Biržiečių viešnagė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose: nuo Dubingių iki Biržų ir Kėdainių

"Sė­los" mu­zie­jaus di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Edi­ta Lans­ber­gie­nė žiū­ro­vams pa­tei­kė is­to­ri­nes mįs­les.
Na­cio­na­li­nia­me mu­zie­ju­je Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės val­do­vų rū­muo­se 2019 m. spa­lio 10 d. ati­da­ry­ta pa­ro­da „Rad­vi­los.

Ku­ni­gaikš­čių is­to­ri­ja ir pa­vel­das“ – pir­mą kar­tą Lie­tu­vo­je taip pla­čiai pri­sta­tan­ti vie­ną iš­ki­liau­sių LDK di­di­kų gi­mi­nių. Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mos ver­ty­bės dau­giau nei iš 30 ins­ti­tu­ci­jų ir pri­va­čių ko­lek­ci­jų (Lie­tu­va, Len­ki­ja, Bal­ta­ru­si­ja, Uk­rai­na, Vo­kie­ti­ja, Pran­cū­zi­ja, Iz­rae­lis). Tarp jų yra ir Bir­žų kraš­to mu­zie­jaus „Sė­la“ eks­po­na­tų: Bir­žų pi­lies rū­mų kok­liai su Kris­tu­po Rad­vi­los Per­kū­no, Liud­vi­kos Ka­ro­li­nos Rad­vi­lai­tės ini­cia­lais, Bo­gus­la­vo Rad­vi­los mo­nog­ra­ma bei rū­mų puo­šy­bos ar­chi­tek­tū­ri­nės de­ta­lės iš smil­tai­nio ir vie­ti­nio do­lo­mi­to. Be šių bir­žie­tiš­kų ar­te­fak­tų pa­ro­do­je taip pat eks­po­nuo­ja­mi li­tur­gi­niai Bir­žų evan­ge­li­kų re­for­ma­tų baž­ny­čios in­dai su ku­ni­gaikš­čių Rad­vi­lų at­ri­bu­ti­ka. Pa­ma­ty­si­te ir Lie­tu­vos-Len­ki­jos val­do­vo Zig­man­to Va­zos pri­vi­le­gi­jos, su­tei­kian­čios Bir­žų Mies­tui Mag­de­bur­go tei­ses, nuo­ra­šą, šiuo me­tu sau­go­mą Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me mu­zie­ju­je (iš slap­to­jo Bir­žų mies­to ar­chy­vo, iš­sau­go­to mies­tie­čių). Nuo 2019 m. ko­vo 8 d. šis nuo­ra­šas pu­sę me­tų bu­vo eks­po­nuo­tas Bir­žų mu­zie­ju­je, pa­ro­do­je, skir­to­je Mag­de­bur­go tei­sių su­tei­ki­mo Bir­žų mies­tui 430-osioms me­ti­nėms.

Įs­pū­din­ga pa­ro­da yra ly­di­ma edu­ka­ci­nių už­siė­mi­mų ir dau­gy­bės kul­tū­ros ren­gi­nių, į ku­rių vie­ną gruo­džio 12 d. bu­vo pa­kvies­ti ir Bir­žų kraš­to mu­zie­jaus „Sė­la“ mu­zie­ji­nin­kai. Kul­tū­ros va­ka­ro „Rad­vi­los. Nuo Du­bin­gių iki Bir­žų ir Kė­dai­nių“ idė­ja – pri­sta­ty­ti šių tri­jų Rad­vi­lų re­zi­den­ci­jų is­to­ri­ją, pa­vel­dą, jo ak­tua­li­za­vi­mą šian­dien, val­dų tar­pu­sa­vio jung­tis bei kiek­vie­nos jų iš­skir­ti­nu­mą.

Bir­žų ku­ni­gaikš­tys­tė, pi­lis ir val­dy­to­jai Rad­vi­los bu­vo pri­sta­ty­ti vaiz­do pra­ne­ši­mu, ku­ris bu­vo pa­reng­tas 2013-2016 m. su­kur­to TV lai­dų cik­lo re­gio­ni­nėms te­le­vi­zi­joms „Rad­vi­lų Bir­žai. Pa­siž­val­gy­mai po bu­vu­sią ku­ni­gaikš­tys­tę“ (sce­na­ri­jaus au­to­rė E. Lans­ber­gie­nė, re­ži­sie­rius S. Pu­čins­kas) pa­grin­du. Apie Bir­žus bu­vo pa­sa­ko­ja­ma Rad­vi­lų is­to­ri­jos ty­ri­nė­to­jų, eks­per­tų lū­po­mis. Mu­zie­jaus di­rek­to­rius G. But­ke­vi­čius ir pa­va­duo­to­ja E. Lans­ber­gie­nė da­ly­va­vo dis­ku­si­jo­se, ku­rių me­tu ban­dė įro­dy­ti Bir­žų pra­na­šu­mą ly­gi­nant su opo­nuo­jan­čiais Kė­dai­niais ir Du­bin­giais. Dis­ku­si­jo­je taip pat da­ly­va­vo pro­f. ha­bil. dr. A. Kun­ce­vi­čius bei Kė­dai­nių mu­zie­jaus di­rek­to­rius R. Žir­gu­lis, o va­ka­rą mo­de­ra­vo dr. J. Kar­pa­vi­čie­nė. Ren­gi­nio lan­ky­to­jai tu­rė­jo įmin­ti įvai­rias is­to­ri­nes mįs­les (pvz., ko­kia tar­me kal­bė­jo lie­tu­viš­kai mo­kė­jęs Jo­nu­šas Rad­vi­la, ar­ba į ku­rį Bir­žus val­džiu­sį Rad­vi­lą la­biau­siai pa­na­šus šian­die­ni­nis Bir­žų pi­lies val­dy­to­jas). Pa­tys smal­siau­si bu­vo pa­kvies­ti ke­liau­ti per Bir­žų ku­ni­gaikš­tys­tę – su­žais­ti sta­lo žai­di­mą – ir pa­si­da­lin­ti ke­liau­jant pa­tir­tais nuo­ty­kiais.

Kul­tū­ros va­ka­ras su­lau­kė di­džiu­lio su­si­do­mė­ji­mo; Val­do­vų rū­mų di­džio­ji re­ne­san­si­nė sa­lė, tal­pi­nan­ti dau­giau kaip 300 žiū­ro­vų, bu­vo pil­nu­tė­lė. Tarp žiū­ro­vų bu­vo ir pul­ke­lis bir­žie­čių, ku­riems ke­lio­nę į sos­ti­nę or­ga­ni­za­vo Bir­žų tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ras, bei dar di­des­nis pul­kas Vil­niaus bir­žie­čių, neuž­mirš­tan­čių sa­vo kraš­to is­to­ri­jos. Su­si­do­mė­ji­mo su­lau­kė ir Bir­žų ku­ni­gaikš­tys­tės pri­sta­ty­mas – po ren­gi­nio bir­žie­čiai dar tu­rė­jo at­sa­ki­nė­ti į va­ka­ro da­ly­viams iš­ki­lu­sius klau­si­mus.

Pa­ro­da „Rad­vi­los. Ku­ni­gaikš­čių is­to­ri­ja ir pa­vel­das“ mu­zie­ju­je Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės val­do­vų rū­muo­se veiks iki 2020 me­tų sau­sio 12 die­nos, tad, kas dar ne­bu­vo, ga­li­te su­skub­ti ap­lan­ky­ti.