Bendruomeniškiausia šeima. Justinos ir Lauryno Bukių šeima iš Biržų.

Jus­ti­na ir Lau­ry­nas ve­dę 15 me­tų. Mo­kė­si to­je pa­čio­je "At­ža­ly­no" vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je. Su­si­pa­ži­no mo­kyk­los est­ra­di­nia­me an­samb­ly­je – Lau­ry­nas gro­jo gi­ta­ra, Jus­ti­na dai­na­vo. Mo­kyk­li­nė mei­lė bai­gė­si ve­dy­bo­mis. Jus­ti­na sa­vo bu­vu­sio­je "At­ža­ly­no" mo­kyk­lo­je dir­ba ang­lų kal­bos mo­ky­to­ja, Lau­ry­nas – in­for­ma­ci­nių sis­te­mų spe­cia­lis­tas "Aga­ro" bend­ro­vė­je. Au­gi­na 3 duk­ry­tes: aš­tun­to­kę Lau­ry­ną, šeš­to­kę Te­re­sę ir ket­vir­to­kę Kor­ne­li­ją. Vi­sos mo­ko­si pui­kiai.

Abu tė­vai bai­gė Bir­žų mu­zi­kos mo­kyk­lą, dėl­to duk­ros „pa­si­rin­ki­mo“ ne­tu­rė­jo – vi­sos gro­ja pia­ni­nu. Lau­ry­nai šie me­tai mu­zi­kos mo­kyk­lo­je pa­sku­ti­niai. Ji, kaip ir se­suo Te­re­sė, dau­ge­lio res­pub­li­ki­nių for­te­pi­jo­no kon­kur­sų nu­ga­lė­to­jos, fes­ti­va­lių, kon­cer­tų da­ly­vės. Lau­ry­na prieš po­rą me­tų pra­dė­jo mo­ky­tis ant­rą – smui­ko spe­cia­ly­bę. Na­muo­se sun­ko­ka pra­si­brau­ti prie vie­nin­te­lio inst­ru­men­to – daž­niau­siai jo „pri­rei­kia“ vi­soms trims tuo pa­čiu me­tu... Tiek apie mu­zi­ką, ta­čiau čia tik da­lis šei­mos po­pa­mo­ki­nio gy­ve­ni­mo.

Ant­ro­ji da­lis – ju­dė­ji­mas ir ke­lio­nės. Snie­gin­gos žie­mos me­tu užė­jus į Bu­kių gy­ve­na­mo na­mo sve­tai­nę ga­li­ma pa­si­jus­ti kaip spor­to pre­kių par­duo­tu­vė­je: gra­žiai su­krau­ta po 5 po­ras kal­nų ir ly­gu­mų sli­di­nė­ji­mo ba­tų, pa­čiū­žų, šal­mų, ki­tas žie­mos spor­to in­ven­to­rius. Va­sa­rą kie­me gu­li 5 van­den­len­tes, ku­rio­mis va­ka­rais šei­ma iš­plau­kia į Šir­vė­nos eže­rą. Tė­tis dar plau­kia ir bur­len­te. Va­sa­rą ar ru­de­nį ga­li­ma daž­nai vi­są šei­mą pa­ma­ty­ti Bir­žuo­se va­žiuo­jan­čius dvi­ra­čiais, da­ly­vau­jan­čius res­pub­li­ki­niuo­se dvi­ra­ti­nin­kų ren­gi­niuo­se. Va­sa­ro­mis šei­ma nuo­mo­ja­si kem­pe­rį ar mik­roau­to­bu­siu­ką ir po­rai sa­vai­čių iš­vyks­ta į ke­lio­nę po Eu­ro­pą. Ži­no­ma, kar­tu „va­žiuo­ja“ ir dvi­ra­čiai, van­den­len­tės bei šei­mos na­rė – ka­ly­tė Ni­ka. Praė­ju­sią va­sa­rą šei­ma lan­kė­si Len­ki­jo­je, Slo­va­ki­jo­je Aust­ri­jo­je, Kroa­ti­jo­je. Šį tarpš­ven­ti­nį lai­ko­tar­pį va­žiuo­ja pa­žiū­rė­ti, kaip at­ro­do ka­lė­di­nė Pra­ha.

Tė­vai – ak­ty­vūs duk­rų kla­sių gy­ve­ni­muo­se. Nė­ra pra­lei­dę nė vie­no duk­rų kla­sių ren­gi­nių. Daž­nai bu­ria ki­tus tė­vus, va­žiuo­ja į eks­kur­si­jas, mie­ga pa­la­pi­nė­se, pa­de­da kur­ti bend­rą kla­sių at­mos­fe­rą.

Bir­žų Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­la

------------------------------------------------------------

Pra­šo­me bal­suo­ti už kan­di­da­tus tel.:  8 670 98794, 8 67102754, už­su­ki­te į „Bir­žie­čių žo­džio“ re­dak­ci­ją, ra­šy­ki­te el. pa­štu redaktorius@birzietis.lt, ar „Bir­žie­čių žo­džio“ „fa­ce­book“ pa­sky­ro­je. Dė­ko­ja­me.
Dar vis su­lau­kia­me pa­siū­ly­mų iš skai­ty­to­jų no­mi­na­ci­joms. To­dėl kon­kur­są tę­sia­me.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.