Savanorė mokinius supažindino su italų virtuve

Savanorė mokinius supažindino su italų virtuve

Sa­va­no­rė mo­ki­nius su­pa­žin­di­no su ita­lų vir­tu­ve

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riu­je sa­va­no­riau­jan­ti ita­lė Es­ter, pa­kvies­ta Ge­gu­žių pro­gim­na­zi­jos mo­ky­to­jos N. Bart­ke­vi­čie­nės, su­ren­gė įsi­min­ti­ną ir la­bai ska­nią po­pie­tę mo­ki­nu­kams. Mer­gi­na į po­pa­mo­ki­nės veik­los bū­re­lį atė­jo pa­si­ruo­šu­si pa­pa­sa­ko­ti apie ita­liš­ką vir­tu­vę, po­pu­lia­rius ma­ka­ro­nus (it. pa­sta).

Vai­kai su di­de­liu su­si­do­mė­ji­mu ste­bė­jo pa­ruoš­tą pri­sta­ty­mą skaid­rė­se ir klau­sė­si Es­ter pa­sa­ko­ji­mo apie ma­ka­ro­nų rū­šis, jų for­mas, skir­tin­gus pa­va­di­ni­mus. Mo­ki­niai su­ži­no­jo, kad yra 193 ma­ka­ro­nų rū­šių, ir kai ku­riuos pa­va­di­ni­mus iš­mo­ko.

Ka­dan­gi pri­sta­ty­mas su­ža­di­no vi­siems ape­ti­tą, ki­ta su­si­ti­ki­mo da­lis bu­vo pra­ktiš­kes­nė – vi­si sku­bė­jo į vir­tu­vę ga­min­ti tra­di­ci­nio ita­lų pa­tie­ka­lo. Vai­kai su di­de­liu no­ru pa­dė­jo sa­va­no­rei: vie­ni pjaus­tė po­mi­do­rus, ki­ti – čes­na­kus, tre­ti – vi­rė ma­ka­ro­nus. Ko­man­di­nio dar­bo re­zul­ta­tas bu­vo pui­kus – vi­si pa­si­gar­džiuo­da­mi val­gė ita­liš­ką pa­tie­ka­lą. Vai­kai kal­bė­jo, jog grį­žę na­mo to­kį pat pa­ruoš sa­vo tė­ve­liams. Ki­tą kar­tą mo­ki­nu­kai ruoš lie­tu­viš­ką pa­tie­ka­lą ir pa­kvies pa­si­vai­šin­ti sa­va­no­rę iš Ita­li­jos.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos inf.

Bib­lio­te­kos nuo­tr.

PA­ŽIN­TIS: Sa­va­no­rė iš Ita­li­jos Es­ter vai­kus su­pa­žin­di­no su ita­lų vi­rtu­ve, vi­rė makaronus.