100 dienų valdžioje: šilko voratinkliais veiklos nedaigstys

Edi­tos MI­KE­LIO­NIE­NĖS nuo­tr.
Ant­ra­die­nį į spau­dos kon­fe­ren­ci­ją ži­niask­lai­dos at­sto­vus pa­kvie­tė ra­jo­no val­džia. Teig­da­mi ne­tu­rin­tys ko slėp­ti nuo vi­suo­me­nės, ra­jo­no va­do­vai ap­žvel­gė pir­mą­jį sa­vo šim­ta­die­nį. Į to­kias dar­bo veik­los ap­žval­gas ži­niask­lai­dos at­sto­vus jie ke­ti­na kvies­ti ir atei­ty. Ko­kie ti­kė­ti ir ne­ti­kė­ti ne­ti­kė­tu­mai už­klu­po ra­jo­no val­džios nau­jo­kus, ko­kius pir­muo­sius dar­bus pa­vy­ko nu­veik­ti ir į ki­tus ži­niask­lai­dos at­sto­vų klau­si­mus at­sa­kė ra­jo­no me­ras V. Ja­rec­kas, vi­ce­me­rė A. Kor­sa­kie­nė bei Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius V. Ei­du­kas.

Ne­ti­kė­tu­mai: kri­ti­ka nuo pir­mų­jų die­nų, vė­luo­jan­tys dar­bai, pra­ras­tas pa­si­ti­kė­ji­mas val­džia

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jos įžan­gą pra­dė­jo me­ro pa­ta­rė­ja Ja­ni­na Bag­do­nie­nė. Ji ir pa­tei­kė pir­muo­sius klau­si­mus ra­jo­no va­do­vams. Pir­ma­sis klau­si­mas – apie ne­ti­kė­tu­mus, užė­mus nau­ją­sias pa­rei­gas.

Me­ras Vy­tas Ja­rec­kas sa­kė, jog ne­ti­kė­čiau­sia jam bu­vo pir­mo­sio­mis dar­bo die­no­mis su­lauk­ti kri­ti­kos iš bu­vu­sios val­dan­čio­sios dau­gu­mos. Anot me­ro, bu­vo keis­tas po­jū­tis, kai bu­vu­sio­ji val­dan­čio­ji dau­gu­ma mi­nė­jo dar­bus, ku­rie tu­rė­jo bū­ti pa­da­ry­ti per praė­ju­sį de­šimt­me­tį. Ant­ras ne­ti­kė­tu­mas – stra­te­gi­nio pla­no ne­bu­vi­mas dėl dar­bų tęs­ti­nu­mo. Nau­jo­ji val­džia ra­do pa­reng­tus du svei­ka­tin­gu­mo ir spor­to komp­lek­so pro­jek­tus, du – bib­lio­te­kos pro­jek­tus, gim­na­zi­jos sta­dio­no re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą ir nė vie­nas ne­pra­dė­tas įgy­ven­din­ti. "Apie tai ži­no­jo­me iš spau­dos ir iš spe­cia­lis­tų", – sa­kė me­ras.

Tre­čia­sis ne­ti­kė­tu­mas – kaip su­dė­tin­ga su­si­grą­žin­ti gy­ven­to­jų pa­si­ti­kė­ji­mą ra­jo­no Ta­ry­ba, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, nes bu­vęs dar­bas žmo­nių ne­ten­ki­na. Anot me­ro, da­bar­ti­nei val­džiai teks įro­dy­ti sa­vo dar­bu, kad pla­nus įgy­ven­din­ti yra įma­no­ma. Žmo­nės tuos dar­bus tu­ri pa­ma­ty­ti.

Vi­ce­me­rė A. Kor­sa­kie­nė tei­gė, jog pir­ma­sis ne­ti­kė­tu­mas bu­vo ga­vus "val­diš­ką" te­le­fo­ną. Anot A. Kor­sa­kie­nės, nu­ste­bi­no silp­na kom­piu­te­ri­nė ba­zė, pro­gra­mų sty­gius, sa­vi­val­dy­bė­je nė­ra iš­ma­nių­jų ek­ra­nų – pri­sta­to­mi po­pie­ri­niai do­ku­men­tai.

Vi­ce­me­rė sa­kė, jog ją taip pat nu­ste­bi­no kai ku­rių vers­li­nin­kų po­žiū­ris į ren­gia­mą mies­to šven­tę. Vers­li­nin­kai, anot vi­ce­me­rės, su­si­skirs­tę į dvi gru­pes. Ne­ma­lo­niai glu­mi­na tie vers­lo at­sto­vai, ku­rie aukš­čiau vis­ko ke­lia sa­vo in­te­re­sus, ieš­ko as­me­ni­nės nau­dos.

A. Kor­sa­kie­nė sa­kė, jog džiu­gi­na ir tei­kia vil­ties jau­ni žmo­nės, ku­rie atei­na į Sa­vi­val­dy­bę ir da­li­na­si sa­vo idė­jo­mis. Vi­ce­me­rė džiau­gė­si, jog iš to­kios idė­jos gi­mė tarp­tau­ti­nis fil­mų fes­ti­va­lis. Ta­čiau ne­ma­lo­niai nu­tei­kia Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai, ku­rie ne­no­ri ino­va­ci­jų, teig­da­mi, jog "jie taip da­rė se­niau".

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vi­das Ei­du­kas sa­kė, jog jį nu­ste­bi­no prie­dų sky­ri­mo tvar­ka ir kont­ro­lė.Pa­vyz­džiui, 40 pro­c. at­ly­gi­ni­mo prie­das mo­ka­mas už re­gist­ro pil­dy­mą, o per dve­jus me­tus ja­me pa­da­ry­ti tik du įra­šai. V. Ei­du­kas tei­gė, jog jį glu­mi­na pla­na­vi­mo ne­bu­vi­mas, taip pat pa­se­nęs Sa­vi­val­dy­bės trans­por­to prie­mo­nių par­kas. Anot V. Ei­du­ko, se­niū­ni­jo­je yra au­to­mo­bi­lių, pra­va­žia­vu­sių 500000 km.

"Šo­ki­ra­vo vė­luo­jan­tis už­duo­čių vyk­dy­mas. Ra­dau 1979 vė­luo­jan­čias už­duo­tis, kai ku­rios neį­vyk­dy­tos nuo 2008 me­tų", – kal­bė­jo Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.

Ką ra­jo­no va­do­vai nu­vei­kė per pir­mą­jį šim­ta­die­nį?

V. Me­ras pa­si­džiau­gė, jog nau­jo­ji val­džia star­ta­vo be trik­džių: su­for­muo­ta val­dan­čio­ji dau­gu­ma, pa­skir­tas Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, vi­ce­me­rė, Ad­mi­nist­ra­ci­jo­je dar­bas vyks­ta sklan­džiai.At­kur­tas bend­ra­dar­bia­vi­mas su vers­li­nin­kais, aso­cia­ci­jo­mis, bend­ruo­me­nė­mis ir t. t. gy­ven­to­jai in­for­muo­ja­mi apie si­tua­ci­ją Sa­vi­val­dy­bė­je, rea­guo­ja­ma į gy­ven­to­jų pro­ble­mas. "No­ri­me, kad apie pro­ble­mas ne spau­da pri­min­tų, o pa­tys jas nag­ri­nė­tu­me ir vie­šin­tu­me, jei rei­kia", – sa­kė V. Ja­rec­kas.

A. Kor­sa­kie­nė mi­nė­jo, jog su­si­pa­ži­no su sa­vo ku­ruo­ja­mo­mis sri­ti­mis: lan­kė­si ug­dy­mo, svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se. Pa­si­reng­ta ug­dy­mo įstai­gų per­tvar­ko pla­no kū­ri­mui, su­da­ry­ta ug­dy­mo tink­lo per­tvar­kos gru­pė. Tre­čiu dar­bu A. Kor­sa­kie­nė įvar­di­jo sklan­dų pa­si­ruo­ši­mą mies­to šven­tei.

V. Ei­du­kas kal­bė­jo, jog pa­vy­ko su­trum­pin­ti už­duo­čių vyk­dy­mo lai­ką, t. y. gy­ven­to­jai at­sa­ky­mus iš val­di­nin­kų gaus ne vė­liau kaip per de­šimt die­nų. Ant­ra, su­val­dy­tas prie­dų sky­ri­mas: nuo šiol 10 pro­c. at­ly­gi­ni­mo dy­džio prie­das bus ski­ria­mas už pa­va­da­vi­mus. Tre­čia, pa­vy­ko su­for­muo­ti au­to­bu­sų par­ko val­dy­bą, nes iš gy­ven­to­jų gau­ta daug skun­dų dėl pa­slau­gų ko­ky­bės. Val­dy­ba su­for­muos įmo­nės stra­te­gi­ją, pa­rengs vers­lo pla­ną.

Spręs­ti­ni da­ly­kai

Anot me­ro, rei­kia pa­tvir­tin­ti ka­den­ci­jos dar­bų pla­ną ir tęs­ti ki­tų ka­den­ci­jų pra­dė­tus dar­bus. Rei­kia įver­tin­ti Svei­ka­tin­gu­mo ir spor­to komp­lek­so pro­jek­tus, bib­lio­te­kos pro­jek­tus. At­si­lais­vi­no pa­što pa­sta­tas, ku­rį Sa­vi­val­dy­bei pa­siū­lė įsi­gy­ti Lie­tu­vos pa­štas. Ja­me svars­to­ma ga­li­my­bė įkur­ti bib­lio­te­ką.

A. Kor­sa­kie­nė sa­kė, jog svar­bu pa­si­ruoš­ti Bal­ti­jos ke­lio 30-me­čio mi­nė­ji­mui bei Bal­tų vie­ny­bės die­nai, ku­ri vyks Bir­žuo­se. Taip pat pa­reng­ti ir ug­dy­mo įstai­gų bend­ruo­me­nėms pa­teik­ti svars­ty­ti mo­kyk­lų per­tvar­kos pro­jek­tą. Kuo sku­biau rei­kia pa­reng­ti ir gy­dy­to­jų pri­trau­ki­mo į ra­jo­ną pro­jek­tą.

V. Ei­du­kas pir­muo­ju dar­bu įvar­di­jo stra­te­gi­nio pla­no pa­ren­gi­mą. Taip pat pa­reng­ti žvyr­ke­lių as­fal­ta­vi­mo pla­ną, pro­jek­tą dėl iš­ma­nio­sios Sa­vi­val­dy­bės. Svar­bus dar­bas – biu­dže­to for­ma­vi­mas, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ros per­žiū­ra, neat­me­tant reor­ga­ni­za­ci­jos ga­li­my­bės. anot Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus, svar­bu ma­žin­ti ši­lu­mos kai­ną, su­da­rant kon­ku­ren­ci­ją da­bar­ti­niam ši­lu­mos tie­kė­jui, di­din­ti ener­gi­jos tau­py­mą, įren­giant ši­lu­mos su­nau­do­ji­mo kont­ro­lės sis­te­mą.

Blo­giau­siai dir­ban­tys at­pa­žįs­ta­mi iš duo­bė­tų gat­vių

"Bir­žie­čių žo­dis" ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus tei­ra­vo­si, ku­ris Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos sky­riaus dar­bas ke­lia dau­giau­siai rū­pes­čių? V. Ei­du­kas nuo tie­saus at­sa­ky­mo iš­si­su­ko, sa­kė, jog daug kas ne­ten­ki­na, tad įvar­din­ti konk­re­tų sky­rių ne­tiks­lin­ga. Anot V. Ei­du­ko, svar­bu, kad at­si­ran­da su­pra­ti­mas su dar­buo­to­jų pro­fsą­jun­ga.

A. Kor­sa­kie­nė sa­kė, jog vie­ni dar­buo­to­jai į dar­bą žiū­ri kū­ry­biš­kiau, ki­ti – ap­lai­džiau, to­dėl konk­re­tų sky­rių įvar­din­ti ne­ga­li­ma.

Me­ras bu­vo at­vi­res­nis: "Pa­tys ge­rai ma­tot iš duo­bė­tų gat­vių, iš gy­ven­to­jų pa­si­pik­ti­ni­mo. Rei­ka­lau­si­me, kad vie­šie­ji pir­ki­mai bū­tų pla­nuo­ja­mi anks­čiau ir dar­bai ne­vė­luo­tų".

Ką ma­ty­sim ki­tą­met: pro­jek­tus ar dar­bus?

Spau­dos at­sto­vai taip pat tei­ra­vo­si me­ro, ko­dėl jis taip daž­nai vyks­ta į Sei­mą? Me­ras at­sa­kė, jog dar­bi­niais klau­si­mais, su­de­rin­ti gra­fi­kus su mi­nis­te­ri­jų at­sto­vais dėl svar­bių klau­si­mų spren­di­mo, ko­kius na­mų dar­bus Sa­vi­val­dy­bė pri­va­lo at­lik­ti svar­biems pro­jek­tams teik­ti.

"Bir­žie­čių žo­dis" do­mė­jo­si, ar ar­chi­tek­tai iki me­tų pa­bai­gos spės pa­reng­ti vie­šų­jų erd­vių pro­jek­tą ir ar bir­žie­čiai iš­vys konk­re­čių dar­bų pra­džią ki­tą­met?

V. Ei­du­kas sa­kė, jog pro­jek­ti­nius pa­siū­ly­mus ren­gu­siems ar­chi­tek­tams pa­teik­ti gy­ven­to­jų siū­ly­mai. Į kai ku­riuos pa­siū­ly­mus spe­cia­lis­tai at­si­žvelgs, ir ti­ki­mą­si, kad iki me­tų pa­bai­gos pa­rengs pro­jek­tą. Anot V. Ei­du­ko, ki­tą­met dar­bai tu­rė­tų pra­si­dė­ti.

Slap­tų agen­tų ne­sam­dė

Vie­no laik­raš­čio ko­res­pon­den­tė tei­ra­vo­si: ar tie­sa, kad me­ras yra vi­siš­kai pri­klau­so­mas nuo Sei­mo na­rių nuo­mo­nės. Me­ras tai pa­nei­gė. Jis sa­kė, jog Sei­mo na­rių nuo­mo­nės ne­klau­so, ta­čiau de­ri­na su Sei­mo na­riais priė­mi­mus mi­nis­te­ri­jo­se, kad jie įvyk­tų grei­čiau. Me­ras ko­res­pon­den­tei pri­mi­nė, kad jis ne­par­ti­nis. Į ko­res­pon­den­tės klau­si­mą, ko­kiu pa­grin­du for­muo­ja­ma vi­suo­me­ni­nė kul­tū­ros ta­ry­ba ir ar tik ne­ven­gia­ma jo­je žmo­nių, ar­ti­mų bu­vu­siai vi­ce­me­rei, A. Kor­sa­kie­nė at­sa­kė, jog ne­sam­dė slap­tų agen­tų, ku­rie išaiš­kin­tų as­me­nis, ar­ti­mus bu­vu­siai vi­ce­me­rei. Anot A. Kor­sa­kie­nės, ši ta­ry­ba la­bai lau­kia­ma, o jo­je tu­rė­tų dirb­ti žmo­nės, ku­rie siū­lo sa­vo idė­jas, o ne tik at­me­ti­nė­ja ki­tų. Ta­ry­bos kan­di­da­tū­ros svars­to­mos, kai kas jo­je da­ly­vau­ti at­si­sa­ko dėl užim­tu­mo, dėl svei­ka­tos. Ta­ry­ba tu­rė­tų nu­ma­ty­ti gai­res, įver­tin­ti, ar vi­si ren­gi­niai ge­ro ly­gio, ar ten­ki­na vi­suo­me­nės po­rei­kius.

Ko­res­pon­den­tė taip pat tei­gė, jog kai ku­rie pa­sky­ri­mai Sa­vi­val­dy­bė­je ke­lia abe­jo­nių dėl skaid­ru­mo. Taip pat do­mė­jo­si, ar neuž­ker­ta­mas ke­lias bu­vu­siai vi­ce­me­rei ieš­kant sa­vi­val­dy­bės įstai­go­se dar­bo? V. Ei­du­kas sa­kė, jog skaid­ru­mas pa­kan­ka­mas, spren­di­mai prii­ma­mi re­mian­tis įsta­ty­mais. Pa­si­ren­ka­mi ge­riau­si va­rian­tai. V. Ei­du­kas sa­kė, jog kon­kur­se į Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo vie­tą bu­vo kan­di­da­tas, ku­ris pa­si­ro­dė ge­riau už bu­vu­sią vi­ce­me­rę. A. Kor­sa­kie­nė sa­kė, jog kiek­vie­nas žmo­gus sau ieš­ko dar­bo, o ne­ras­da­mas ne­tu­rė­tų kal­tin­ti ap­lin­kos. Kan­di­da­to kom­pe­ten­ci­jos ga­li bū­ti pa­čios aukš­čiau­sios, ta­čiau ga­li ne­bū­ti pa­mo­kų, nes, ma­žė­jant mo­ki­nių skai­čiui, pa­mo­kų skai­čius taip pat ma­žė­ja, o mo­ky­to­jai sau­go sa­vo dar­bo vie­tas.O at­leis­ti mo­ky­to­ją ir priim­ti bu­vu­sį ra­jo­no va­do­vą bū­tų skan­da­las. Me­ras sa­kė, jog šiuo me­tu yra pa­skelb­ti kon­kur­sai į ug­dy­mo įstai­gų va­do­vų vie­tas, tad ga­li­ma mė­gin­ti jė­gas juo­se.

Svei­ka­tin­gu­mo ir spor­to komp­lek­so sta­ty­bų vie­ta bus svars­to­ma iš nau­jo

"Bir­žie­čių žo­dis" do­mė­jo­si, ku­rio­je vie­to­je pla­nuo­ja svars­ty­ti Svei­ka­tin­gu­mo ir spor­to komp­lek­są ši val­džia? O gal­būt vi­sai šio pro­jek­to at­si­sa­kys?

V. Ei­du­kas sa­kė, jog su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ku­riai at­sto­vau­ja mies­to se­niū­nai­čiai, kai­mo bend­ruo­me­nių at­sto­vai ir t. t. Bus svars­to­mi abu pro­jek­tai. V. Ei­du­kas įsi­ti­ki­nęs: Svei­ka­tin­gu­mo ir spor­to komp­lek­sas jau bū­tų bu­vęs pa­sta­ty­tas, jei praė­ju­sios ka­den­ci­jos val­džia ne­bū­tų su­ma­niu­si jo per­kel­ti į ki­tą vie­tą. Komp­lek­sui sta­ty­ti Jau­ni­mo gat­vė­je jau bu­vo duo­ti lei­di­mai. Ant­ra­sis pro­jek­tas – gim­na­zi­jos sta­dio­ne – pa­teik­tas tik praė­ju­sią sa­vai­tę. V. Ei­du­kas sa­kė, jog dar­bo gru­pė­je ap­svars­ty­tą va­rian­tą teiks ra­jo­no Ta­ry­bai. Ta­čiau svar­biau­sia už­duo­tis ras­ti lė­šų komp­lek­so sta­ty­bai.

So­cia­li­niai, svei­ka­tos ir gan­to­sau­gos klau­si­mai

Spau­da taip pat do­mė­jo­si, kaip bus spren­džia­mas bend­ruo­me­ni­nių vai­kų na­mų sta­ty­bos klau­si­mas, kai Lat­vy­ga­los gat­vės gy­ven­to­jai su­rin­ko pa­ra­šus, kad bend­ruo­me­ni­niai vai­kų na­mai ne­bū­tų sta­to­mi jų kai­my­nys­tė­je?

Me­ras sa­kė, jog kaip ku­rie gy­ven­to­jai pa­si­ju­to su­klai­din­ti ir pa­gei­dau­ja at­siim­ti pa­ra­šus. Ta­čiau Sa­vi­val­dy­bė sta­ty­boms ra­do jau ki­tą vie­tą, ku­rią, be­je, pa­siū­lė pa­tys gy­ven­to­jai. Bend­ruo­me­ni­nių vai­kų na­mų sta­ty­bai skly­pas ras­tas V. Ku­dir­kos gat­vė­je. O Lat­vy­ga­los gat­vė­je yra for­muo­ja­mas skly­pas, dėl ku­rio pa­nau­do­ji­mo vi­suo­me­nės tiks­lams bus ta­ria­ma­si su ra­jo­no Ta­ry­ba. A. Kor­sa­kie­nė kal­bė­jo, jog dėl Lat­vy­ga­los gat­vė­je "ky­šo vers­lo in­te­re­sų au­sys". Be to, žmo­nės ne­ski­ria šei­my­nos na­mų nuo so­cia­li­za­ci­jos cent­ro.

Kal­bė­ta ir apie dar­bo gru­pę, ku­ri bus su­da­ry­ta dėl re­gio­ni­nio par­ko tai­syk­lių kei­ti­mo. V. Ei­du­kas kal­bė­jo, jog šiuo me­tu Šir­vė­nos eže­re nė­ra jo­kių pra­mo­gų, ta­čiau kal­ba nei­na apie van­dens mo­to­cik­lus. Dar­bo gru­pė bus su­da­ry­ta iš Ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų, bend­ruo­me­nių at­sto­vų, į ją įeis Lie­tu­vos me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos Bir­žų sky­riaus va­do­vas.

Me­ras kal­bė­jo, jog ne­pra­dė­ta įren­gi­nė­ti val­čių nu­lei­di­mo prie­plau­ka Žve­jų gat­vė­je, nes neį­vy­ko kon­kur­sas. Taip pat vie­nas kon­kur­sas neį­vy­ko ir dėl gat­vių as­fal­ta­vi­mo. Ad­mi­nist­ra­ci­ja ke­ti­na vi­sus kon­kur­sus skelb­ti rug­sė­jį, kad jie baig­tų­si iki me­tų pa­bai­gos, o dar­bus bū­tų ga­li­ma pra­dė­ti at­ši­lus orams. Dėl per vė­lai skel­bia­mų kon­kur­sų sun­ku ras­ti ran­go­vus.

V. Ei­du­kas kal­bė­jo apie ke­ti­ni­mą iš va­di­na­mų­jų ba­ra­kų iš­kel­ti so­cia­li­nius būs­tus, ta­čiau tam rei­kia lai­ko ir lė­šų. Šiuo me­tu lais­vų so­cia­li­nių būs­tų yra tik Va­bal­nin­ke ir Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­ky­je. Ne vi­si no­ri ten kel­tis. Šiuo me­tu ra­jo­ne yra 419 so­cia­li­nių būs­tų. Vie­šo­sios tvar­kos sky­rius tik­ri­na, ar jie vi­si gy­ve­na­mi ir ra­šo pra­ne­ši­mus.

Pak­laus­ta apie tai, kaip į ra­jo­ną ke­ti­na­mą pri­trauk­ti jau­nus gy­dy­to­jus, A. Kor­sa­kie­nė sa­kė, jog vie­nas iš ke­lių – re­zi­den­tū­ros stu­di­jų ap­mo­kė­ji­mas iš ra­jo­no biu­dže­to, nu­ma­tant, kiek lai­ko gy­dy­to­jas už tai tu­rės ati­dirb­ti, su­da­rant tri­ša­lę su­tar­tį tarp gy­dy­to­jo re­zi­den­to, Sa­vi­val­dy­bės ir gy­dy­mo įstai­gos.

V. Val­kiū­nas – V. Ja­rec­kui

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je taip pat da­ly­va­vo Ta­ry­bos na­rys Val­de­ma­ras Val­kiū­nas. Jis pa­no­ro su­ži­no­ti, ar da­bar­ti­nis me­ras pa­ten­kin­tas Bir­žų se­niū­ni­jos dar­bu? Mat V. Val­kiū­nas pa­ste­bė­jo, jog žie­das Kęs­tu­čio gat­vė­je tik da­bar nu­šie­nau­tas, o fon­ta­nas su­tai­sy­tas ne taip spar­čiai? "Ar pri­žiū­rit sa­vo dar­bo­vie­tę kaip aš kont­ro­lia­vau jus?" – tei­ra­vo­si bu­vęs me­ras. V. Ja­rec­kas šyp­so­da­ma­sis dė­ko­jo V. Val­kiū­nui už pa­gal­bą ir po­stū­mį į prie­kį. V. Ja­rec­kas sa­kė, jog šiuo me­tu yra tik lai­ki­nai pa­rei­gas at­lie­kan­ti se­niū­nė, ato­sto­gų me­tas. "Kai Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius pa­si­ra­šys įsa­ky­mą dėl se­niū­no priė­mi­mo į dar­bą, bus ke­lia­mi rei­ka­la­vi­mai", – sa­kė me­ras.

Šil­ko vo­ra­tin­kiais veik­los ne­daigstys

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jos pa­bai­go­je vi­ce­me­rė A. Kor­sa­kie­nė sa­kė, jog Sa­vi­val­dy­bė nuo ži­niask­lai­dos ir žmo­nių ne­tu­ri ko slėp­ti, ti­ki­si iš­lai­ky­ti skaid­ru­mo prin­ci­pą vi­są ka­den­ci­ją. Tai­sy­ti­nus da­ly­kus, Sa­vi­val­dy­bės veik­lą tink­la­la­py­je ob­jek­ty­viai vie­ši­na me­ro pa­ta­rė­ja Ja­ni­na Bag­do­nie­nė. Ra­jo­no va­do­vai kvie­tė spau­dos at­sto­vus at­vyk­ti į dar­bo gru­pių pa­si­ta­ri­mus, ob­jek­ty­viai teik­ti in­for­ma­ci­ją apie jų dar­bą. "Šil­ko vo­ra­tink­liais už­daigs­ty­ti, už­glais­ty­ti ne­tu­ri­me tiks­lo", – sa­kė A. Kor­sa­kie­nė.

Vi­ce­me­rės klau­si­mas

A. Kor­sa­kie­nė pa­no­ro ir pa­ti už­duo­ti klau­si­mą vie­no ra­jo­no laik­raš­čio ko­res­pon­den­tei. Mat jai už­kliu­vo ko­res­pon­den­tės su­si­rū­pi­ni­mas bu­vu­sia vi­ce­me­re. A. Kor­sa­kie­nė tei­ra­vo­si, ar bu­vu­si vi­ce­me­rė ne­pra­dė­jo ra­šy­ti jų lei­di­ny­je. Ko­res­pon­den­tė at­sa­kė, jog bu­vu­si vi­ce­me­rė yra da­bar­ti­nės ra­jo­no Ta­ry­bos opo­zi­ci­jos na­rė, to­dėl ir bu­vo pa­teik­ti klau­si­mai lie­čian­tys ją.