(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Biržuose

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Komentarai

Pamatysime, kokių grybų ir kitų gėrybių netruks gausime iš miškų

2017 m. liepos 14 d.
* * *
Ta­čiau so­cial­de­mok­ra­tų ne to­kia par­ti­ja, kad lik­tų be amo. Par­ti­jos ly­de­ris Gin­tau­tas Pa­luc­kas pa­reiš­kė, jog po „vals­tie­čių“ ir kon­ser­va­to­rių su­si­ta­ri­mo dėl miš­kų ūkio re­for­mos jau ne­bė­ra pra­smės so­cial­de­mok­ra­tams bū­ti koa­li­ci­jo­je su „vals­tie­čiais“. To­dėl par­ti­jos or­ga­nai spręs: ar trauk­tis iš koa­li­ci­jos? Pa­ma­ty­sim. Vie­ni spė­ja, kad so­cial­de­mok­ra­tai pa­si­trauks, nes jiems jau at­si­bo­do bū­ti koa­li­ci­jo­je ma­žes­niuo­ju bro­liu. Su ku­riuo nie­kas ne­si­ta­ria...

Apie naujus ir senus vadus bei įdomius balsavimus Seime

2017 m. liepos 11 d.
Va­di­na­si, kol ne­pa­si­kei­čia įstai­gos va­do­vas, tol ne­ga­li­me su­lauk­ti rim­tų po­ky­čių? Ma­tyt, taip. Juk po­ky­čių il­gus me­tus ne­ma­tė­me „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ bend­ro­vė­je, kol ne­bu­vo pa­keis­ta va­do­vy­bė. Tad, ko ge­ro, ne be rei­ka­lo ei­na­ma prie tvar­kos, jog val­diš­kuo­se po­stuo­se ne­bū­tų am­ži­nų va­do­vų.
Ta­čiau at­leis­ti dar­buo­to­jus iš vals­ty­bės tar­ny­bos nė­ra leng­va. Anks­tes­nis Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos va­do­vas Dai­no­ras Bra­daus­kas bu­vo at­leis­tas dėl ga­li­mo...

Kokiomis dovanomis pasitinkame ir pasitiksime šventes

2017 m. liepos 7 d.
Lie­tu­va ir jos žmo­nės džiau­gia­si sa­vo šven­tė­mis. Šven­čia. Do­va­nas do­va­no­ja.Lie­tu­vos Ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo die­nos iš­va­ka­rė­se Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė vals­ty­bės or­di­nus ir me­da­lius įtei­kė dau­giau kaip 40 Lie­tu­vos ir už­sie­nio pi­lie­čių. Vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­ja iš lie­pos 6-osios, ka­da šven­čia­ma Vals­ty­bės die­na, bu­vo per­kel­ta į lie­pos 5-ąją, nes ket­vir­ta­die­nį Pre­zi­den­tė da­ly­va­vo dvy­li­kos Vi­du­rio bei Ry­tų Eu­ro­pos vals­ty­bių va­do­vų su­si­ti­ki­me su JAV...

Ką daryti, kai mus visokie institutai ir tyrėjai indeksuoja

2017 m. liepos 4 d.
* * *
Štai švie­žia nau­jie­na. Vie­šo­ji įstai­ga Pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės ins­ti­tu­tas pra­ne­šė, jog nu­sta­tė mū­sų pi­lie­ti­nės ga­lios in­dek­są. Pas­kelb­ta, kad šis in­dek­sas per­nai bu­vo 37 ba­lai iš 100 ga­li­mų. O už­per­nai – 33,4 ba­lo. Va­di­na­si, mū­sų pi­lie­ti­nė ga­lia per me­tus tru­pu­tį ūg­te­lė­jo. Ge­rai ar blo­gai? Tu­rė­tų bū­ti ge­rai, jei­gu mū­sų ga­lia au­ga. Nors nė­ra aiš­ku, kiek iš to mes tu­ri­me nau­dos.
* * *
Skel­bia­ma, kad mi­nė­tas Pi­lie­ti­nės veik­los ins­ti­tu­tas tu­ri tiks­lus stip­rin­ti...

Kodėl politikai nenori depolitizuoti VRK ir bijo internetinio balsavimo

2017 m. birželio 27 d.
Mū­sų iš­rink­tie­ji vėl su­si­ki­vir­či­jo. Mat Sei­me bu­vo tvir­ti­na­ma nau­jos su­dė­ties Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK). Pat­vir­ti­no. Tik be dvie­jų na­rių. Pro­tes­tuo­da­mi, kad į Rin­ki­mų ko­mi­si­ją nuo par­ti­jos ne­pas­kir­tas jų siū­ly­tas Drus­ki­nin­kų po­li­ti­kas Vi­lius Se­meš­ka, kon­ser­va­to­riai bal­sa­vi­me ne­da­ly­va­vo. Sei­mas ne­pat­vir­ti­no ir ko­mi­te­to su­kri­ti­kuo­to Jo­no Ud­rio, ku­rį siū­lė Tei­si­nin­kų drau­gi­ja. Ta­čiau nau­ją Vy­riau­sią­ją rin­ki­mų ko­mi­si­ją tu­ri­me. Jai va­do­vaus bu­vu­sio...

Koks paukštis yra, ir koks gali būti, lietuvis?

2017 m. birželio 23 d.
* * *
Šią sa­vai­tę Lie­tu­vo­je vy­ko tarp­tau­ti­nės ka­rių pra­ty­bos „Ge­le­ži­nis vil­kas“. Šių pra­ty­bų ste­bė­ti at­vy­ko NA­TO ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Jen­sas Stol­ten­ber­gas. Mū­sų ži­niask­lai­da pa­sa­ko­jo apie pra­ty­bas. Ta­čiau ne­pra­lei­do pro­gos pa­skelb­ti, jog mū­sų ka­riuo­me­nė nu­si­pir­ko bran­gių ger­tu­vių. Ne va­kar, ne už­va­kar, o ge­ro­kai anks­čiau. Tuo pat me­tu, kaip pir­ko auk­si­niais pa­krikš­ty­tus šaukš­tus ir sam­čius. Maž­daug prieš me­tus. Ta­da apie šiuos pir­ki­nius mū­sų ži­niask­lai­da ūžė ke­lias...

Pinigėliai, skaičiai, reitingai ir žvirbliais bei kitaip skraidantys žodžiai

2017 m. birželio 20 d.
1 ir 2 cen­tų ke­ti­na­ma at­si­sa­ky­ti Bel­gi­jo­je. Ža­da jų at­si­sa­ky­ti ir Ita­li­ja. Mat ma­žo no­mi­na­lo mo­ne­tos ne tik nė­ra po­pu­lia­rios, bet ir jų kal­di­ni­mas ga­li kai­nuo­ti bran­giau, nei tos mo­ne­tos ver­tos. Ta­čiau Lie­tu­vo­je kol kas 1 ir 2 cen­tų mo­ne­tų ne­ke­ti­na­ma at­si­sa­ky­ti. Lie­tu­vos ban­ko Gry­nų­jų pi­ni­gų de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Dei­vis Stan­ke­vi­čius ži­niask­lai­dai pa­reiš­kė, jog šiuo me­tu net ne­svars­to­ma ga­li­my­bė at­si­sa­ky­ti smul­kių eu­ro mo­ne­tų. O bū­tų įdo­mu tų men­ka­ver­čių cen­tų...

Kompiuteriniai įsilaužėliai, atleidimų teatrai ir įstatymų leidybos vėjai

2017 m. birželio 16 d.
Tad įsi­lau­žė­liai – sa­vo­tiš­kas pa­žan­gos va­rik­lis. Kol kam nors ne­pa­ken­kia­ma, neieš­ko­ma ir vais­tų nuo iš­puo­lių. Taip ir to­bu­lė­ja­me. Lie­tu­vos at­ve­ju įdo­mu tai, kad val­džios kom­piu­te­ri­nes sve­tai­nes bu­vo už­puo­lę ne­pil­na­me­čiai įsi­lau­žė­liai. Da­bar juos teis. O gal ver­tė­tų pa­gir­ti? Juk pa­ro­dė, kad mū­sų kom­piu­te­rių spe­cia­lis­tai, lai­mė­ję val­diš­kus pa­slau­gų tei­ki­mo kon­kur­sus, su­ku­ria sky­lė­tus da­ly­kus. Gal rei­kė­tų pa­si­džiaug­ti, kad jau­no­ji kar­ta kom­piu­te­ri­niu raš­tin­gu­mu len­kia se­ni­mą?...

Mums reikia visko kuo daugiau uždrausti, kad palaida bala nevirstume?

2017 m. birželio 13 d.
To­dėl sa­vo pra­ne­ši­me ne­gai­lė­jo kri­ti­kos da­bar­ti­nei val­džiai. Su­pei­kė kai ku­rias re­for­mas, per­tvar­kos ke­lius. „Ban­dy­mai ne­leis­ti, už­draus­ti, atim­ti, ap­tver­ti, ap­mo­kes­tin­ti – tai pri­mi­ty­vus ir pa­pras­tas ke­lias, ta­čiau jis ve­da tik į še­šė­lį ir po­grin­dį“, – sa­kė Pre­zi­den­tė ir pa­ste­bė­jo, jog kai ku­riems val­džios veiks­mams pa­pras­čiau­siai trū­ko pro­to.
Suk­ri­ti­kuo­ta val­džia neap­si­py­lė grau­džio­mis aša­ro­mis. Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis sa­kė ne­ma­nąs, kad tai...

Nuomonės, teisybės ieškojimai, vaikai ir kainų burbulai

2017 m. birželio 9 d.
Sei­mas po svars­ty­mo pri­ta­rė siū­ly­mui leis­ti gy­ven­to­jams kreip­tis į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą, jei jau­čia­si ko­kiu nors tei­sės ak­tu skriau­džia­mi. Ta­čiau kreip­tis bus ga­li­ma tik ta­da, kai bus iš­nau­do­tos ki­tos tei­si­nės prie­mo­nės. Sup­ran­ta­ma, ne ro­žė­mis, o ke­liais pra­lai­mė­tais teis­mais bus klo­tas ke­lias iki Kons­ti­tu­ci­jos aiš­kin­to­jų. Ta­čiau bus dau­giau vil­čių ko­vo­je dėl sa­vo tei­sy­bės. Jei­gu Sei­mas iš tik­rų­jų pa­lai­mins to­kį de­mok­ra­tiš­ką lei­di­mą, gal neuž­ver­si­me Kons­ti­tu­ci­nio...

Kiti metai, kiti lapai arba kas sulauks gyvenimo pagerėjimo

2017 m. birželio 6 d.
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis su ke­liais mi­nist­rais žur­na­lis­tams pri­sta­tė, kaip nuo ki­tų me­tų keis mo­kes­čių po­li­ti­ką. Trum­pai sa­kant: vie­niems klius dau­giau, ki­tiems – ma­žiau, o iš kai ku­rių paims dau­giau. Šio bei to ga­vu­sie­ji no­rės, kad bū­tų ga­vę dau­giau. Ku­rie ne­teks leng­va­tų, liū­dės, kad jų ki­še­nė­se ma­žiau pi­ni­gų liks. Kam ne į ge­rą­ją pu­sę pa­si­keis mo­kes­čiai, su­ks gal­vas, kaip juos apei­ti.
* * *
Da­bar šio­mis te­mo­mis ir dis­ku­tuo­si­me. Juk apie ko­vą su al­ko­ho­liu gin­čy­tis jau...

Lietuva savaime išblaivės, kai Seime sutartinės skambės?

2017 m. birželio 2 d.
Nie­ko ne­pa­sa­ky­si: ge­rą te­mą Lie­tu­vai pa­siū­lė val­dan­tie­ji! Ko­vą su al­ko­ho­liz­mu! Ka­dan­gi net blai­vi­nin­kai ir ma­ži vai­kai ži­no, kas yra alus, vy­nas ir deg­ti­nė, tai vi­si dėl šių gė­ri­mų tu­ri sa­vo nuo­mo­nę. Už­ka­bin­ta, taip sa­kant, vi­sa­liau­di­nė te­ma. Ku­ria­mi net anek­do­tai. Ne­va šei­mo­je tė­tis ir ma­ma, jei­gu no­rės iš­ger­ti vy­no, tu­rės kam­ba­rio kam­pe at­si­tver­ti gar­de­lį. Ir tik ten ger­ti. Kad vai­kai ne­ma­ty­tų. Nors iš tik­rų­jų gal dar ga­lės iš­ger­ti ir vai­kams ma­tant. Už tai juk...

Pasvarstymai: apie įstatymų karuselę ir amžinus bei laikinus vadovus

2017 m. gegužės 30 d.
Val­džia kaip įma­ny­da­ma sten­gia­si, kad mums gy­ve­ni­mas ge­rė­tų. Kaip? Ogi iš­lei­džia nau­jų įsta­ty­mų. Se­nus pa­tai­so. Taip ir au­ga – iki dan­gaus – krū­vos ak­tų. Ta­da rei­kia ar­mi­jos tei­sės ak­tų aiš­kin­to­jų. Rei­kia ir įsta­ty­mų pa­žei­dė­jų gau­dy­to­jų. Kar­tais net pa­tys įsta­ty­mų lei­dė­jai ne­be­su­si­gau­do, ar tei­sin­gą įsta­ty­mą pa­lai­mi­no. Krei­pia­si į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą, kad jis sa­vo sva­rų žo­dį tar­tų.
Aiš­ki­na­ma, kad de­mok­ra­ti­nė­je san­tvar­ko­je val­džios yra at­skir­tos. Vie­ni ki­tus tei­si­niuo­se rei­ka­luo­se...

Įstatymai ir jų pataisos – tik dūmų uždanga korupcijos karavanui?

2017 m. gegužės 26 d.
Pa­sau­lis ne­ra­mus. Kar­tais sun­ku su­pras­ti, ko­dėl pyks­ta­mės, žu­do­me, žu­do­mės. Po ko­kios nors tra­ge­di­jos de­šim­tys aiš­kin­to­jų prie­žas­tis aiš­ki­na. Iš­girs­ta­me ke­lias tei­sy­bes. Tik po to nie­kas ne­pa­si­kei­čia. Nors kaip įma­ny­da­mi sten­gia­mės rei­ka­lus tai­sy­ti. Ne­si­se­ka. Mat daž­niau­siai no­ri­me pa­tai­sy­ti ne sa­ve, o ki­tus. Tve­ria­me tvo­ras. Ku­ria­me drau­di­mus. Griež­ti­na­me įsta­ty­mus. Taip su­lau­kia­me di­des­nio pa­si­prie­ši­ni­mo. Juk ten­ka grieb­tis gud­ry­bių, kaip...

Politiniai reikalai, kaip ir branduolinės reakcijos, gal tapti nevaldomi?

2017 m. gegužės 23 d.
Sei­mas dviems sa­viš­kiams ren­gia ap­kal­tą. Kęs­tu­čiui Pū­kui – už sek­sua­li­nį prie­ka­bia­vi­mą. Min­dau­gui Bas­čiui – už ry­šius su Ru­si­jos pa­rei­gū­nais, žur­na­lis­tais, nu­si­kals­ta­mų struk­tū­rų at­sto­vais, kas ne­va su­kė­lė grės­mę Lie­tu­vos na­cio­na­li­niam sau­gu­mui.
* * *
Par­la­men­ta­rai jau nu­ta­rė kreip­tis į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą iš­va­dos, ar Sei­mo na­rio Kęs­tu­čio Pū­ko konk­re­tūs veiks­mai, nu­ro­dy­ti Sei­mo spe­cia­lio­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos iš­va­do­je, prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai. Už nu­ta­ri­mą...

Kodėl olimpinė dvasia mūsų politikoje truputį keista

2017 m. gegužės 19 d.
Olim­pi­nės var­žy­tu­vės ypač ryš­kios šių die­nų mū­sų vals­ty­bės po­li­ti­ko­je.
Vals­tie­čiams val­džią da­vė­me, nes per rin­ki­mus jie pa­si­ža­dė­jo ko­vo­ti su gir­tuok­lia­vi­mu. Tad ir puo­la įgy­ven­din­ti pa­ža­dus. Pra­si­de­da var­žy­bos: kas dau­giau vis­ko už­draus, kas kie­čiau į na­gą al­ko­ho­lio var­to­to­jus paims. Vie­ni siū­lo leis­ti ger­ti alų vie­nuo­se ren­gi­niuo­se ir už­draus­ti ger­ti ki­tuo­se ren­gi­niuo­se. Vie­ni no­ri už­draus­ti alų plas­ti­ko bu­te­liuo­se. Ki­ti siū­lo ne­be­leis­ti pa­da­vi­nė­ti...

Pasaulio pabaiga? Ar tik pabaigos pradžia?

2017 m. gegužės 16 d.
* * *
Ži­no­ma, kad kom­piu­te­ri­nis vi­ru­sas pa­ken­kė Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos li­go­ni­nėms. Kai ku­rios li­go­ni­nės ne­be­ga­lė­jo priim­ti pa­cien­tų, iš­ra­šy­ti vais­tų. Nu­ken­tė­jo Is­pa­ni­jos te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų bend­ro­vės. Bu­vo įsi­brau­ta į Ru­si­jos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos kom­piu­te­rius. Nu­ken­tė­jo Pran­cū­zi­jos au­to­mo­bi­lių ga­my­bos mil­ži­nė „Re­nault“. Kom­piu­te­ri­nės ata­kos neiš­ven­gė kai ku­rios JAV, ki­tų pa­sau­lio vals­ty­bių bend­ro­vės, pri­va­tūs var­to­to­jai. Lie­tu­vo­je ir­gi pra­neš­ta apie...

Apie mokslo pertvarką bei jo šaknų ir vaisių skonį

2017 m. gegužės 5 d.
* * *
Da­bar­ti­nė val­džia mū­sų gė­ry­bė­mis dar neap­do­va­no­jo. Pa­tei­kia tik su­ma­ny­mų, kaip ir ką ke­ti­na da­ry­ti. Vie­nas iš įdo­mes­nių šių die­nų da­ly­kų – švie­ti­mo sis­te­mos per­tvar­ka. Švie­ti­mo rei­ka­lai rū­pi kiek­vie­nam pi­lie­čiui. Ypač jau­ni­mui. Mat yra su­ma­ny­mas pail­gin­ti moks­lo me­tus. Tei­gia­ma, kad da­bar per moks­lo me­tus ne­spė­ja­ma žmo­niš­kai ži­nių įsi­sa­vin­ti. Su­ju­di­mas. Mo­ki­niai vos ne su­tar­ti­nai aiš­ki­na, kad nė­ra rei­ka­lo moks­lo me­tus il­gin­ti, nes per karš­čius moks­lai į...

Kad ir ką išrinktume, saulei nė motais, ji ir toliau tekės bei leisis

2017 m. balandžio 25 d.
Sa­vai­tė pra­si­dė­jo įvai­rių rin­ki­mų ap­ta­ri­mais. Ver­ti­ni­mų, spė­lio­ji­mų pil­ni laik­raš­čiai, in­ter­ne­tas, ra­di­jai ir te­le­vi­zi­jos. Pas­vars­ty­ki­me ir mes.
* * *
Pir­mą kar­tą vy­ku­siuo­se tie­sio­gi­niuo­se So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se per­ga­lę šven­tė po­nas Gin­tau­tas. Jis prieš ir po rin­ki­mų ža­dė­jo kai­rie­siems su­grą­žin­ti ge­rą var­dą. Mat tas ge­ras var­das kaž­kur pra­puo­lė. Be­val­dant Lie­tu­vą? Ga­li bū­ti, juk la­bai daž­nai bu­vo ža­da­ma vie­naip, o pa­da­ro­ma ki­taip...

Nėra gera: visi tai matome ir be specialių sekimo priemonių

2017 m. balandžio 21 d.
Ne­ra­mus po­li­ti­nis gy­ve­ni­mas. Iš Sei­mo ban­do­ma iš­plėš­ti ke­lis mū­sų iš­rink­tuo­sius. Ap­kal­ta gre­sia Min­dau­gui, ku­ris ne­va su ne­ge­rais kai­my­nais su­si­dė­jo ir ke­lio­li­ka me­tų, jei­gu ne iš­da­vi­nė­jo, tai bent ken­kė Lie­tu­vai. Iš Sei­mo ke­ti­na­ma iš­rau­ti Kęs­tu­tį, ku­ris ne­va į dar­bą rin­kda­ma­sis pa­dė­jė­jas prie jų sek­sua­liai prie­ka­bia­vo. Ir štai švie­žia nau­jie­na – pro­ku­ro­rai pra­šo pa­nai­kin­ti par­la­men­ta­ro Gin­ta­ro tei­si­nį imu­ni­te­tą. Mat po­nas Gin­ta­ras įta­ria­mas sun­kiu nu­si­kal­ti­mu...

Dienos populiariausi

Archeologų džiaugsmas – ūkinė duobė

2017 m. liepos 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas