(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Biržuose

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Komentarai

Iš tuščio į kiaurą arba kodėl žodžių daugiau nei darbų

2017 m. rugpjūčio 4 d.
Feliksas GRUNSKIS

Pra­džio­je bu­vo žo­dis

Sa­ko­ma: pra­džio­je bu­vo žo­dis. Žo­džių daug. Ma­žiau nei dar­bų. Mat ne vi­si žo­džiai ir ne vi­sa­da tam­pa kū­nais. Ta­čiau pa­sa­ky­ti žo­džiai nie­kur ne­dings­ta. Jie už­ra­šo­mi, kar­to­ja­mi. Kol at­si­bos­ta. Ar­ba iš at­min­ties iš­dy­la. Ar­ba tam­pa kaž­kuo tik­ru, o ne tik oro vir­pė­ji­mu ar rai­dė­mis ant po­pie­riaus. Taip ir lau­kia­me, kol kas nors iš pa­sa­ky­tų žo­džių išeis. Juk no­ri­me, kad jie tap­tų duo­na ar iš­ga­nin­ga ma­na. To­dėl iš­tem­pę au­sis ir klau­so­mės, ką mums val­džia pa­sa­kys.

Sta­bi­lu­mas ir še­šė­lis

Yra spė­lio­nių, kad ga­li su­griū­ti „vals­tie­čių“ ir so­cial­de­mok­ra­tų koa­li­ci­ja. Abe­jo­nėms iš­sklai­dy­ti bu­vo su­si­rin­kę šių frak­ci­jų Sei­me at­sto­vai. Po su­si­ti­ki­mo Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pranc­kie­tis pa­reiš­kė, jog koa­li­ci­ja dir­ba sta­bi­liai ir nuo­sek­liai. Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis sa­kė iš­gir­dęs, jog Sei­mo na­riai so­cial­de­mok­ra­tai ne­no­ri trauk­tis iš koa­li­ci­jos. Ta­čiau so­cial­de­mok­ra­tai sky­riuo­se ren­gia ap­klau­są dėl bu­vi­mo koa­li­ci­jo­je. Tad vis­ko ga­li bū­ti. Sei­mo so­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos se­niū­nas And­rius Pa­lio­nis po su­si­ti­ki­mo su koa­li­ci­jos par­tne­riais pa­sa­kė, jog ir pa­si­trau­kus iš koa­li­ci­jos, ne­bū­da­mi jo­je pa­lai­kys spren­di­mus, ku­rie ati­tiks par­ti­jos pro­gra­mą. Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos Sei­me se­niū­nas Ra­mū­nas Kar­baus­kis pa­reiš­kė, jog pa­si­trau­kus so­cial­de­mok­ra­tams, teks pa­ra­mos ieš­ko­ti ki­to­se frak­ci­jo­se. Tad tru­pu­tį neaiš­ku, ar sta­bi­li ir nuo­sek­li koa­li­ci­ja iš­liks?

Mat so­cial­de­mok­ra­tai sa­vo par­tne­riams ke­lia įvai­rius rei­ka­la­vi­mus, ku­riems įgy­ven­din­ti rei­kia maž­daug mi­li­jar­do eu­rų. Rei­ka­la­vi­mai gra­žūs. No­ri­ma vai­kams duo­ti dau­giau pi­ni­gų. No­ri­ma at­pi­gin­ti vi­sas ku­ro rū­šis, mais­to pro­duk­tus, įves­ti pro­gre­si­nius mo­kes­čius... Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis ir­gi no­rė­tų, kad vis­kas la­biau ge­rė­tų, bet ne­ži­no, iš kur paim­ti lė­šų. Pa­ta­ria­ma iš­trauk­ti mi­li­jar­dus iš še­šė­lio. Sa­ko, jų ten yra net 4 mi­li­jar­dai eu­rų. Tik tas še­šė­lis nė­ra kvai­las. Daug kas iš jo pi­ni­gų trau­kė. Tik ne vie­ną trau­kė­ją tas še­šė­lis pas sa­ve įtrau­kė.

Prig­riebs val­di­nin­kus

Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė siū­ly­mui tai­ky­ti vi­siš­ką ma­te­ria­li­nę at­sa­ko­my­bę vie­ša­ja­me sek­to­riu­je dir­ban­tiems as­me­nims, ku­rie ty­či­niais veiks­mais pa­da­rė tur­ti­nę ža­lą vals­ty­bei. Iki šiol vals­ty­bė ir­gi ga­lė­jo teis­mo tvar­ka rei­ka­lau­ti iš dir­ban­čių­jų at­ly­gin­ti jų pa­da­ry­tas ei­bes. Tik išieš­ko­ma su­ma ne­ga­lė­jo bū­ti di­des­nė kaip 9 vi­du­ti­niai šių as­me­nų dar­bo už­mo­kes­čiai. Pi­gu­mė­lis!

Pa­vyz­džiui, vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­se dir­ban­tys žmo­nės iš­duo­da­vo lei­di­mus sta­ty­boms, kai sta­ty­ti ne­bu­vo ga­li­ma. Taip iš­dyg­da­vo ne­tei­sė­ti pa­sta­tai. Ta­da vi­si pa­ma­ty­da­vo ir už gal­vos su­siim­da­vo. Teis­mo spren­di­mu ne­tei­sė­ti pa­sta­tai bū­da­vo nu­griau­na­mi. Pas­ta­tų sta­ty­to­jai iš vals­ty­bės pri­si­teis­da­vo mi­li­jo­nus. Juk val­džios žmo­nės sta­ty­ti lei­do! Tie, ku­rie lei­do, at­si­pirk­da­vo sim­bo­li­nė­mis bau­do­mis. Vi­siems bu­vo ge­rai. Nors vals­ty­bei – blo­gai

Da­bar taip ne­be­bus. Vy­riau­sy­bės spren­di­mu bus su­da­ry­tos tei­si­nės ga­li­my­bes val­džios ins­ti­tu­ci­jų pa­da­ry­tą ža­lą pri­va­lo­mai išieš­ko­ti iš nu­si­žen­gu­sių dar­buo­to­jų. Ši­toks pra­re­gė­ji­mas! Dau­giau kaip po dvi­de­šim­ties me­tų! Gal taip iš­nyks bent vie­nas ma­žas še­šė­liu­kas? Taip cen­tas po cen­to ir su­rink­si­me pi­ni­gų tiek, kad ne­ži­no­si­me, kur juos dė­ti? O ką? Sva­jo­ti neužd­raus­ta. Kaip ir ra­šy­ti bei kal­bė­ti, kas ant sei­lės užei­na. To­dėl per am­žius yra ir bus žo­džių dau­giau nei dar­bų.

Dienos populiariausi

Toliūnų tolių šauksmas

2017 m. rugpjūčio 11 d.
lankomiausias

Į Upeliškius suskrido gaidžiai

2017 m. rugpjūčio 11 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas