Bendruomeniškiausia šeima. RADZEVIČIŲ šeima iš Smilgių – mama Inga ir 3 jos vaikai: Austėja, Oskaras, Amanda. Mūsų bendruomenės ramstis, retai kada atsisakantys padėti

Na­rio mo­kes­čio rin­ki­mas, par­ko tvar­ky­mas, pės­čių­jų ta­ke­lių, gė­ly­no prie bend­ruo­me­nės na­mų ar pa­mink­lų prie­žiū­ra. Bend­ruo­me­nės tal­ko­se vi­sa­da pir­mie­ji. Pa­me­nam, anks­čiau grįž­da­vo pil­nus mai­šus šiukš­lių pa­ke­lė­se pri­rin­kę, tai mai­šai bū­da­vę di­des­ni ne­gu In­gos ma­žie­ji... Bet mū­sų tal­ki­nin­kai ne­pa­var­gę, švie­čian­čio­mis aki­mis...

Sta­tant pa­mink­li­nį ak­me­nį Smil­gių mo­kyk­loms, ke­tu­rias die­nas te­ko į žvy­ro kar­je­rą ak­me­nu­kų va­žiuo­ti. Karš­tis, tvan­ku, mums, suau­gu­siems, pra­kai­tas la­ša, o In­ga su vai­kais plu­ša, ne­de­juo­ja, tik tars­te­li, jog šie pa­ken­tė­tų ir kant­rūs bū­tų... Ji daž­nai kar­to­ja: jei mes to ne­pa­da­ry­sim, tai kas at­liks? Rei­kia... Aman­da, šei­mos vy­riau­sio­ji, bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kės pa­dė­jė­ja, jai vis­kas įdo­mu. Pa­de­da ren­gi­nius or­ga­ni­zuot, šią va­sa­rą pa­ti vai­kus suė­ji­man su­kvie­tė ir jai pui­kiai pa­vy­ko. Ji ge­ba juos su­do­mint: pi­na drau­ge tris­pal­ves apy­ran­kes, iš ru­dens nu­spal­vin­tų me­džių la­pų su­ka puokš­te­les, bend­rą šo­kį mo­ko ar fo­to sie­ne­lę su­gal­vo­ja... Ji kai­mo vai­kus la­bai my­li, žai­džia, glo­bo­ja. Ste­bė­da­vo­me: vi­du­ry kaip an­te­lė Aman­da, o prie­ky ir iš pa­skos vo­re­le 7-8 vai­kai:se­sė, bro­lis, pusb­ro­lis ir kai­my­nai...

Se­sės ir bro­lis – pir­mie­ji pa­gal­bi­nin­kai ge­ru­mo, pi­lie­ti­nė­se ak­ci­jo­se, jie dai­nuo­ja, vai­di­na, spor­tuo­ja...

Džiau­gia­mės ma­mos In­gos nuo­šir­džiu rū­pi­ni­mu­si ser­gan­čiu kai­my­nu, jos ska­ti­ni­mu ap­lan­kyt mo­ky­to­ją se­no­lę, vai­ni­kais pa­gerbt var­du­vi­nin­kus ir t. t.

Šios šei­mos gy­ve­ni­mas ne­le­pi­na, bet kai­my­nų, ge­rų žmo­nių pa­gal­ba stip­ri­na ir jų šir­dis pri­pil­do gė­rio, sie­los tvir­ty­bės, tau­ru­mo ir kil­nių min­čių...