Parade dalyvaus ir biržietė

Šeš­ta­die­nį Vil­niu­je Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės die­nos pro­ga vyks Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės pa­ra­das.

Da­ly­vau­ti pa­ra­de iš­ren­ka­mi ge­riau­si ka­riai. Tarp jų – bir­žie­tė, Ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jos pir­mo­jo kur­so ka­riū­nė An­dže­li­ka Bli­no­vai­tė. LŠS Al­fon­so Sme­to­nos šau­lių 5-osios rink­ti­nės Ste­po­no Gied­ri­ko-Gi­rie­čio Bir­žų 501 kuo­pos va­das Vi­du­tis Šeš­kas džiau­gė­si, jog bu­vu­si kuo­pos šau­lė pa­te­ko tarp ge­riau­sių ka­rių ir sa­kė, jog iš pir­mo­jo kur­so ka­riū­nų į pa­ra­dą at­ren­ka­mi tik vie­ne­tai.