Spiningavimo varžybose "Širvėnos plėšrūnė 2019 ruduo" nebuvo lygių biržiečiui Vitalijui Gasiūnui

Si­gu­tės Kvet­kie­nės nuo­tr.
Var­žy­bų pri­zi­nin­kai su ki­tais spi­nin­gau­to­jais
Pir­mą­jį spa­lio sek­ma­die­nį net 60 žve­jų mė­gė­jų at­vy­ko da­ly­vau­ti LMŽD Bir­žų sky­riaus or­ga­ni­zuo­to­se žve­jų mė­gė­jų ru­de­ni­nės žūk­lės var­žy­bo­se „ Šir­vė­nos plėš­rū­nė 2019 ru­duo“. Bir­žie­čiai ir jų sve­čiai iš Kau­no, Šiau­lių, Ro­kiš­kio bei Anykš­čių su­si­skirs­tė po du į tris­de­šimt ko­man­dų ir da­ly­va­vo in­di­vi­dua­lio­je ir ko­man­di­nė­je įskai­to­se.

Išk­lau­sę inst­ruk­ta­žo, pa­ly­dė­ti sky­riaus pir­mi­nin­ko Kos­to Ro­mual­do Gal­ve­lio ir jo pa­va­duo­to­jo žūk­lei Aust­riaus Še­šei­kos, pa­si­py­lė į eže­rą. Žve­jai į kran­tą grį­žo po pen­kių va­lan­dų spi­nin­ga­vi­mo, pa­ty­rę vi­są pa­le­tę įvai­riau­sių orų per­mai­nų. Ry­tą jie į eže­rą iš­plau­kė ant kran­to esant šar­mai. Vė­liau, pra­plė­šu­si de­be­sis, juos ban­dė šil­tais spin­du­liais pa­glos­ty­ti sau­lu­tė. Tik neil­gai. Nes dan­gų vėl ap­trau­kė de­be­sys. Jie žve­jus pa­kra­pi­no lie­tu­mi, net pa­bars­tė snai­gė­mis, ku­rios tuoj pat iš­tir­po. Nors su­grį­žė­liai sa­kė, kad ne­su­ša­lo, be di­de­lio ra­gi­ni­mo py­lė­si iš ka­ti­lo ant lau­žo Rai­mon­dos vir­tos žu­vie­nės, du­be­nė­lius ap­si­ka­bi­nę šil­dė­si ran­kas...

Ne vi­siems žve­jams nu­si­šyp­so­jo For­tū­na ir lei­do pa­si­džiaug­ti lai­mi­kiu, bet vi­si bu­vo ge­ros nuo­tai­kos, juo­ka­vo, ste­bė­jo žu­vų svė­ri­mo ei­gą, vie­nas ki­tam pa­dė­jo ne­šti į eže­rą jau pa­sver­tas ly­de­kas, kant­riai lau­kė ap­do­va­no­ji­mų.

Prieš pra­dė­da­mas ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­ją, sky­riaus pir­mi­nin­kas K. R. Gal­ve­lis pa­ly­gi­no pa­sku­ti­nių ket­ve­rių ru­dens spi­nin­ga­vi­mo var­žy­bų re­zul­ta­tus. 2016 m. da­ly­va­vo 19 žve­jų, pa­ga­vo 17,980 kg plėš­rū­nių, di­džiau­sia ly­de­ka svė­rė 2,500 kg. 2017 m. 60 žve­jų pa­ga­vo 25,700 kg žu­vies, ku­rių di­džiau­sios svo­ris bu­vo 6,200 kg. 2,18 m. 73,565 kg žu­vies pa­ga­vo 41 žve­jys. Tų me­tų di­džiau­sia žu­vis svė­rė 3,555 kg.

Šį­met pa­gau­ta 39,833 kg ly­de­kų. Ko­man­di­nė­je įskai­to­je tre­čią­ją vie­tą lai­mė­jo kau­nie­čių ko­man­da „Kab­lys“. Ma­mos Ri­tos Ku­lie­šie­nės ir jos sū­naus Min­dau­go Ku­lie­šiaus lai­mi­kis svė­rė 2,690 kg. Ant­ro­sios vie­tos lai­mė­to­jai – bir­žie­čių ko­man­da „Vob­le­ris“. Jos na­rių Arū­no Kla­naus­ko ir Ed­mun­do Jau­dze­mo iš­trauk­tos ly­de­kos svė­rė 3,720 kg. O nu­ga­lė­to­jais ko­man­di­nė­je įskai­to­je pa­skelb­ta bir­žie­čių ko­man­da “GLX“: Vi­ta­li­jus Ga­siū­nas ir Aust­rius Še­šei­ka. Ši ko­man­da pa­ga­vo dau­giau­siai ly­de­kų, jų svo­ris – 5,518 kg. Šios ko­man­dos na­riui Vi­ta­li­jui Ga­siū­nui ne­bu­vo ly­gių ir as­me­ni­nė­je įskai­to­je, nes pri­si­vi­lio­jo ir pa­si­ga­vo net 4 ly­de­kas, svė­ru­sias 4,563 kg. Pa­mi­nė­ti­na, kad Vi­ta­li­jus Ga­siū­nas su bir­žie­čiu Vik­to­ru Va­da­pa­lu ką tik bu­vo da­ly­va­vę ki­to­se var­žy­bo­se: at­sto­va­vo Bir­žams jau pa­sku­ti­nia­me, ket­vir­ta­ja­me var­žy­bų „Spi­nin­ga­vi­mas.lt , čem­pio­na­tas VA­RI­VAS tau­rė“ eta­pe, vy­ku­sia­me Birš­to­ne. Vy­rai vi­suo­se ke­tu­riuo­se eta­puo­se bu­vo nu­ga­lė­to­jų de­šim­tu­ke. Ga­lu­ti­nė­je įskai­to­je užė­mė ket­vir­tą­ją vie­tą ir va­ka­rykš­čiai bu­vo ap­do­va­no­ti ir jiems įteik­ti me­da­liai. Abie­jų tei­gi­mu – gau­ti ap­do­va­no­ji­mai ir me­da­liai jiems – auk­so ver­tės, nes vi­suo­se eta­puo­se da­ly­va­vo apie šim­tą žve­jų.

Šių var­žy­bų ant­ro­sios vie­tos in­di­vi­dua­lio­je įskai­to­je lai­mė­to­jas – kau­nie­tis Min­dau­gas Ku­lie­šius, pa­ga­vęs 2,690 kg svė­ru­sias ly­de­kas. O tre­čią­ją vie­tą bur­tai lė­mė šiau­lie­čiui Min­dau­gui Ežers­kiui, nes ir jo, ir ro­kiš­kė­no Ar­vy­do Mi­lak­nio lai­mi­kių svo­riai bu­vo vie­no­di – 2,510 kg. Pas­ta­ra­jam te­ko ten­kin­tis ket­vir­tą­ja vie­ta.

Di­džiau­sią ly­de­ką, svė­ru­sią 2,495 kg, iš­trau­kė Min­dau­gas Pi­py­nė. Taip pat bu­vo pa­žy­mė­ti jau­niau­sias var­žy­bų da­ly­vis To­mas Kub­lins­kas ir vy­riau­sias – Kos­tas Ro­mual­das Gal­ve­lis. At­mi­ni­mo do­va­nė­lė bu­vo įteik­ta ir spi­nin­gau­to­jai kau­nie­tei Ri­tai Ku­lie­šie­nei.

Or­ga­ni­za­to­riai pri­zi­nes vie­tas užė­mu­sius žve­jus ap­do­va­no­jo dip­lo­mais, tau­rė­mis ir me­da­liais. As­me­ni­nės do­va­nė­lės bu­vo įteik­tos ir 4 – 10 vie­tas lai­mė­ju­sie­siems.

Sky­riaus pir­mi­nin­kas K. R. Gal­ve­lis pa­dė­ko­jo var­žy­bų rė­mė­jams, da­ly­viams ir vi­sus pa­kvie­tė sek­ti in­for­ma­ci­ją ir at­vyk­ti da­ly­vau­ti žie­mos po­le­di­nės žūk­lės var­žy­bo­se.