Janoniečių sėkmė nacionaliniame geografijos konkurse

Janoniečių sėkmė nacionaliniame geografijos konkurse

Ja­no­nie­čių sėk­mė na­cio­na­li­nia­me geog­ra­fi­jos kon­kur­se

Šiau­lių Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos jau­nie­ji geog­ra­fai Ed­ga­ras Sviš­čio­vas (Ic kla­sė) ir Ar­mi­nas Au­gu­lis (IV c kla­sė) da­ly­va­vo na­cio­na­li­nia­me 6-12 kla­sių mo­ki­nių kon­kur­se „Pa­žink Lie­tu­vos mies­tus“, ku­ris vy­ko Vil­niu­je, tarp­tau­ti­nės tu­riz­mo pa­ro­dos AD­VEN­TUR 2016 me­tu.

To­kio ly­gio kon­kur­sas Lie­tu­vo­je or­ga­ni­zuo­tas pir­mą kar­tą, į jį pa­kvies­ta dau­giau kaip 200 moks­lei­vių. Kon­kur­są or­ga­ni­za­vo Lie­tu­vos geog­ra­fi­jos mo­ky­to­jų aso­cia­ci­ja ir LI­TEX­PO pa­ro­dų rū­mai, idė­jos au­to­rius ir ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas – mo­kyk­li­nių geog­ra­fi­jos va­do­vė­lių au­to­rius Ry­tas Šal­na.

Kon­kur­so apim­tis – 30 vaiz­di­nių in­te­rak­ty­vių už­duo­čių, su­si­ju­sių su Lie­tu­vos mies­tų geog­ra­fi­ja, is­to­ri­ja, tu­riz­mu, kul­tū­ra, apy­lin­kių gam­tos ob­jek­tais.

Ed­ga­ras Sviš­čio­vas ir Ar­mi­nas Au­gu­lis iš­ko­vo­jo ant­rą­ją ir tre­čią­ją vie­tą. Tai su­tei­kė daug džiaugs­mo ir pa­lai­ky­mo ko­man­dai: I c kla­sės mo­ki­niams ir jų va­do­vei Ri­mai Kal­ve­lie­nei bei šo­kių mo­ky­to­jai As­tai Rim­ku­vie­nei.

I c kla­sės mo­ki­niai taip pat da­ly­va­vo gy­vo­je, in­te­rak­ty­vio­je geog­ra­fi­jos pa­mo­ko­je, ku­rio­je sa­vo ke­lio­nių pa­tir­ti­mi, įspū­džiais da­li­jo­si ke­liau­to­jas Rim­vy­das Šir­vins­kas ir geog­ra­fas Ry­tas Šal­na. Su­si­pa­ži­no­me su pa­ro­do­je da­ly­va­vu­sių Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių ir 37 pa­sau­lio ša­lių eks­po­zi­ci­niais sten­dais.

Gi­ta­na KA­ZI­MIE­RAI­TIE­NĖ, geog­ra­fi­jos mo­ky­to­ja, LGMA na­rė

Gim­na­zi­jos nuo­tr.

DA­LY­VIAI: Kon­kur­so „Pa­žink Lie­tu­vos mies­tus“ pri­zi­nin­kai (iš kai­rės) Ar­mi­nas Au­gu­lis bei Ed­ga­ras Sviš­čio­vas su pa­lai­ky­mo ko­man­da ir geog­ra­fi­jos va­do­vė­lių au­to­riu­mi Ry­tu Šal­na (cent­re).