(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Biržuose

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Komentarai

Pusiau rimtai: apie mūsų santykius su lenkais ir visu pasauliu

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Feliksas GRUNSKIS

Kar­tais pa­si­girs­ta bal­sų, kad nė­ra ge­ri mū­sų san­ty­kiai su Len­ki­ja. Pa­gal są­moks­lo teo­ri­jas, kaž­kas tarp mū­sų vals­ty­bių no­ri pa­sė­ti ne­san­tai­ką. Tas kaž­kas nė­ra įvar­di­ja­mas, bet vi­siems aiš­ku, kad ne JAV ar Va­ti­ka­nas. Ta­čiau ga­li bū­ti, ko ge­ro, taip ir yra, kad la­bai daž­nai mes pa­tys sau ko­ją ki­ša­me. Dėl tri­jų rai­džių ar dar dėl ko­kių da­ly­kų su kai­my­nais aikš­ti­ja­mės.

* * *

Štai Len­ki­jo­je ke­ti­na­ma keis­ti pa­sus. Pi­lie­čiai, pa­ra­gin­ti Len­ki­jos vi­daus rei­ka­lų ir ad­mi­nist­ra­ci­jos mi­nis­te­ri­jos, kom­piu­te­riuo­se bal­suo­ja, ko­kie vaiz­de­liai tu­rė­tų bū­ti ant nau­jų­jų do­ku­men­tų. Tarp pa­siū­ly­tų vaiz­dų pir­mau­ja Vil­niaus Auš­ros var­tų at­vaiz­das. Va­di­na­si, len­kai la­bai my­li mū­sų sos­ti­nės šven­tą vie­tą, jei­gu jai pir­me­ny­bę tei­kia. Ga­lė­tu­me di­džiuo­tis. Tik ne – įsi­žei­dė­me. Sup­rask: mums pri­mi­nė tuos me­tus, kai len­kai bu­vo iš mū­sų atė­mę Vil­nių! Ir da­bar sa­vi­na­si mū­sų Auš­ros var­tus!

To­dėl mū­sų už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras Li­nas Lin­ke­vi­čius len­kams ėmė aiš­kin­ti, kad ant Len­ki­jos pa­sų Auš­ros var­tų jo­kiu bū­du ne­ga­li bū­ti. Ne­va tai ne­nor­ma­lu. Į mū­sų už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją bu­vo iš­kvies­tas pa­siaiš­kin­ti Len­ki­jos am­ba­sa­do­rių pa­va­duo­jan­tis dip­lo­ma­tas. Oi oi! Pa­gai­lė­jo­me kai­my­nams Auš­ros var­tų pa­veiks­lė­lio! Da­bar kai­my­nai ant sa­vo pa­sų, ma­tyt, Auš­ros var­tų ne­bes­paus­dins. Bū­tų at­spaus­di­nę, bū­tų pa­skli­dęs Auš­ros var­tų at­vaiz­das po ša­lis pla­čiau­sias. Bū­tų bu­vu­si Lie­tu­vai ge­ra rek­la­ma. Jei­gu ir ne­pa­ti­ko kai­my­nų su­ma­ny­mas, juk ga­lė­jo­me ne už­pyk­ti, o ap­si­džiaug­ti. Tuo la­biau, kad kai­my­nai gal net ne­ke­ti­no kė­sin­tis į Auš­ros var­tus, o tie­siog no­rė­jo mus paer­zin­ti. Et.

Da­bar vėl sa­ky­si­me: nė­ra vis­kas ge­rai mū­sų san­ty­kiuo­se su Len­ki­ja. To­dėl, kad pa­tys ne vi­sa­da el­gia­mės, kaip kai­my­nams de­ra. Įsi­vaiz­duo­ki­me, kad ne Len­ki­ja, o JAV bū­tų su­ma­niu­si keis­ti sa­vo pa­sus ir tarp pa­siū­ly­tų pa­veiks­lė­lių bū­tų bu­vę mū­sų Auš­ros var­tai. Ką ta­da bū­tu­me da­rę?! Bū­tu­me iš­si­kvie­tę ant ki­li­mė­lio JAV am­ba­sa­do­rių ir jam py­los da­vę? O gal bū­tu­me ap­si­džiau­gę ir JAV pre­zi­den­tui Tram­pui pa­dė­kos laiš­ką bei pui­kią Auš­ros var­tų nuo­trau­ką nu­siun­tę?

* * *

Len­ki­ja gal prieš de­šimt­me­tį pa­si­tvir­ti­no len­kų kor­tą. Do­ku­men­tą, pa­tvir­ti­nan­tį len­kų kil­mę. Jis su­tei­kia kai ku­rių leng­va­tų Len­ki­jo­je len­kams, gy­ve­nan­tiems ne Len­ki­jo­je, o už­sie­ny­je. Ta­da purkš­ta­vo­me, kad Len­ki­jos val­džia mū­sų pi­lie­čiams len­kams tas kor­tas da­li­na. Net aukš­tu ly­giu bu­vo svars­to­ma: ar to­kia kor­ta ne­ke­lia grės­mės Lie­tu­vos na­cio­na­li­niam sau­gu­mui. Bai­mi­no­mės, kad ga­li bū­ti da­li­na­mos ne tik len­ko, bet ir ru­so kor­tos. Neo­fi­cia­lio­mis ži­nio­mis, bu­vo svars­to­ma net ga­li­my­bė to­kių už­sie­nio kor­tų sa­vi­nin­kams ap­ri­bo­ti ga­li­my­bes įsi­dar­bin­ti mū­sų vals­ty­bės tar­ny­bo­je ar net kan­di­da­tuo­ti per rin­ki­mus.

Ta­čiau lai­kai pa­si­kei­tė. Nors grei­čiau – pa­si­kei­tė­me mes. Gru­pė mū­sų Sei­mo na­rių pa­siū­lė pa­tvir­tin­ti Lie­tu­vio pa­są. Vos ne len­kų kor­tos dvy­nį! Šis do­ku­men­tas bū­tų iš­da­lin­tas mū­sų išei­viams už­sie­ny­je. Pa­sak su­ma­ny­to­jų, Lie­tu­vio pa­sas su­teik­tų išei­viams vi­sas Lie­tu­vos pi­lie­čių tu­ri­mas tei­ses. Išs­ky­rus po­li­ti­nes. Tai reikš­tų, kad už­sie­ny­je gy­ve­nan­tys Lie­tu­vio pa­so tu­rė­to­jai ne­ga­lė­tų bal­suo­ti na­cio­na­li­niuo­se rin­ki­muo­se ir ne­ga­lė­tų užim­ti pa­rei­gų, ku­riuo­se bū­ti­na iš­ti­ki­my­bės Lie­tu­vai prie­sai­ka.

Neaiš­ku, ar bus tas Lie­tu­vio pa­sas. Na, jei­gu bū­tų, juk jam ir­gi rei­kė­tų ko­kio nors vaiz­de­lio. Gal ga­lė­tu­me at­si­spaus­din­ti Len­ki­jos mies­to Va­do­vi­cų ba­zi­li­kos nuo­trau­ką? Juk šio­je ba­zi­li­ko­je bu­vo krikš­ty­tas Ka­ro­lis Voi­ty­la – po­pie­žius Jo­nas Pau­lius II. Ma­nau, len­kai neuž­pyk­tų. Juk dau­gu­ma len­kų ir lie­tu­vių yra ka­ta­li­kai, ga­vę Jo­no Pau­liaus II pa­lai­mi­ni­mus. Tad po­pie­žius ka­ta­li­kams kaip ir bend­ras.

Jei­gu ant Lie­tu­vio pa­so at­si­spaus­din­tu­me Ei­fe­lio bokš­tą, juk nei­šei­tų į gat­ves pro­tes­tuo­ti pran­cū­zai. Tiek pran­cū­zai, tiek lie­tu­viai pri­klau­so­me Eu­ro­pos Są­jun­gai.

Jei­gu ant pa­so, ku­ris kol kas yra tik kai ku­rių mū­sų iš­rink­tų­jų gal­vo­se, at­si­spaus­din­tu­me Lais­vės sta­tu­los, sto­vin­čios Niu­jor­ke at­vaiz­dą, juk ame­ri­kie­čiai ir­gi neuž­pyk­tų? Esa­me NA­TO al­jan­so na­riai. Gal ame­ri­kie­čiai dar dau­giau tan­kų ir lėk­tu­vų mums at­siųs­tų. To­kie glo­ba­lūs lie­tu­viai esa­me!

Gai­la, kad kar­tais el­gia­mės kaip aikš­tin­gi vai­ku­čiai smė­lio žai­di­mų dė­žė­je. O gal ne vai­kiš­ku­mas ko­ją ki­ša – žag­rės ran­ke­nos ki­še­nė­se ky­šo? Ne kur dė­si­mės – užaug­si­me.

Dienos populiariausi

Toliūnų tolių šauksmas

2017 m. rugpjūčio 11 d.
lankomiausias

Į Upeliškius suskrido gaidžiai

2017 m. rugpjūčio 11 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas