Šu­kuo­se­nų šou

Šu­kuo­se­nų šou

As­me­ni­nė nuo­tr.

ŠU­KUO­SE­NOS: Šiau­lių sa­na­to­ri­nė­je mo­kyk­lo­je vy­ko Avan­gar­di­nių šu­kuo­se­nų šou. Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai – de­vin­to­kai. Šios kla­sės mer­gai­tes pa­puo­šė Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Bui­ti­nio ren­gi­mo cent­ro bū­si­mo­sios kir­pė­jos. Mer­gai­čių plau­kuo­se „pra­žy­do“ pa­va­sa­rio gė­lės. Ki­tų kla­sių da­ly­viai de­monst­ra­vo ko­lek­ci­jas „Ka­ra­liš­ko­ji šei­ma“, „Mo­zai­ka“, „Iš kla­sės gy­ve­ni­mo“, „Pil­kų at­spal­vių ko­lek­ci­ja“,"Gy­vū­nai“. Da­ly­vių pa­si­ro­dy­mą ver­ti­no ko­mi­si­ja.