(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Biržuose

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Vabalninko kraštas

Pasisveikinimas

2017 m. rugpjūčio 8 d.

Sek­ma­die­nio pa­mal­dų me­tu Va­bal­nin­ko pa­ra­pi­jie­čiams pri­si­sta­tė nau­jai pa­skir­tas kle­bo­nas ka­nau­nin­kas Ed­mun­das Rin­ke­vi­čius. Per pa­moks­lą jis trum­pai pa­pa­sa­ko­jo sa­vo biog­ra­fi­ją. Pla­čiau kal­bė­jo apie pa­lai­min­tą­jį ar­ki­vys­ku­pą­Teo­fi­lį Ma­tu­lio­nį, ku­rio at­mi­ni­mui skir­ti šie me­tai.

Po šv. Mi­šių nau­ją­jį kle­bo­ną jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų var­du pa­svei­ki­no Si­gu­tė Sa­ka­laus­kie­nė. Va­bal­nin­ko baž­ny­čios cho­ro se­niū­nė Da­nu­tė Braz­džiū­nie­nė ir gie­do­to­jai svei­ki­no jiems jau šiek tiek pa­žįs­ta­mą kle­bo­ną, nes va­bal­nin­kie­čiai ke­le­tą kar­tų gie­do­jo Ra­my­ga­los baž­ny­čio­je, bend­ra­vo su tos baž­ny­čios cho­ris­tais ir kle­bo­nu E. Rin­ke­vi­čium. Svei­ki­no pa­ra­pi­jie­čiai, ku­rių šį kar­tą ge­ro­kai dau­giau su­si­rin­ko į baž­ny­čią ir bend­rai su­gie­do­jo „Il­giau­sių me­tų“. Nau­ja­sis kle­bo­nas bend­ra­vo su žmo­nė­mis, klau­sė pa­ta­ri­mo dėl mi­šių lai­ko pa­kei­ti­mo, dėl nau­jos Pas­to­ra­ci­nės ta­ry­bos su­da­ry­mo ir kt.

Pa­si­tel­kęs in­ter­ne­tą, apie Ed­mun­dą Rin­ke­vi­čių ga­li­me su­ži­no­ti dau­giau. Jis gi­mė 1950 sau­sio 20 d. Anykš­čių ra­jo­ne. 1971–1979 me­tais stu­di­ja­vo Kau­no tarp­die­ce­zi­nė­je ku­ni­gų se­mi­na­ri­jo­je. Bu­vo vi­ka­ras Pa­ne­vė­žio, Pas­va­lio, Bir­žų, Kriau­nų, Pa­bir­žės baž­ny­čio­se. Vė­liau – Jū­žin­tų, Už­pa­lių, Ra­my­ga­los pa­ra­pi­jų kle­bo­nas. Per 14 sa­vo ga­ny­to­jiš­kos ir vi­suo­me­ni­nės veik­los me­tų gar­si­no ne tik Ra­my­ga­los kraš­tą, bet ir vi­są Pa­ne­vė­žio ra­jo­ną. To­dėl 2016 me­tais jam su­teik­tas Pa­ne­vė­žio ra­jo­no Gar­bės pi­lie­čio var­das. Nuo 2007 me­tų yra Pa­ne­vė­žio vys­ku­pi­jos ka­ted­ros ka­pi­tu­los Gar­bės ka­nau­nin­kas.

Ed­mun­das Rin­ke­vi­čius yra na­cio­na­li­nės eg­zor­cis­tų aso­cia­ci­jos vi­cep­re­zi­den­tas. Ra­šo ei­lė­raš­čius, pub­li­ka­ci­jas re­li­gi­jos ir mo­ra­lės klau­si­mais. Yra iš­lei­dęs ke­le­tą poe­zi­jos kny­ge­lių. Nuo ma­žens mėgs­ta drož­ti. Yra Tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos na­rys, da­ly­vau­ja pa­ro­do­se. Dar vie­nas po­mė­gis – fo­tog­ra­fi­ja. Ti­ki­mės, kad sa­vo veik­la, dar­bais pa­gy­vins ir mū­sų kraš­tą.

Al­gir­das GAR­BAUS­KAS

Sta­nis­lo­vo Va­da­po­lo nuo­tr.

Dienos populiariausi

Toliūnų tolių šauksmas

2017 m. rugpjūčio 11 d.
lankomiausias

Į Upeliškius suskrido gaidžiai

2017 m. rugpjūčio 11 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas