(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Biržuose

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Aktualijos

Archeologų džiaugsmas – ūkinė duobė

2017 m. liepos 14 d.
Ap­tik­ti ūki­nę duo­bę ar­ba šiukš­ly­ną ar­cheo­lo­gui di­de­lė sėk­mė. Ūki­nė duo­bė at­sklei­džia tik­rus is­to­ri­nius lo­bius: kaip žmo­nės gy­ve­no tam tik­ru is­to­ri­niu lai­ko­tar­piu, ką val­gė, kaip puo­šė­si, ko­kius in­dus nau­do­jo ir t. t. Ar­cheo­lo­gai Gre­ta ir Ka­ro­lis Du­de­riai šiuo me­tu is­to­ri­nių ži­nių ieš­ko ūki­nė­je duo­bė­je, į ku­rią bir­žie­čiai šiukš­les ver­tė XVII am­žiaus pa­bai­go­je.Ne­se­niai Rad­vi­los gat­vė­je, ei­nant į pa­grin­di­nį mies­to pa­plū­di­mį, nu­griau­tas se­nas pri­va­tus na­mas. Jo skly­pe išaugs nau­jas...

Vabalninkas šildysis kailiniais?

2017 m. liepos 14 d.
Nuo se­no Va­bal­nin­ko dau­gia­bu­čius, Kul­tū­ros na­mus, bib­lio­te­ką bei ki­tas įstai­gas šil­do Bir­žų tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ro Va­bal­nin­ko sky­riaus ka­ti­li­nė. Švie­ti­mo įstai­ga ne tik tie­kia ši­lu­mą gy­ven­to­jams ir įstai­goms, bet pa­ti re­mon­tuo­ja vi­sai nu­si­dė­vė­ju­sias tra­sas bei ša­li­na ava­ri­jas. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jai pri­klau­san­tis Cent­ras ne vie­nus me­tus ban­do jai ne­prik­lau­san­čių funk­ci­jų at­si­kra­ty­ti, ta­čiau Sa­vi­val­dy­bė jų pe­rim­ti ne­sku­ba ir tem­pia lai­ką...

Biržietis ir baidarių ultramaratonas

2017 m. liepos 7 d.
„At­ža­ly­no“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius Vai­do­tas But­ke­vi­čius daug me­tų ke­lio­nėms ren­ka­si upių ir eže­rų ke­lius – nė­ra tos va­sa­ros, kad ne­sės­tų į val­tį ar bai­da­rę. Šių­me­tė ke­lio­nė ypa­tin­ga – Vai­do­tas da­ly­va­vo bai­da­rių ult­ra­ma­ra­to­ne ir per 28 va­lan­das su vos tri­mis ke­lių mi­nu­čių per­trau­kė­lė­mis įvei­kė 162 ki­lo­met­rus. Nors ke­lio­nės pa­bai­go­je iš nuo­var­gio pra­dė­jo ro­dy­tis ha­liu­ci­na­ci­jos, po ke­lių sa­vai­čių Vai­do­tas su bi­čiu­liais nu­ta­rė pa­kar­to­ti su­dė­tin­gą tra­są be sku­bos.V...

Pačeriaukštės seniūnijos labirintais

2017 m. liepos 4 d.
Bir­žų ra­jo­no se­niū­ni­jų gy­ven­vie­čių gat­vės jau ke­le­ri me­tai tvar­kin­gai pa­ženk­lin­tos len­te­lė­mis su jų pa­va­di­ni­mais. Ypač tuo džiau­gia­si sku­bios pa­gal­bos tar­ny­bos. Ne­be­rei­kia klai­džio­ti, su­tau­po­mas bran­gus lai­kas, ope­ra­ty­ves­nė pa­gal­ba. Pa­če­riaukš­tė­je to­kių len­te­lių nė­ra. Ne vi­si gy­ven­to­jai pa­tys ži­no, ko­kio­je gat­vė­je gy­ve­na. Ką jau kal­bė­ti apie kai­my­nus. Pag­rin­di­niai orien­ty­rai ieš­kant vie­no ar ki­to gy­ven­to­jo: van­den­tie­kis, mo­kyk­la, dau­gia­bu­tis ir t. t...

Nauja atliekų tvarkymo sistema papiktino verslininkus

2017 m. liepos 4 d.
Nuo spa­lio 1 die­nos, jei pri­tars ra­jo­no Ta­ry­ba, tu­rė­tų įsi­ga­lio­ti vie­ti­nė rink­lia­va už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mą iš at­lie­kų tu­rė­to­jų. Bus įves­ta rink­lia­vos sis­te­ma, ku­rią su­da­rys dvi da­lys: pa­sto­vio­ji ir kin­ta­mo­ji. Tai reiš­kia, jog pa­sto­vią­ją da­lį mo­kės vi­si, ne­prik­lau­so­mai nuo at­lie­kų kie­kio, o kin­ta­mo­ji mo­kes­čio da­lis jau pri­klau­sys nuo at­lie­kų kie­kio. Į nau­jo­sios tvar­kos pri­sta­ty­mą Sa­vi­val­dy­bė­je at­vy­kę vers­li­nin­kai pik­ti­no­si rink­lia­vos pro­por­ci­ja: ko­dėl...

Milžinas Juostaviečiuose nebeužmigtų

2017 m. birželio 30 d.
Šį šeš­ta­die­nį Juos­ta­vie­čiuo­se – gim­ta­die­nis. Kai­mui – 410 me­tų. Iš­kil­mėms puo­šia­si par­kas. Or­ga­ni­za­to­riai ža­da: šven­tė bus įspū­din­ga.Kai­mo bib­lio­te­ki­nin­kė, bend­ruo­me­nės ta­ry­bos na­rė Da­lia Vė­tie­nė daug me­tų ren­ka kraš­to­ty­ri­nę me­džia­gą. Da­lia ir at­kaps­tė fak­tą: Juos­ta­vie­čiai is­to­ri­jos šal­ti­niuo­se pir­mą kar­tą pa­mi­nė­ti 1607 me­tais. Apie kai­mą by­lo­ja sak­mė. Čia gy­ve­nęs mil­ži­nas. Di­džiu­lis kaip kal­nas. Iš to­lo jo plau­kai ro­dės lyg krū­mai. Ei­da­mas mil­ži­nas vis brauk­da­vęs pa­že­me sa­vo il­gą lyg...

Kritinė padėtis Medeikių vaikų namuose

2017 m. birželio 30 d.
VšĮ „Vai­ko užuo­vė­ja“ Me­dei­kiuo­se skęs­ta sko­lo­se ir nuo lie­pos 1 die­nos var­gu ar be­ga­lės vyk­dy­ti sa­vo funk­ci­jas. Ba­lan­džio pa­bai­go­je Evan­ge­li­kų re­for­ma­tų baž­ny­čiai-Si­no­dui nu­ta­rus VšĮ „Vai­ko užuo­vė­ja“ vie­nin­te­lio da­li­nin­ko tei­ses ir pa­rei­gas per­leis­ti Sa­vi­val­dy­bei, vai­kų na­mų rei­ka­lai tar­si pa­ki­bo ore: kol ins­ti­tu­ci­jos su­si­ra­ši­nė­ja, ko­kia tvar­ka tu­ri bū­ti nu­trauk­ta su­tar­tis, vai­kai grei­tai ne­be­tu­rės ko val­gy­ti.Pir­ma­die­nį dėl si­tua­ci­jos Me­dei­kių vai­kų...

Biržiečiai Vilniuje pristatė muzikinį klipą

2017 m. birželio 27 d.
Elekt­ro­ni­nės mu­zi­kos gru­pę „Bichtc­raft“ įkū­rę bir­žie­čiai Jus­ti­nas Si­ma­na­vi­čius ir Al­vi­das Ka­va­liaus­kas prieš ke­lias die­nas Vil­niu­je ger­bė­jams pri­sta­tė de­biu­ti­nės dai­nos „18 mil­lion“ vaiz­do kli­pą. Vaiz­do kli­pe pa­si­ro­do ži­no­ma ak­to­rė Ine­ta Sta­siu­ly­tė bei jos gy­ve­ni­mo drau­gas šo­kė­jas Dei­vi­das Meš­kaus­kas. Apie dai­nos ir kli­po gi­mi­mą – pa­sa­ko­ji­mas tie­siai iš Ba­lio sa­los, kur šiuo me­tu gi­du dir­ban­tis Jus­ti­nas yra iš­ly­dė­jęs tu­ris­tų gru­pę.Ką reiš­kia gru­pės „Bichtc­raft“...

Apie privalomuosius atskaitymus, bendrąsias miškų ūkio reikmes ir miško kelių remontą

2017 m. birželio 27 d.
Nuo 2015 me­tų sau­sio 1 die­nos įsi­ga­lio­jo nau­ja pa­rei­ga pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kams –apskaičiuoti, dek­la­ruo­ti ir su­mo­kė­ti pri­va­lo­muo­sius at­skai­ty­mus iš pa­ja­mų už par­duo­tą ža­lia­vi­nę me­die­ną, pa­ruoš­tą jų val­do­ma­me miš­ke ir už par­duo­tą jų val­do­mą ne­nu­kirs­tą miš­ką. Pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kai fi­zi­niai as­me­nys pri­va­lo­muo­sius at­skai­ty­mus pri­va­lo ap­skai­čiuo­ti, su­mo­kė­ti ir dek­la­ruo­ti ka­len­do­ri­niam pus­me­čiui pa­si­bai­gus, tai yra ati­tin­ka­mai iki lie­pos 15 die­nos ir sau­sio 15...

Inkūnų vienintelė

2017 m. birželio 23 d.
Ūki­nin­kė Ja­nė Sin­ke­vi­čie­nė – vie­nin­te­lė In­kū­nų kai­mo gy­ven­to­ja. Jo­ni­nes švęs In­kū­nuo­se. Įs­pū­din­gai. Jei­gu oras leis, kils į dan­gų. Oro ba­lio­nu. Prieš var­di­nes „Bir­žie­čių žo­džiui“ Ja­nė pa­sa­ko­jo apie sa­vo skry­džius ant že­mės.Lie­žu­vis kaž­kaip neap­si­ver­čia to­kią drau­giš­ką, pla­čių po­lė­kių mo­te­rį va­din­ti Ja­ne. Skam­ba kaž­kaip griež­tai, ne­nuo­šir­džiai. Nors iš pa­žiū­ros toks var­das nu­sve­ria Jū­sų as­me­ny­bę. Ašt­ria­lie­žu­vė, gar­sia­kal­bė... O kaip pa­čiai? Ar ta Ja­nė lim­pa?Ma­ma to­kį var­dą iš­rin­ko. Šau­kia ma­ne...

Kokia bus miesto šventė

2017 m. birželio 23 d.
Prieš ke­lias die­nas Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės tink­la­la­py­je pa­skelb­ta mies­to šven­tės pro­gra­ma. Šven­tė vyks tra­di­ciš­kai rugp­jū­čio pra­džio­je – 4–6 die­no­mis. Ko­kia ji bus šiais me­tais, kiek kai­nuos ir kuo iš­si­skirs iš ki­tų mies­to šven­čių, kal­bė­jo­mės su ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­ja Iru­te Var­zie­ne.Šie­met mies­to šven­tė va­din­sis „Bir­žai – sos­ti­nė ma­no“. Kas idė­jos au­to­rius?Pa­va­di­ni­mą pa­siū­lė bu­vu­si mo­ky­to­ja Ja­ni­na Pi­lė­nie­nė. Jos siū­ly­mą mums per­da­vė duk­ra Gra­ži­na Straz­die­nė. Tai žo­džiai iš...

Kova su lauko tualetais

2017 m. birželio 23 d.
Šių me­tų va­sa­rio 15 die­ną Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja prieš Lie­tu­vą pra­dė­jo pa­žei­di­mo pro­ce­dū­rą dėl to, kad per daug ša­lies gy­ven­to­jų vis dar nė­ra pri­si­jun­gę prie cent­ra­li­zuo­tos nuo­tė­kų tvar­ky­mo sis­te­mos. Jei Lie­tu­va šio pa­žei­di­mo ne­pa­ša­lins, gre­sia di­džiu­lė bau­da. Bau­dos ga­li grės­ti ir prie nuo­tė­kų tvar­ky­mo sis­te­mos ne­pri­si­jun­gu­siems gy­ven­to­jams. Apie tai, kiek bir­žie­čių nau­do­ja­si nuo­tė­kų sis­te­ma, kiek dar prie jos ne­pri­si­jun­gu­sių ir kiek ne­tu­ri ga­li­my­bės pri­si­jung­ti, kal­bė­jo­mės su...

Su armonika

2017 m. birželio 20 d.
Bir­žų kraš­te 46-ąjį gim­ta­die­nį at­šven­tė ar­mo­ni­ka. Ar­mo­ni­ką svei­ki­no dau­giau kaip 20 mu­zi­kan­tų. Tarp jų ir ame­ri­ko­nas, bu­vęs mū­sų kraš­tie­tis Ri­čar­das Kai­rys. Ar­mo­ni­ka ne tik gro­ja, links­mi­na, bet ir pirš­liau­ja.Ar­mo­ni­ki­nin­kus su­ti­ki­nė­jo, į sce­ną pa­ly­dė­jo dvie­se: „gas­pa­di­nė“ Gy­tė Ro­žė­nie­nė ir ren­gi­nio ve­dė­ja Jū­ra­tė Gar­ne­lie­nė. Ar­mo­ni­kos šau­ki­nys – žiū­ro­vų plo­ji­mai. Vi­si mu­zi­kan­tai bu­vo su­so­din­ti sce­no­je. Žiū­ro­vai ma­tė, ką mu­zi­kan­tai gė­rė, ką val­gė. Vai­šėms – gi­ra ir sū­ris. Ar­mo­ni­kas mu­zi­kan­tai...

Su pareiškimais į Šiekštininkus

2017 m. birželio 20 d.
Šiekš­ti­nin­kų kai­mo gy­ven­to­jus su­skai­čiuo­si ant ran­kos pirš­tų. Bet ar­ti­miau­siu me­tu čia bus įre­gist­ruo­ta bend­ruo­me­nė. Su­ju­di­mas – vien­kie­my­je. Ire­nos ir Ed­mun­do Sty­rų so­dy­bo­je.Ire­nos ir Ed­mun­do Sty­rų klė­tis iš­kai­šy­ta ber­že­liais. Čia ke­lias­de­šimt žmo­nių, bū­si­mų bend­ruo­me­nės na­rių iš vie­ti­nių kai­mų, kraš­tie­čių iš ki­tų Lie­tu­vos mies­tų pir­mą kar­tą ir su­si­ti­ko. So­dy­bos šei­mi­nin­kai juos su­ti­ko sve­tin­gai: su mu­zi­ka, dai­no­mis. Į gim­ti­nę su­grį­žę kraš­tie­čiai kal­bė­jo: mies­tie­čiai taip nuo­šir­džiai vie­ni su...

Iš neįgaliųjų paėmė autobusą

2017 m. birželio 20 d.
Praė­ju­sių me­tų spa­lį Bir­žų ra­jo­no neį­ga­lių­jų drau­gi­jai pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį bu­vo per­duo­tas nau­jas aš­tuo­nių vie­tų neį­ga­lie­siems vež­ti pri­tai­ky­tas au­to­bu­siu­kas „Ford Tran­sit Cus­tom“. Sky­rius ga­ran­ti­niu raš­tu įsi­pa­rei­go­jo pa­ts iš­lai­ky­ti au­to­bu­siu­ką, ta­čiau praė­jus vos 20 die­nų po su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo dėl fi­nan­si­nių sun­ku­mų pa­si­ra­šė bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį su pri­va­čia įmo­ne, ku­ri už­sii­ma ke­lei­vių per­ve­ži­mu Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je. Už šį pa­žei­di­mą bei ki­tų dvie­jų su­tar­ties punk­tų...

Visuotinė tylos minutė Gaižiūnuose

2017 m. birželio 16 d.
1989 m. Gai­žiū­nuo­se, bu­vu­sia­me Ado­ma­vi­čių so­dy­bos so­de, iš­ki­lo pa­mink­li­nis an­samb­lis (au­to­rius An­ta­nas Ado­ma­vi­čius) Gai­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­jų, iš­trem­tų ir iš­vež­tų į la­ge­rius, at­mi­ni­mui. Kai­mo bend­ruo­me­nė Jų ne­pa­mirš­ta. Nep­rie­kaiš­tin­gai pri­žiū­ri­ma ap­lin­ka. Ge­du­lo ir vil­ties die­ną – mi­nė­ji­mai. Šie­met gai­žiū­nie­čiai pri­si­jun­gė prie pro­jek­to „Mi­si­ja Si­bi­ras“ ak­ci­jos „Vi­suo­ti­nė ty­los mi­nu­tė“.Bir­že­lio 14-oji. Vie­nuo­lik­ta va­lan­da. Nus­to­jo ly­ti. Švie­čia sau­lė. Tik vė­jas –...

Šokdina šienapjūtė

2017 m. birželio 9 d.
Pa­pi­lio se­niū­ni­jos pie­ni­nin­kys­tės ūkio šei­mi­nin­kas Ro­lan­das Bru­žas vie­nas pir­mų­jų Bir­žų kraš­te pra­dė­jo šie­nap­jū­tę. Šie­nap­jū­tė – šei­my­ni­nė. Ro­lan­dui tal­ki­na bro­lis Lai­mis, sū­nus Jus­ti­nas, mar­ti Vai­da. Pri­si­de­da ir sū­nė­nas Ai­va­ras. Ko­kios dar­by­me­čio nuo­tai­kos?Va­žiuo­jant Ro­kiš­kio ke­liu prie Ang­li­nin­kų žvilgs­nį trau­kia į ei­lę tvar­kin­gai be­si­ri­kiuo­jan­tys šie­nai­nio ri­ti­niai. Kru­ta tech­ni­ka. Var­ty­tu­vas, dvi pra­dal­ges su­stū­męs į vie­ną, nu­tols­ta pa­kal­nėn. Ki­tas trak­to­rius ran­kio­ja...

Patvirtino Administracijos direktorių ir pritarė mero ataskaitai

2017 m. birželio 6 d.
Dvi­de­šimt de­vin­ta­ja­me ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­tvir­tin­tas nau­jas Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Jo­nas Jo­nu­šys ir pri­tar­ta me­ro, ra­jo­no Ta­ry­bos ir Sa­vi­val­dy­bės 2016 me­tų veik­los ata­skai­tai. Nors ata­skai­tai pri­tar­ta dau­gu­ma bal­sų, ta­čiau prie­kaiš­tų me­rui tu­rė­jo ne tik opo­zi­ci­jos at­sto­vai, bet ir koa­li­ci­jos par­tne­riai.Po­sė­džio pra­džio­je me­ras Val­de­ma­ras Val­kiū­nas pa­svei­ki­no ra­jo­no Ta­ry­bos na­rį gy­dy­to­ją Da­lių Ja­ku­bė­ną. Jam su­teik­tas...

Kur keliauja biržiečiai ir kaip pasitinkame miesto svečius

2017 m. birželio 2 d.
Šio­mis die­no­mis po Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos lei­di­nius, in­ter­ne­to sve­tai­nė­se bei so­cia­li­niuo­se tink­luo­se pa­skli­do in­for­ma­ci­ja apie Bir­žus ir jų gro­žį. Ją pa­sklei­dė Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro kvie­ti­mu Bir­žuo­se ap­si­lan­kęs vie­nos di­džiau­sių ke­lio­nių agen­tū­ros „Ma­ka­lius.lt“ va­do­vas Rim­vy­das Šir­vins­kas bei TŪB „Rin­kuš­kių“ kvie­ti­mu į Bir­žus at­vy­kę žur­na­lis­tai. Apie tai, koks tu­riz­mo se­zo­nas lau­kia Bir­žų šie­met, kal­bė­jo­mės su Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro tu­riz­mo...

Kvedariškis. Prieš Sekmines – mirusiųjų sentikių pagerbimo šventė

2017 m. gegužės 30 d.
Sek­mi­nės, Švč. Tre­jy­bės sa­vai­tė – vie­na di­džiau­sių sen­ti­kių šven­čių. Sen­ti­kiai rin­ko­si į Kve­da­riš­kio ka­pi­nes iš­kil­min­gai, su gies­mė­mis ir mal­do­mis, pa­gerb­ti mi­ru­sių­jų. Dar vie­na džiaugs­min­ga Sek­mi­nių ži­nia – ge­ra­da­riai ėmė­si nyks­tan­čios Kve­da­riš­kio sen­ti­kių cerk­vės re­mon­to.Šeš­ta­die­nio ry­tą ke­lias ve­dė į Kve­da­riš­kį. Vie­ni sto­vi­nia­vo, ki­ti pri­sė­do ant suo­le­lio ir lū­ku­ria­vo iš Ro­kiš­kio at­vyks­tan­čio bend­ruo­me­nės dva­sios tė­vo Alek­sand­ro Kud­re­šo­vo ir gie­do­to­jų. Tarp pir­mų­jų at­vy­ku­sių – vie­ti­niai...

Dienos populiariausi

Archeologų džiaugsmas – ūkinė duobė

2017 m. liepos 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas