Biržiečiai dalyvavo Žemaitijos vardo paminėjimo 800 metų jubiliejaus renginyje

2019-uo­sius, Že­mai­ti­jos var­do pa­mi­nė­ji­mo ra­šy­ti­niuo­se šal­ti­niuo­se 800-uo­sius me­tus, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mas bu­vo pa­skel­bęs Že­mai­ti­jos me­tais. Sei­mo priim­ta­me nu­ta­ri­me pa­brė­žia­ma Že­mai­ti­jos le­mia­ma reikš­mė Lie­tu­vos ir Bal­ti­jos jū­rų ry­tų pa­kran­tės XIII–XIV a. vals­ty­bių for­ma­vi­mo­si is­to­ri­jo­je Vo­kie­čių or­di­nui vyk­dant kur­šių ir prū­sų gen­čių už­ka­ria­vi­mus, taip pat pa­žy­mi­mas Že­mai­ti­jos vaid­muo Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je 1236–1422 me­tais, 200 me­tų trū­ku­si ko­va su Or­di­nu gi­nant sa­vo že­mės ir lais­vę, in­dė­lis į per­ga­lę Sau­lės ir Dur­bės mū­šiuo­se, už­tik­ri­nant Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės stip­rė­ji­mą, ap­sau­gant lat­vių ir es­tų že­mes nuo prū­sų li­ki­mo. Sei­mas šį spren­di­mą priė­mė pri­pa­žin­da­mas Že­mai­ti­jos in­dė­lį per vi­są Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės gy­va­vi­mo lai­ko­tar­pį į vals­ty­bės gy­ve­ni­mą, iš­lai­kant pri­gim­ti­nę sa­vas­tį, kal­bą, pa­pro­čius, tra­di­ci­jas ir sa­vi­tą kraš­to is­to­ri­ją.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė bu­vo pa­tvir­ti­nu­si Že­mai­ti­jos me­tų ren­gi­nių pro­gra­mą. Vie­nas iš šios pro­gra­mos ren­gi­nių – rug­sė­jo 24 die­ną vy­kęs iš­kil­min­gas Že­mai­ti­jos var­do pa­mi­nė­ji­mo teat­ra­li­zuo­tas kon­cer­tas „Aš esu ta – Že­mai­ti­ja“ Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to teat­re. Į šį ren­gi­nį ke­tu­ris Bir­žų kraš­to že­mai­čius ir tiek pat ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų bei me­rą pa­kvie­tė Sei­mo lai­ki­no­sios Že­mai­čių gru­pės va­do­vė par­la­men­ta­rė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė, glo­bo­ju­si pa­čią Že­mai­ti­jos pa­mi­nė­ji­mo me­tų idė­ją.

Į iš­kil­min­gą ren­gi­nį vy­ko ak­ty­vūs Bir­žų že­mai­čiai: Al­gi­man­tas Bu­kys, Joa­na Kve­da­ra­vi­čie­nė, Ar­vy­das Pe­ne­lis ir Ge­no­vai­tė Vis­kon­tai­tė-Va­lec­kie­nė, kul­tū­ros dar­buo­to­ja Da­lia Balt­ru­šai­tie­nė (taip pat že­mai­tė), Sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja Ast­ra Kor­sa­kie­nė, ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Li­na Vi­re­liū­nie­nė, Sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­ta­rė­ja Ja­ni­na Bag­do­nie­nė.

Teat­ra­li­zuo­ta­me kon­cer­te dai­na, mu­zi­ka, šo­kiu, vaiz­do pro­jek­ci­jo­mis bu­vo pri­sta­ty­ta Že­mai­ti­jos is­to­ri­ja, že­mai­čio gy­ven­se­na, kul­tū­ros mil­ži­nai, Že­mai­ti­jos krikš­tas, že­mai­čių kal­ba, že­mai­čių gy­va­ta. Kon­cer­te da­ly­va­vo ke­lių teat­rų ak­to­riai, ži­no­mi Že­mai­ti­jos ra­jo­nų ir Vil­niaus mies­to folk­lo­ro ko­lek­ty­vai, dai­nų ir šo­kių an­samb­liai, ba­le­to šo­kė­jai, Sau­liaus Pet­rei­kio or­kest­ras ir ki­ti mu­zi­kos at­li­kė­jai.

Kon­cer­to lauk­da­mi bir­žie­čiai pa­dė­ko­jo už kvie­ti­mus Sei­mo na­rei Ri­man­tei Ša­la­še­vi­čiū­tei, pa­kvie­tė ją kar­tu nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti. Bir­žų že­mai­čiai grei­tai ra­do jų pri­gim­ti­ne šne­ka kal­ban­čių žmo­nių, sma­giai bend­ra­vo, džiau­gė­si bend­rys­te ir įspū­din­gu kon­cer­tu.