Bendruomeniškiausia šeima. Gin­ta­ro ir Edi­tos Lans­ber­gių bei jų vai­kų Sau­lės, Bar­to, Gai­liaus ir Ais­čio šei­ma iš Pa­pi­lio.

Lans­ber­gių šei­ma prieš ge­rą de­šimt­me­tį.
Lans­ber­gių vai­kai: Ais­tis, Gai­lius ir Bar­tas per se­sės Sau­lės iš­leis­tu­ves.

Tai šei­ma – iš ku­rios mes vi­si, ir am­žiu­mi vy­res­ni žmo­nės, tu­rė­tu­me im­tį pa­vyz­dį. Ši šei­ma yra la­bai nuo­šir­di, sku­ban­ti pa­dė­ti kiek­vie­nam. Jų so­dy­ba trau­kia ne tik vie­ti­nių gy­ven­to­jų žvilgs­nį, bet ir at­vy­kė­lius. Mat šei­ma gy­ve­na na­me, ku­ria­me mo­ky­to­ja­vo ir gy­ve­no įžy­mu­sis mū­sų kraš­tie­tis Ka­zys Bin­kis. Šei­ma sa­vo na­me yra įstei­gu­si mu­zie­jė­lį, o sa­vo so­dy­bo­je skai­ty­ti kū­ry­bos priim­da­vo li­te­ra­tus.

Edi­ta ir Gin­ta­ras – sa­vo kraš­to is­to­ri­jos puo­se­lė­to­jai, įam­žin­to­jai. To iš­mo­kė ir sa­vo vai­kus. "Sė­los" mu­zie­jaus di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja dir­ban­ti Edi­ta – įvai­rių ren­gi­nių su­ma­ny­to­ja, sa­vo kraš­to is­to­ri­ją ir jo žmo­nes pri­sta­tan­ti įvai­riuo­se ren­gi­niuo­se mū­sų ša­ly­je ir už jos ri­bų.

Edi­ta dai­nuo­ja Pa­pi­lio mo­te­rų kvar­te­te "Ro­vė­jū­nės", ku­ris daž­nai džiu­gi­na ra­jo­no gy­ven­to­jus, kon­cer­tuo­ja ir ki­tuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se ir mies­te­liuo­se. Edi­tos ran­ko­se daž­nai su­skam­ba gi­ta­ra.

Gin­ta­ras – la­bai pa­slau­gus žmo­nėms. Jis – pui­kus meist­ras, pra­kal­bi­nan­tis me­dį, is­to­ri­jos ži­no­vas.

Lans­ber­gių vai­kai – jau suau­gę ir pa­li­kę tė­vų na­mus, ta­čiau mo­kyk­lo­je bu­vo ak­ty­vūs ren­gi­nių da­ly­viai, spor­ti­nin­kai, mu­zi­kuo­da­vo, vai­din­da­vo. Ais­tis, Gai­lius ir Sau­lė bai­gę Bir­žų Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­lą. Gai­lius ir Bar­tas at­sto­vau­ja Bir­žų fut­bo­lo klu­bui "Šir­vė­na". Gai­lius bu­vo iš­rink­tas ge­riau­siu ko­man­dos žai­dė­ju. Vi­si trys bro­liai žai­džia fut­bo­lą už Pa­pi­lio ko­man­dą.

Ais­tis yra bai­gęs Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tą Me­nų fa­kul­te­tą. Jis dir­ba teat­re "Teat­ro­nas" ir pri­va­čiai už­sii­ma ap­švie­ti­mo di­zai­nu. Gai­lius ir Bar­tas – ar­cheo­lo­gai. Jau­nė­lė Sau­lė trum­pam iš­vy­ku­si dirb­ti į Lon­do­ną.

Pa­pi­lio bend­ruo­me­nės var­du Al­do­na S.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pra­šo­me bal­suo­ti už kan­di­da­tus tel. : 8 670 98794, 8 67102754, už­su­ki­te į „Bir­žie­čių žo­džio“ re­dak­ci­ją, 
ra­šy­ki­te el. pa­štu redaktorius@birzietis.lt, ar „Bir­žie­čių žo­džio“ „fa­ce­book“ pa­sky­ro­je. Dė­ko­ja­me.
Dar vis su­lau­kia­me pa­siū­ly­mų iš skai­ty­to­jų no­mi­na­ci­joms. To­dėl kon­kur­są tę­sia­me.

 

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.