(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Biržuose

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Vabalninko kraštas

Išsiskyrimas su ašaromis

2017 m. rugpjūčio 8 d.

Prieš 34 me­tus, 1983 me­tų lie­pos 23 die­ną, į Va­bal­nin­ko Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čią at­vy­ko ga­na jau­nas ir ener­gin­gas ku­ni­gas Po­vi­las Miš­ki­nis. Te­ko dar­buo­tis vie­no­je iš di­džiau­sių pa­ra­pi­jų, ku­rios ri­bos su­tam­pa su Va­bal­nin­ko se­niū­ni­jos ri­bo­mis. Kaip nie­kur ki­tur, pa­ra­pi­jo­je yra net še­šios kop­ly­čios. Te­ko rū­pin­tis pa­ra­pi­jie­čių sie­lo­va­da, baž­ny­čios, kop­ly­čių re­mon­tu ir iš­lai­ky­mu. Ku­rį lai­ką ėjo Bir­žų de­ka­na­to de­ka­no pa­rei­gas.

P. Miš­ki­nis gi­liai įlei­do šak­nis į Va­bal­nin­ko že­mę. Bu­vo kvie­čia­mas, lau­kia­mas vi­suo­se pa­sau­lie­tiš­kuo­se se­niū­ni­jos ren­gi­niuo­se, mo­kė­jo bend­rau­ti su bet ku­riuo žmo­gu­mi. 2003 me­tais jam bu­vo įteik­tas gar­bin­giau­sias Va­bal­nin­ko ap­do­va­no­ji­mas – „Li­no žie­do“ žy­muo. 2008–2017 me­tais kle­bo­nui ka­nau­nin­kui Po­vi­lui Miš­ki­niui pa­dė­jo ku­ni­gas Hen­ri­kas Ber­na­to­vi­čius, bet jį šių me­tų pra­džio­je pa­siė­mė Vieš­pats.

Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Li­no Vo­dop­ja­no­vo dek­re­tu 85-uo­sius me­tus ei­nan­tis kle­bo­nas Po­vi­las Miš­ki­nis pa­skir­tas Pas­va­lio Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo pa­ra­pi­jos baž­ny­čios al­ta­ris­ta. Sek­ma­die­nį, lie­pos 30-ją, kle­bo­nas au­ko­jo pa­sku­ti­nes at­si­svei­ki­ni­mo su pa­ra­pi­jie­čiams šv. Mi­šias. Į baž­ny­čią su­si­rin­ko daug pa­ra­pi­jie­čių.

Po Mi­šių gra­žiais at­si­svei­ki­ni­mo žo­džiais kle­bo­nui vi­sų pa­ra­pi­jie­čių var­du dė­ko­jo Va­bal­nin­ko se­niū­nė Li­li­ja Vai­tie­kū­nie­nė. Už su­pra­ti­mą ir pa­lai­ky­mą dė­ko­jo Va­bal­nin­ko se­niū­ni­jos bend­ruo­me­nių at­sto­vai ir Bir­žų bend­ruo­me­nių są­jun­gos pir­mi­nin­kė Vi­da Ja­si­ne­vi­čie­nė. Su puokš­te ro­žių ir vir­pan­čiu bal­su at­si­svei­ki­no baž­ny­čios cho­ris­tai ir jų se­niū­nė Da­nu­tė Braz­džiū­nie­nė bei var­go­ni­nin­kas Pet­ras Ma­tu­lis. Ri­kia­vo­si il­ga at­si­svei­ki­nan­čių ei­lu­tė.

Daug iš­sa­ky­ta gra­žių žo­džių. Vi­sa baž­ny­čia kle­bo­nui lin­kė­jo „Il­giau­sių me­tų“. Ne vie­nam pa­ra­pi­jie­čiui iš­tryš­ko at­si­sky­ri­mo aša­ra. Suž­vil­go ji ir kle­bo­no aky­se.

Dė­ko­jo kle­bo­nas su­pra­tin­giems pa­ra­pi­jie­čiams su grau­du­liu iš­vyk­da­mas iš mie­lu ta­pu­sio Va­bal­nin­ko kraš­to. Li­ko ne­baig­tų dar­bų, ku­riuos teks tęs­ti į Va­bal­nin­ką at­vyks­tan­čiam kle­bo­nui Ed­mun­dui Rin­ke­vi­čiui.

No­rė­da­mi įam­žin­ti kun. Po­vi­lo Miš­ki­nio Va­bal­nin­kui ati­duo­tą lai­ką, pa­ra­pi­jie­čiai pa­siū­lė šven­to­riu­je pa­so­din­ti tvir­čiau­sią mū­sų me­dį – ąžuo­lą. Jis bend­ro­mis jė­go­mis bu­vo pa­so­din­tas ne­to­li jau ge­ro­kai ūg­te­lė­ju­sio Juo­zo Nau­ja­lio at­mi­ni­mo ąžuo­lo.

Al­gir­das GAR­BAUS­KAS

Sta­ni­lo­vo Va­da­po­lo nuo­tr.

Dienos populiariausi

Toliūnų tolių šauksmas

2017 m. rugpjūčio 11 d.
lankomiausias

Į Upeliškius suskrido gaidžiai

2017 m. rugpjūčio 11 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas