(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Biržuose

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Aktualijos

Į Upeliškius suskrido gaidžiai

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Ter­šia­me, nuo­di­ja­me gam­tą kaip tik iš­ma­no­me. Gam­tos glė­by­je – au­to­mo­bi­lių pa­dan­gos, sku­du­rai, ka­ka­lai, nu­gai­šę au­gin­ti­niai... Ne­be po vie­ną. Praė­ju­sią sa­vai­tę Upe­liš­kių kai­me kva­pą už­gniau­žė pul­kas ku­pe­ton su­mes­tų bal­tų gai­džių.Bro­liai broi­le­riai. Su vi­som plunks­nom, gal­vom, skiau­te­rėm. Kas juos pa­me­tė? Tai bent įžū­lu­mas! Kai­me ap­lin­kui nė vie­nos gy­ve­na­mos so­dy­bos. Ke­le­lis, miš­ke­lis. Lau­ky­mė. Tiks. Gai­džių – ke­lio­li­ka. Ne ko­kių pa­lie­gu­sių, iš­se­ku­sių. Po ke­tu­ris, pen­kis ki­log­ra­mus...

Toliūnų tolių šauksmas

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Sve­tin­ga Sta­pu­lio­nių so­dy­ba iš mies­tų ir kai­me­lių su­rin­ko sa­vo ir bu­vu­sių kai­my­ni­nių kai­mų, vien­sė­džių kai­my­nų jau­ną­ją kar­tą: vai­kus, anū­kus, proa­nū­kius. Jie kaip obuo­liu­kai nuo gim­ti­nės, der­lin­gos obels, pa­bi­ro po erd­vų kie­mą. Nuo pri­si­mi­ni­mų iki sma­gių dai­nų ir šo­kių.Kraš­tie­čių šven­tės tra­di­ci­ja Bir­žų kraš­te gi­mė bū­tent čia, To­liū­nuo­se. Šio kai­mo gy­ven­to­ja, jau am­ži­ną atil­sį Liu­ci­ja Ku­gi­nie­nė, smil­gie­tę kul­tū­ros dar­buo­to­ją Dan­guo­lę Plen­taus­kie­nę įti­ki­no, kaip gra­žu bū­tų vi­siems su­si­tik­ti, pa­si­bū­ti. Dan­guo­lės šir­džiai šis pa­siū­ly­mas...

Laiko mašina Rotušės gatvėje

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Prie tar­pu­ka­rio fo­tog­ra­fo ir jo asis­ten­tės taip pat bu­vo su­ju­di­mas: bir­žie­čiai ir sve­čiai fo­tog­ra­fa­vo­si, nuo­trau­kas už­si­sa­ki­nė­jo.
Ties se­ną­ja mies­to ro­tu­še bu­vo įsi­tai­sęs raš­ti­nin­kas ir jo mo­ki­nė gim­na­zis­tė, o prie jų ne­to­lie­se su­kio­jo­si po­li­ci­nin­kas. Ma­ty­da­mas gat­vė­je pa­si­ro­džiu­sias či­go­nes, po­li­ci­nin­kas praei­viams vis pri­mi­nė, kad rei­kia sau­go­ti pi­ni­gus.
Prie da­bar­ti­nio ban­ko įsi­kū­rė tar­pu­ka­rio „Gro­žio sa­lio­nas“. Pa­si­tem­pu­sios...

Vytautas Dagelis: „Kunigystėje svarbiausia, kad žmonės skleistųsi“

2017 m. rugpjūčio 1 d.
Sek­ma­die­nį Pa­bir­žės kle­bo­nas Vy­tau­tas Da­ge­lis au­ko­jo pa­sku­ti­nes Mi­šias pa­ra­pi­jie­čiams, ku­riems dva­si­niu va­do­vu bu­vo dau­giau nei de­vy­ne­rius me­tus. Kle­bo­nas pa­sa­kė pra­smin­gą pa­moks­lą apie iš­min­tį ir dva­si­nių lo­bių paieš­kas. Pa­ra­pi­jie­čiai at­si­svei­ki­no dai­no­mis, pa­dė­ko­mis, do­va­no­jo ąžuo­liu­ką, gė­lių, iš­ke­pė tor­tą ir il­gai ne­siskirstė na­mo. Su kle­bo­nu Vy­tau­tu Da­ge­liu apie tar­nys­tę Pa­bir­žė­je kal­bė­jo­mės jo ke­lio­nės į An­ta­za­vės pa­ra­pi­ją – nau­jos tar­nys­tės vie­tos – iš­va­ka­rė­se...

Biržiečiai žaidžia karą

2017 m. liepos 28 d.
Lie­tu­vo­je po­pu­lia­riu šra­tas­vy­džiu už­si­krė­tė ir bir­žie­čiai. Du kar­tus per mė­ne­sį šra­tas­vy­džio fa­nai su­si­tin­ka pa­ka­riau­ti. Jų va­do­vas ir įkvė­pė­jas Vi­lius Jan­kaus­kas ki­tą­met pla­nuo­ja įkur­ti bir­žie­čių šra­tas­vy­džio klu­bą. „Bir­žie­čių žo­džio“ po­kal­bis su Vi­liu­mi Jan­kaus­ku apie šį vy­riš­ką po­mė­gį, ku­rį iš­ban­do ir mo­te­rys.Ka­da už­si­krė­tė­te šiuo ka­rin­gu po­mė­giu?Pa­ži­no­jau žmo­nių, ku­rie tuo už­sii­mi­nė­jo. Tarp jų – po­ra bir­žie­čių. Prieš sep­ty­ne­rius me­tus įsi­gi­jau gink­lo G-36 mo­de­lio rep­li­ką...

Meilės salos atgimimas

2017 m. liepos 28 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę prie Šir­vė­nos eže­ro rin­ko­si jau­ni­mas iš At­vi­ros jau­ni­mo erd­vės, Sek­mi­nin­kų die­nos cent­ro ir t. t. Rin­ko­si ne sau­lės ma­lo­nu­mais mė­gau­tis, nes die­na pa­si­tai­kė pui­ki, bet pa­si­ruo­šę sun­kiam dar­bui: su dal­giais, tri­me­riais, grėb­liais ir val­ti­mis. Jau­ni­mas pa­si­ry­žo su­tvar­ky­ti Mei­lės sa­lą.Prieš vie­nuo­li­ka me­tų sep­ty­nio­lik­me­tis bir­žie­tis Dal­vy­das Var­na pa­ra­šė laiš­ką tuo­me­ti­niam me­rui siū­ly­da­mas ini­cia­ty­vą su­tvar­ky­ti Mei­lės sa­lą Šir­vė­nos eže­re...

Kai skambutis sukviečia mokyklon pačiame vidurvasary...

2017 m. liepos 25 d.
Bet es­ti aki­mir­kų, ka­da kaž­ko­kia la­bai stip­ri jė­ga vėl par­ve­da į Tė­viš­kę, ka­da ne­ga­li tai jė­gai at­si­spir­ti, ji stip­res­nė už ta­vo va­lią, už vi­sus ne­ga­la­vi­mus, var­gi­nan­čius ta­vo kū­ną, ir tu pa­si­duo­di tai ne­nu­ga­li­mai trau­kai ir su­kau­pęs vi­sas jė­gas, pa­stan­gas – va­žiuo­ji...
At­ro­do, kad to­kios jė­gos trau­ką įga­vo Sat­kū­nų bend­ruo­me­nės kvie­ti­mas su­va­žiuo­ti į Sma­lie­čių mo­kyk­los 110-ąjį ju­bi­lie­jų (mo­kyk­la bu­vo už­da­ry­ta 1972 m.). Var­gu, ar pa­tys or­ga­ni­za­to­riai...

Priešgaisrinė miškų apsauga. Ką privalu žinoti miškų savininkui

2017 m. liepos 25 d.
Lie­tu­vos miš­kuo­se tai­ko­ma bend­ra prieš­gais­ri­nių prie­mo­nių sis­te­ma, api­man­ti ste­bė­ji­mo, pro­fi­lak­ti­nes ir prieš­gais­ri­nes sau­gos prie­mo­nes. Šios sis­te­mos už­da­vi­niai yra ma­žin­ti miš­ko gais­rų pa­vo­jų, ge­sin­ti gais­rus, di­din­ti miš­kų at­spa­ru­mą gais­rams bei ste­bė­ti ir pro­gno­zuo­ti gais­rų pli­ti­mą.
Sten­gian­tis iš­veng­ti miš­ko gais­rų ar su­ma­žin­ti jų da­ro­mą ža­lą, tai­ko­mos per­spė­ja­mo­sios, prieš­gais­ri­nės ir gais­rų ge­si­ni­mo prie­mo­nės. Pro­fi­lak­ti­nės – per­spė­ja­mo­sios prie­mo­nės tai nuo­la­ti­nis...

Šimtukininkai renkasi Lietuvą ir užsienį

2017 m. liepos 21 d.
Va­kar ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo pa­gerb­ti abi­tu­rien­tai, ku­rių ži­nios įver­tin­tos šim­tu­kais, bei jų mo­ky­to­jai. Šim­tu­ki­nin­kus pa­svei­ki­no ra­jo­no me­ras V. Val­kiū­nas, vi­ce­me­rė I. Var­zie­nė, o abi­tu­rien­tai at­sklei­dė sa­vo pla­nus.Dar praė­ju­sios ka­den­ci­jos ra­jo­no va­do­vai ėmė­si ini­cia­ty­vos pa­gerb­ti ge­riau­siai mo­kyk­lą bai­gu­sius abi­tu­rien­tus. Šią tra­di­ci­ją tę­sia ir da­bar­ti­nė val­džia. Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos skyriaus sa­lė­je šim­tu­ki­nin­kams ir jų mo­ky­to­joms bu­vo įteik­tos...

Amerikiečių atostogos vargstančių biržiečių šeimose

2017 m. liepos 18 d.
Praė­ju­sį ket­vir­ta­die­nį lie­tus py­lė kaip iš ki­bi­ro. Drau­ge su VšĮ „Pa­gal­bos cent­ras“ va­do­ve Re­gi­na Ži­do­nie­ne va­žia­vo­me į Ak­me­niš­kių kai­mą. Nuo­ša­lio­je so­dy­bo­je, kur įsi­kū­ru­si dau­gia­vai­kė šei­ma, plu­ša „Pa­gal­bos cent­ro“ bi­čiu­liai iš Ame­ri­kos. Jų dė­ka pa­juo­du­si še­imos vir­tu­vė ir vai­kų kam­ba­rys nu­švis: bus pa­keis­tos lu­bos, sie­nos, iš­da­žy­tos grin­dys. Kas­met šie žmo­nės su­re­mon­tuo­ja ke­lias sun­kiai be­si­ver­čian­čių šei­mų tro­bas.Re­gi­na Ži­do­nie­nė sun­kiai be­si­ver­čian­čias ra­jo­no šei­mas ži­no tar­si iš raš­to. Į...

Jono nelaimė

2017 m. liepos 18 d.
Jo­nas bu­vo sa­vi­my­la. Iš­si­rie­jęs su žmo­na, vai­kais, anū­kais. Se­nat­vė­je li­ko jam tik vie­nin­te­lė pa­guo­da. Šuo. Bet ir tas, laks­ty­da­mas lau­kais, pa­kliu­vo po au­to­mo­bi­lio ra­tais. Mei­lū­nų se­niū­nai­ti­jos se­niū­nai­tė Sand­ra Bie­liaus­kie­nė sku­bė­jo gel­bė­ti šuns, o ra­do jo šei­mi­nin­ką ant pa­ta­lo. Na­muo­se be lan­gų, be du­rų, be sta­lo, be kros­nies. Ne vi­suo­met šu­kės lai­mę ne­ša...Re­gi­na VAI­ČE­KO­NIE­NĖ
Ne mums li­go­tą Jo­ną teis­ti. Vi­si jo ar­ti­mie­ji ir pa­žįs­ta­mi ži­no: at­si­sky­rė­liu jis ta­po sa­vo...

Archeologų džiaugsmas – ūkinė duobė

2017 m. liepos 14 d.
Ap­tik­ti ūki­nę duo­bę ar­ba šiukš­ly­ną ar­cheo­lo­gui di­de­lė sėk­mė. Ūki­nė duo­bė at­sklei­džia tik­rus is­to­ri­nius lo­bius: kaip žmo­nės gy­ve­no tam tik­ru is­to­ri­niu lai­ko­tar­piu, ką val­gė, kaip puo­šė­si, ko­kius in­dus nau­do­jo ir t. t. Ar­cheo­lo­gai Gre­ta ir Ka­ro­lis Du­de­riai šiuo me­tu is­to­ri­nių ži­nių ieš­ko ūki­nė­je duo­bė­je, į ku­rią bir­žie­čiai šiukš­les ver­tė XVII am­žiaus pa­bai­go­je.Ne­se­niai Rad­vi­los gat­vė­je, ei­nant į pa­grin­di­nį mies­to pa­plū­di­mį, nu­griau­tas se­nas pri­va­tus na­mas. Jo skly­pe išaugs nau­jas...

Vabalninkas šildysis kailiniais?

2017 m. liepos 14 d.
Nuo se­no Va­bal­nin­ko dau­gia­bu­čius, Kul­tū­ros na­mus, bib­lio­te­ką bei ki­tas įstai­gas šil­do Bir­žų tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ro Va­bal­nin­ko sky­riaus ka­ti­li­nė. Švie­ti­mo įstai­ga ne tik tie­kia ši­lu­mą gy­ven­to­jams ir įstai­goms, bet pa­ti re­mon­tuo­ja vi­sai nu­si­dė­vė­ju­sias tra­sas bei ša­li­na ava­ri­jas. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jai pri­klau­san­tis Cent­ras ne vie­nus me­tus ban­do jai ne­prik­lau­san­čių funk­ci­jų at­si­kra­ty­ti, ta­čiau Sa­vi­val­dy­bė jų pe­rim­ti ne­sku­ba ir tem­pia lai­ką...

Biržietis ir baidarių ultramaratonas

2017 m. liepos 7 d.
„At­ža­ly­no“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius Vai­do­tas But­ke­vi­čius daug me­tų ke­lio­nėms ren­ka­si upių ir eže­rų ke­lius – nė­ra tos va­sa­ros, kad ne­sės­tų į val­tį ar bai­da­rę. Šių­me­tė ke­lio­nė ypa­tin­ga – Vai­do­tas da­ly­va­vo bai­da­rių ult­ra­ma­ra­to­ne ir per 28 va­lan­das su vos tri­mis ke­lių mi­nu­čių per­trau­kė­lė­mis įvei­kė 162 ki­lo­met­rus. Nors ke­lio­nės pa­bai­go­je iš nuo­var­gio pra­dė­jo ro­dy­tis ha­liu­ci­na­ci­jos, po ke­lių sa­vai­čių Vai­do­tas su bi­čiu­liais nu­ta­rė pa­kar­to­ti su­dė­tin­gą tra­są be sku­bos.V...

Pačeriaukštės seniūnijos labirintais

2017 m. liepos 4 d.
Bir­žų ra­jo­no se­niū­ni­jų gy­ven­vie­čių gat­vės jau ke­le­ri me­tai tvar­kin­gai pa­ženk­lin­tos len­te­lė­mis su jų pa­va­di­ni­mais. Ypač tuo džiau­gia­si sku­bios pa­gal­bos tar­ny­bos. Ne­be­rei­kia klai­džio­ti, su­tau­po­mas bran­gus lai­kas, ope­ra­ty­ves­nė pa­gal­ba. Pa­če­riaukš­tė­je to­kių len­te­lių nė­ra. Ne vi­si gy­ven­to­jai pa­tys ži­no, ko­kio­je gat­vė­je gy­ve­na. Ką jau kal­bė­ti apie kai­my­nus. Pag­rin­di­niai orien­ty­rai ieš­kant vie­no ar ki­to gy­ven­to­jo: van­den­tie­kis, mo­kyk­la, dau­gia­bu­tis ir t. t...

Nauja atliekų tvarkymo sistema papiktino verslininkus

2017 m. liepos 4 d.
Nuo spa­lio 1 die­nos, jei pri­tars ra­jo­no Ta­ry­ba, tu­rė­tų įsi­ga­lio­ti vie­ti­nė rink­lia­va už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mą iš at­lie­kų tu­rė­to­jų. Bus įves­ta rink­lia­vos sis­te­ma, ku­rią su­da­rys dvi da­lys: pa­sto­vio­ji ir kin­ta­mo­ji. Tai reiš­kia, jog pa­sto­vią­ją da­lį mo­kės vi­si, ne­prik­lau­so­mai nuo at­lie­kų kie­kio, o kin­ta­mo­ji mo­kes­čio da­lis jau pri­klau­sys nuo at­lie­kų kie­kio. Į nau­jo­sios tvar­kos pri­sta­ty­mą Sa­vi­val­dy­bė­je at­vy­kę vers­li­nin­kai pik­ti­no­si rink­lia­vos pro­por­ci­ja: ko­dėl...

Milžinas Juostaviečiuose nebeužmigtų

2017 m. birželio 30 d.
Šį šeš­ta­die­nį Juos­ta­vie­čiuo­se – gim­ta­die­nis. Kai­mui – 410 me­tų. Iš­kil­mėms puo­šia­si par­kas. Or­ga­ni­za­to­riai ža­da: šven­tė bus įspū­din­ga.Kai­mo bib­lio­te­ki­nin­kė, bend­ruo­me­nės ta­ry­bos na­rė Da­lia Vė­tie­nė daug me­tų ren­ka kraš­to­ty­ri­nę me­džia­gą. Da­lia ir at­kaps­tė fak­tą: Juos­ta­vie­čiai is­to­ri­jos šal­ti­niuo­se pir­mą kar­tą pa­mi­nė­ti 1607 me­tais. Apie kai­mą by­lo­ja sak­mė. Čia gy­ve­nęs mil­ži­nas. Di­džiu­lis kaip kal­nas. Iš to­lo jo plau­kai ro­dės lyg krū­mai. Ei­da­mas mil­ži­nas vis brauk­da­vęs pa­že­me sa­vo il­gą lyg...

Kritinė padėtis Medeikių vaikų namuose

2017 m. birželio 30 d.
VšĮ „Vai­ko užuo­vė­ja“ Me­dei­kiuo­se skęs­ta sko­lo­se ir nuo lie­pos 1 die­nos var­gu ar be­ga­lės vyk­dy­ti sa­vo funk­ci­jas. Ba­lan­džio pa­bai­go­je Evan­ge­li­kų re­for­ma­tų baž­ny­čiai-Si­no­dui nu­ta­rus VšĮ „Vai­ko užuo­vė­ja“ vie­nin­te­lio da­li­nin­ko tei­ses ir pa­rei­gas per­leis­ti Sa­vi­val­dy­bei, vai­kų na­mų rei­ka­lai tar­si pa­ki­bo ore: kol ins­ti­tu­ci­jos su­si­ra­ši­nė­ja, ko­kia tvar­ka tu­ri bū­ti nu­trauk­ta su­tar­tis, vai­kai grei­tai ne­be­tu­rės ko val­gy­ti.Pir­ma­die­nį dėl si­tua­ci­jos Me­dei­kių vai­kų...

Biržiečiai Vilniuje pristatė muzikinį klipą

2017 m. birželio 27 d.
Elekt­ro­ni­nės mu­zi­kos gru­pę „Bichtc­raft“ įkū­rę bir­žie­čiai Jus­ti­nas Si­ma­na­vi­čius ir Al­vi­das Ka­va­liaus­kas prieš ke­lias die­nas Vil­niu­je ger­bė­jams pri­sta­tė de­biu­ti­nės dai­nos „18 mil­lion“ vaiz­do kli­pą. Vaiz­do kli­pe pa­si­ro­do ži­no­ma ak­to­rė Ine­ta Sta­siu­ly­tė bei jos gy­ve­ni­mo drau­gas šo­kė­jas Dei­vi­das Meš­kaus­kas. Apie dai­nos ir kli­po gi­mi­mą – pa­sa­ko­ji­mas tie­siai iš Ba­lio sa­los, kur šiuo me­tu gi­du dir­ban­tis Jus­ti­nas yra iš­ly­dė­jęs tu­ris­tų gru­pę.Ką reiš­kia gru­pės „Bichtc­raft“...

Apie privalomuosius atskaitymus, bendrąsias miškų ūkio reikmes ir miško kelių remontą

2017 m. birželio 27 d.
Nuo 2015 me­tų sau­sio 1 die­nos įsi­ga­lio­jo nau­ja pa­rei­ga pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kams –apskaičiuoti, dek­la­ruo­ti ir su­mo­kė­ti pri­va­lo­muo­sius at­skai­ty­mus iš pa­ja­mų už par­duo­tą ža­lia­vi­nę me­die­ną, pa­ruoš­tą jų val­do­ma­me miš­ke ir už par­duo­tą jų val­do­mą ne­nu­kirs­tą miš­ką. Pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kai fi­zi­niai as­me­nys pri­va­lo­muo­sius at­skai­ty­mus pri­va­lo ap­skai­čiuo­ti, su­mo­kė­ti ir dek­la­ruo­ti ka­len­do­ri­niam pus­me­čiui pa­si­bai­gus, tai yra ati­tin­ka­mai iki lie­pos 15 die­nos ir sau­sio 15...

Dienos populiariausi

Toliūnų tolių šauksmas

2017 m. rugpjūčio 11 d.
lankomiausias

Į Upeliškius suskrido gaidžiai

2017 m. rugpjūčio 11 d.
daugiausiai komentuotas