Biotualetas miesto centre pastatytas

Gra­ži­nos DA­GY­TĖS nuo­tr.

Sau­sio vi­du­ry­je ra­šė­me, jog vie­šo­jo tua­le­to ar bio­tua­le­tų sty­gius žie­mos me­tu Bir­žų mies­to cent­re su­ke­lia daug ne­pa­to­gu­mų tiek vie­tos gy­ven­to­jams, tiek į mies­to cent­rą at­vy­ku­siems kraš­tie­čiams bei Bir­žų sve­čiams. Ro­tu­šės gat­vės dau­gia­bu­ty­je gy­ve­nan­tys žmo­nės skun­dė­si, jog jų kie­mas ta­po tua­le­tu, kai ap­der­gia­ma net na­mo sie­na. Val­di­nin­kai aiš­ki­no, jog žie­mos me­tu bio­tua­le­to nie­ka­da ne­bū­da­vo. Ka­dan­gi šį­met kol kas rim­tes­nės žie­mos dar ne­bu­vo, priei­ta prie iš­va­dos, jog tua­le­to rei­kė­tų. „Bir­žie­čių žo­džiui“ pa­ža­dė­ję tar­tis tiek Bir­žų mies­to se­niū­nė Kris­ti­na Un­dzė­nie­nė, tiek ra­jo­no me­ras Vy­tas Ja­rec­kas žo­dį tę­sė­jo. Apie tai pra­ne­šė skai­ty­to­jų skam­bu­čiai – gy­ven­to­jai dė­ko­jo, kad ne­to­li baž­ny­čios jau pa­sta­ty­tas bio­tua­le­tas.

Li­ko tiek pa­tiems ra­jo­no ir mies­to gy­ven­to­jams rū­pin­tis, kad ja­me bū­tų tvar­ka. Ko ne­ga­li­ma pa­sa­ky­ti už­su­kus į sta­cio­na­rų tua­le­tą plia­žo te­ri­to­ri­jo­je. Pa­si­vaikš­čio­ti ei­nan­tys bir­žie­čiai ti­ki­no, jog „nė­ra, kur ko­jos pa­dė­ti“. Jie iro­ni­za­vo, jog „val­džia tur­būt gal­vo­ja, jog tik va­sa­ros me­tu vie­naip ar ki­taip be­si­mankš­ti­nan­tiems rei­kia tua­le­to. Pa­si­bai­gus va­sa­ros se­zo­nui, bai­gia­si ir po­rei­kis į to­kias vie­tas užei­ti“. Žmo­nės sa­kė ma­nan­tys, kad mi­nė­tas tua­le­tas ne­va­lo­mas nuo ru­dens. Apie tai esą liu­di­ja ir į tua­le­tą įmes­ta va­ly­to­jos šluo­ta.Bir­žų mies­to se­niū­nė Kris­ti­na Un­dzė­nie­nė va­kar sa­kė, jog su­lau­ku­si gy­ven­to­jų pa­sta­bų, vie­tą pa­tik­ri­no ir ją tu­rin­tis pri­žiū­rė­ti žmo­gus įspė­tas pa­si­rū­pin­ti tvar­ka. Se­niū­ni­jos va­do­vė pra­šo vi­sų bir­žie­čių elg­tis at­sa­kin­gai ir tvar­kin­gai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.