Senių besmegenių pokštai

Senių besmegenių pokštai

Se­nių be­sme­ge­nių po­kštai

Šiau­lių mies­to lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Pa­sa­ka“ vy­ko tra­di­ci­nė žie­mos šven­tė „Se­nių be­sme­ge­nių po­kštai“.

Šven­tės me­tu iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gos ug­dy­ti­niai, pe­da­go­gai, ki­ti dar­buo­to­jai, tė­ve­liai drau­ge su se­niais be­sme­ge­niais (ju­de­sio ko­rek­ci­jos mo­ky­to­ja In­ga Šim­ku­tė, vyr. auk­lė­to­ja Kris­ti­na Si­ma­naus­kie­nė) links­mai at­li­ko mankš­tą. Ap­ši­lę ir ge­rai nu­si­tei­kę vi­si šven­tės da­ly­viai iš­ke­lia­vo at­lik­ti žais­min­gų už­duo­čių. Ban­dė įveik­ti kliū­čių ruo­žą: šliau­žė snie­go tu­ne­liu, šo­ki­nė­jo per lan­kus, žai­dė „Snie­go bou­lin­gą“, iš­mė­gi­mo  ran­kos taik­lu­mą snie­go gniūž­čių mė­ty­mo rung­ty­je.

Dar vi­rė „Se­nio be­sme­ge­nio ko­šę“, ke­pė „Šal­tu­ko py­ra­gė­lius“, pie­šė snie­ge spal­vo­tu van­de­niu, ke­lia­vo snie­go tu­ne­liu, da­ly­va­vo ro­gu­čių sla­lo­me, žai­dė „Le­do ri­tu­lį“ ir at­li­ko dau­gy­bę ki­tų links­mų už­duo­čių.

Įvei­kę už­duo­tis vi­si rin­ko­si kie­me­ly­je ir lau­kė be­sme­ge­nių siurp­ri­zų.

Lop­še­lio-dar­že­lio „Pa­sa­ka“ inf.

„Pa­sa­kos“ nuo­tr.

PRA­MO­GOS: „Pa­sa­kos“ bend­ruo­me­nė dar spė­jo pa­gau­ti žie­mą, kol neiš­tir­po snie­gas.