"Auksinės Krivūlės" šventėje

Spa­lio 11 die­ną Vil­niu­je, Com­pen­sa kon­cer­tų sa­lė­je, vy­ko iš­kil­min­gas tra­di­ci­nis Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos or­ga­ni­zuo­ja­mas ren­gi­nys: bu­vo šven­čia­ma Vie­tos sa­vi­val­dos die­na ir ap­do­va­no­ja­mi „Auk­si­nės kri­vū­lės“ lau­rea­tai.

„Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mo lau­rea­tus – sa­vi­val­dy­bes – siū­lo mi­nis­te­ri­jos, o juos iš­ren­ka Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos val­dy­ba. Iš­kil­min­gų ap­do­va­no­ji­mų tiks­las – pa­gerb­ti fi­zi­nius ir ju­ri­di­nius as­me­nis, nu­si­pel­niu­sius Lie­tu­vos sa­vi­val­dai, jos plėt­rai ir stip­ri­ni­mui. Šie­met bu­vo įteik­ta 17 „Auk­si­nių kri­vū­lių“, trys ša­lies se­niū­nai ap­do­va­no­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ri­te­rio ženk­lu.

Šven­tė­je da­ly­va­vo ir Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės de­le­ga­ci­ja, va­do­vau­ja­ma me­ro pa­va­duo­to­jos Ast­ros Kor­sa­kie­nės. Į šven­tę vy­ko Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai Arū­nas Ans­ki­nas, To­mas Čet­ver­gas, Da­lius Dre­vins­kas, Ai­das Vait­ke­vi­čius, Sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­ta­rė­ja Ja­ni­na Bag­do­nie­nė, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vi­das Ei­du­kas, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai Jo­lan­ta Ke­ve­va­ri, Kęs­tu­tis Kni­zi­ke­vi­čius ir Ste­po­nas Staš­ke­vi­čius.