Susipažinome su konditerio specialybe

Susipažinome su konditerio specialybe

Su­si­pa­ži­no­me su kon­di­te­rio spe­cia­ly­be

Ge­riau vie­ną kar­tą pa­ma­ty­ti ne­gu šim­tą kar­tų iš­girs­ti. Taip nu­spren­dė Šiau­lių Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos pir­mo­kės, pa­si­šo­vu­sios iš ar­čiau su­si­pa­žin­ti su kon­di­te­rio ir vi­rė­jo pro­fe­si­jo­mis. Mer­gi­nos kar­tu su pro­fe­si­jos pa­ta­rė­ja Si­gu­te Ston­kie­ne ap­si­lan­kė Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riu­je ir sy­kiu su šios mo­kyk­los moks­lei­viais da­ly­va­vo pra­kti­nia­me už­siė­mi­me.

Prieš įžen­giant į pa­tal­pą, ku­ria­me vy­ko mais­to ga­mi­ni­mas, nuo gal­vos iki ko­jų bu­vo­me ap­reng­tos ce­lo­fa­ni­niais cha­la­tais, ke­pu­rė­mis ir šle­pe­tė­mis ant ba­tų. Pap­ra­šy­ta nu­si­plau­ti ran­kas.

Pro­fe­si­jos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Dai­va Vi­du­gi­rie­nė, ku­rios va­do­vau­ja­mi moks­lei­viai ke­pė sal­dų­jį „Ka­lė­dų mies­te­lį“, vie­šai de­monst­ruo­tą šiau­lie­čiams, iš­sa­miai pa­pa­sa­ko­jo apie tai, ko šio­je mo­kyk­lo­je mo­ko­si bū­si­mie­ji vi­rė­jai ir kon­di­te­riai. Vien teo­ri­ja neap­si­ri­bo­ta: ja­no­nie­tėms pa­siū­ly­ta čia pat dė­tis prie moks­lei­vių ga­mi­na­mo tor­to, paaiš­kin­ta ir pra­ktiš­kai pa­mo­ky­ta, kaip tei­sin­gai su­dė­ti ing­re­dien­tus, su­plak­ti kre­mą, iš spe­cia­lios teš­los iš­lanks­ty­ti ro­žes tor­tui puoš­ti.

To­je pa­čio­je pa­tal­po­je bū­si­mie­ji vi­rė­jai de­monst­ra­vo me­no kū­ri­nius lėkš­tė­se.

„Mais­to ruo­ši­mas tu­ri do­min­ti, pa­tik­ti“, – sa­kė pro­fe­si­jos mo­ky­to­ja D. Vi­du­gi­rie­nė. Ji su­pa­žin­di­no su mo­ki­ne Li­gi­ta, ku­ri, per­nai gim­na­zi­ją bai­gu­si ge­rais pa­žy­miais, bet aiš­kiai ne­ži­no­da­ma, kuo no­ri bū­ti, nu­spren­dė per vie­ne­rius me­tus įgy­ti kon­di­te­rės spe­cia­ly­bę, o to­liau stu­di­juo­ti Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­te.

Si­gi­ta STON­KIE­NĖ, Šiau­lių Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos pro­fe­si­jos pa­ta­rė­ja

Mo­kyk­los nuo­tr.

PA­ŽIN­TIS: Šiau­lių Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos pir­mo­kės Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­re su­si­pa­ži­no su kon­di­te­rio ir ku­li­na­ro pro­fe­si­jo­mis, pa­ban­dė iš­lanks­ty­ti tor­tui ro­žes.