­ju­sią sa­vai­tę sie­kė 43 at­ve­jus 10 tūkst. gyv. (anks­tes­nią­ją sa­vai­tę – 31 at­ve­jį 10 tūkst. gy­ven­to­jų). NVSC duo­me­ni­mis, per­nai tuo pa­čiu me­tu (1-ąją me­tų sa­vai­tę) bend­ras Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ser­ga­mu­mo gri­pu ir ŪVK­TI ro­dik­lis bu­vo di­des­nis – 69,7 at­ve­jo 10 tūkst. gy­ven­to­jų.

Praė­ju­sią sa­vai­tę gri­pu su­si­rgo 221 as­muo, anks­tes­nią­ją sa­vai­tę – 178. 1-ąją šių me­tų sa­vai­tę Lie­tu­vo­je dėl gri­po į li­go­ni­nes pa­gul­dy­ti 32 as­me­nys, tarp jų 24 vai­kai.

Pa­ne­vė­žio re­gio­ne gri­pu ir ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis praė­ju­sią sa­vai­tę sir­go 926 as­me­nys (iš jų – 6 gri­po at­ve­jai). Pa­ne­vė­žio re­gio­ne 10000 gy­ven­to­jų praė­ju­sią sa­vai­tę ŪVK­TI ir gri­po at­ve­jų bu­vo 43.

Bir­žuo­se gri­po at­ve­jų ne­re­gist­ruo­ta

Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Pa­ne­vė­žio de­par­ta­men­to Bir­žų sky­riaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos stip­ri­ni­mo spe­cia­lis­tė Da­nu­tė Gri­gie­nė "Bir­žie­čių žo­džiui" sa­kė, jog pir­mą­ją šių me­tų sa­vai­tę ra­jo­ne ne­re­gist­ruo­tas nė vie­nas gri­po at­ve­jis. Ūmių vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jų 10000 gy­ven­to­jų ra­jo­ne re­gist­ruo­ta 41,2 at­ve­jo. Pa­sak spe­cia­lis­tės, pa­ly­gin­ti su praė­ju­siais me­tais, ser­ga­mu­mo ŪVK­TI at­ve­jų re­gist­ruo­ta ma­žiau. Ta­čiau šį ro­dik­lį ga­li įta­ko­ti tai, jog nuo me­tų pra­džios į mo­kyk­las ne­be­rei­kia pri­sta­ty­ti gy­dy­to­jo pa­žy­mų, liu­di­jan­čių, kad mo­ki­nys sir­go. Anot D. Gri­gie­nės, ga­li bū­ti taip, kad vai­kas sir­go, ta­čiau per ke­lias die­nas pa­svei­ko ir į me­di­kus ne­si­krei­pė.

Da­nu­tė Gri­gie­nė "Bir­žie­čių žo­džiui" sa­kė, jog dar ne­vė­lu pa­si­skie­py­ti nuo gri­po, nes gri­po se­zo­nas dar ne­pra­si­dė­jo. Imu­ni­te­tas po skie­po įgau­na­mas po 2 sa­vai­čių. Bir­žų po­lik­li­ni­kos Skie­pų ka­bi­ne­te dar yra ne­mo­ka­mos vak­ci­nos, o Bir­žų šei­mos gy­dy­to­jų cent­ras ne­mo­ka­mos vak­ci­nos ne­be­tu­ri. Mo­ka­mai pa­si­skie­py­ti, anot spe­cia­lis­tės, ga­li­ma vi­sa­da.

Pa­ti­ki­miau­sia ap­sau­ga – skie­pai

Pri­me­na­me, gri­pas – tai ūmi vi­ru­sų su­kel­ta kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­ja, pa­si­reiš­kian­ti karš­čia­vi­mu, sau­su ko­su­liu, gerk­lės, gal­vos ir rau­me­nų skaus­mu, nuo­var­giu ir silp­nu­mu. Gri­po vi­ru­sas plin­ta oro la­še­li­niu bū­du. Čiau­dint ar ko­sint su­si­da­ran­tys la­še­liai pa­ten­ka ant vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų glei­vi­nės. Užk­ra­tas taip pat ga­li bū­ti per­duo­da­mas per kon­tak­tą su kvė­pa­vi­mo ta­kų iš­sky­ro­mis (pvz., lie­čiant daik­tus ar­ba pa­vir­šius, ku­riuo­se yra vi­ru­sas, ir po to lie­čiant sa­vo akis, no­sį ar bur­ną). Aps­kai­čiuo­ta, kad vie­nas ser­gan­tis gri­pu ga­li už­krės­ti ke­tu­ris as­me­nis. To­dėl su­si­rgus re­ko­men­duo­ja­ma veng­ti žmo­nių su­si­bū­ri­mo vie­tų, lik­ti na­muo­se ir lai­ky­tis gy­dy­to­jų nu­ro­dy­mų. Kiek­vie­no gri­po se­zo­no me­tu cir­ku­liuo­ja ne vie­nas, o ke­li skir­tin­gi gri­po vi­ru­sai (A ir B ti­pų). Atk­rei­pia­me dė­me­sį, kad per­si­rgus, imu­ni­te­tas su­si­da­ro tik konk­re­čiam per­si­rgtam gri­po vi­ru­so ti­pui, to­dėl iš­lie­ka ti­ki­my­bė už­si­krės­ti ki­to ti­po gri­pu. Kiek­vie­nais me­tais ku­ria­ma nau­ja se­zo­ni­nio gri­po vak­ci­na, at­si­žvel­giant į cir­ku­liuo­jan­čius vi­ru­sų ti­pus ir po­ti­pius. 2019–2020 m. gri­po se­zo­no vak­ci­nos skir­tos ap­sau­go­ti nuo A (H1N1), A (H3N2), ir dvie­jų B ti­po vi­ru­sų, to­dėl pa­si­skie­pi­jus su­si­da­ro imu­ni­te­tas abie­jų ti­pų gri­pui.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.