Stasio Šalkauskio gimnazijoje susitiko buvę mokiniai

Sta­sio Šal­kaus­kio gim­na­zi­jo­je su­si­ti­ko bu­vę mo­ki­niai

Šiau­lių Sta­sio Šal­kaus­kio gim­na­zi­jo­je vy­ko tra­di­ci­nė at­vi­rų du­rų die­na bu­vu­siems abi­tu­rien­tams. Jie da­ly­va­vo pa­mo­ko­se, val­gyk­lo­je pri­si­mi­nė pa­mėg­tų „Pū­ku­čių“ sko­nį, ieš­ko­jo sa­vo mo­kyk­li­nių me­tų nuo­trau­kų mu­zie­ju­je, iš­ban­dė jė­gas su gim­na­zis­tais krep­ši­nio aikš­te­lė­je, bend­ra­vo su mo­ky­to­jais ir drau­gais. Va­ka­re vy­ko tra­di­ci­nis drau­gys­tės va­ka­ras „Su­si­ti­ko vėl bu­vę drau­gai...“. Bu­vu­sių­jų abi­tu­rien­tų var­du kal­bė­jo net ke­tu­ri 27-osios lai­dos abi­tu­rien­tai (mo­kyk­lą bai­gę 1986-ai­siais), pa­si­kvie­tę į sa­vo bū­rį kla­sės va­do­vę E. Nor­ku­vie­nę.

Su­si­rin­ku­siems dai­na­vo pir­mo­kė A. Sto­ny­tė, Mu­zi­kos stu­di­jos cho­ras (vad. V. Ma­li­naus­kai­tė), mu­zi­ka­vo Gi­ta­ros stu­di­ja (vad. V. Klum­by­tė). Va­ka­rą ve­dė abi­tu­rien­tai V. Šau­ly­tė ir A. Ling­vi­nas.

Dar­niai ir vie­nin­gai nu­skam­bė­jus gim­na­zi­jos him­nui, ku­rį gie­do­jo 200 šal­kaus­kie­čių cho­ras, nie­kas ne­sku­bė­jo na­mo. Vie­ni prie ar­ba­tos puo­de­lio bend­ra­vo su kla­sių va­do­vais, ki­ti poil­sio sa­le­lė­se šne­ku­čia­vo­si.

Ire­na Kil­ta­na­vi­čie­nė, ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo ir pa­gal­bos sky­riaus ve­dė­ja