Ant Velniakalnio – sutartinių ratas ir naujas velnias

Fe­lik­so GRUNS­KIO nuo­tr.
Ke­lios de­šim­tys su­tar­ti­nių gie­do­to­jų, su­sto­ję ra­tu su­tar­ti­nes gie­do­jo...
Praė­ju­sį šeš­ta­die­nį ant Rin­kuš­kių-Juo­de­lių pi­lia­kal­nio, va­di­na­mo Vel­nia­kal­niu, skam­bė­jo su­tar­ti­nių dai­nos, sku­du­čių dū­da­vi­mai. Čia vy­ko XIV Aukš­tai­ti­jos re­gio­no su­tar­ti­nių SU­TAR­JĖ­LA ren­gi­nys. Pa­gie­do­ti su­tar­ti­nes at­va­žia­vo ke­lio­li­ka ko­lek­ty­vų iš įvai­rių karš­tų. Juos į Bir­žus su­kvie­tė Bir­žų kul­tū­ros cent­ras. Ren­gi­niui va­do­va­vo kul­tū­ros cent­ro folk­lo­ri­nio an­samb­lio va­do­vė Jū­ra­tė Gar­ne­lie­nė.

Dai­ni­nin­kų su­si­bū­ri­mo pro­ga ant Vel­nia­kal­nio bu­vo ati­deng­ta dar vie­na vel­nio skulp­tū­ra. Jos au­to­rius – va­bal­nin­kie­tis me­džio dro­žė­jas Vi­das Ja­tu­le­vi­čius. Šį kar­tą me­džio skulp­to­rius iš­dro­žė vel­nio dar­bi­nin­ko, sto­vin­čio ant dvie­jų pa­dan­gų ir lai­kan­čio ran­ko­je verž­lė­rak­tį, skulp­tū­rą. "Pi­lia­kal­nis vis po­pu­lia­res­nis, at­va­žiuo­ja daug žmo­nių pi­lia­kal­niu ir skulp­tū­ro­mis pa­si­gro­žė­ti, tad ga­li at­si­tik­ti, kad au­to­mo­bi­lis su­ges. To­kiam, ne­links­mam at­si­ti­ki­mui pra­skaid­rin­ti ir iš­dro­žiau re­mon­ti­nin­ko skulp­tū­rą", – šyp­so­da­ma­sis aiš­ki­no me­džio meist­ras. Ant pi­lia­kal­nio da­bar jau sto­vi net pen­kios Vi­do Ja­tu­le­vi­čiaus iš­drož­tos vel­nių skulp­tū­ros. Ant Vel­nia­kal­nio – tie­siog vel­ny­nas.

Skulp­tū­ras su­kru­ti ir pa­sta­ty­ti mo­ra­liai bei ma­te­ria­liai pa­de­da rin­kuš­kie­čiai Sau­lius Ar­mo­nas ir Si­gu­tis Štrė­mas, ki­ti rė­mė­jai. Sau­lius ir Si­gu­tis šį, vals­ty­bės sau­go­mą, bet ap­leis­tą pi­lia­kal­nį at­gai­vi­no, jį su tal­ki­nin­kais pri­žiū­ri. Da­bar ant šio pi­lia­kal­nio šven­čia­mos Jo­ni­nės, Žo­li­nė, ki­tos šven­tės. At­va­žiuo­ja daug žmo­nių pa­si­gro­žė­ti pi­lia­kal­nį juo­sian­čios Apaš­čios vin­giais.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.