(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Biržuose

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Komentarai

Kuo bus daugiau teisybių, tuo pasaulyje bus daugiau ramybės?

2017 m. rugpjūčio 1 d.
Feliksas GRUNSKIS

Ne­ra­mūs lai­kai

Pa­sau­lis kvai­lio­ja. Pa­sau­lio di­die­ji po šia sau­le neiš­si­ten­ka. Skel­bia san­kci­jas. Iš­va­ro vie­ni ki­tų dip­lo­ma­tus. Žvan­gi­na gink­lais. Kai ku­rie ma­žie­ji ir­gi no­ri bū­ti di­de­li. Į san­kci­jas at­sa­ko ra­ke­tų ban­dy­mais. Ne­be­kal­ba­me apie nu­si­gink­la­vi­mus. Už­mirš­tas žo­dis – tai­ka. Daž­niau sa­ko­me – pa­liau­bos, ku­rios yra tik lai­ki­nas ka­ro veiks­mų su­stab­dy­mas. Tad nuo­lat tai vie­nur, tai ki­tur vyks­ta ne­di­de­li ka­rai. Iš­ban­do­mi nau­ji gink­lai. Au­gi­na­mi rau­me­nys. Toks jaus­mas, jog pri­mir­šo­me di­džių­jų ka­rų bai­sy­bes. Ne­ra­mūs lai­kai. Neaiš­ku, kas ir kaip ga­lė­tų su­grą­žin­ti pa­sau­liui ra­my­bę.

As­me­ny­bės

Sa­ko­ma, jog rei­kia as­me­ny­bių, ku­rios žmo­nes įkvėp­tų. Tik pa­pras­tai dau­ge­lis as­me­ny­bių bū­na ver­ti­na­mos prieš­ta­rin­gai. Štai da­bar kal­ba­me apie bu­vu­sį Gru­zi­jos pre­zi­den­tą Mi­chai­lą Saa­kaš­vi­lį. Jo pre­zi­den­ta­vi­mas Gru­zi­jo­je bai­gė­si ne­sėk­me. Tu­rė­jo spruk­ti iš Gru­zi­jos, nes bu­vo ap­kal­tin­tas ga­lių vir­ši­ji­mu, vals­ty­bės tur­to grobs­ty­mu, net po­li­ti­nė­mis žmog­žu­dys­tė­mis. Bėg­lį iš Gru­zi­jos pri­glau­dė Uk­rai­na. Iš­kil­min­gai su­tei­kė Saa­kaš­vi­liui pi­lie­ty­bę. Pas­ky­rė Ode­sos gu­ber­na­to­riu­mi. Ta­čiau ir Uk­rai­no­je nu­si­lei­do šio po­li­ti­ko žvaigž­dė. Uk­rai­nos pre­zi­den­tas Pet­ro Po­ro­šen­ko, prieš ke­le­rius me­tus iš­kil­min­gai su­tei­kęs po­nui Saa­kaš­vi­liui pi­lie­ty­bę, da­bar iš jo tą pi­lie­ty­bę atė­mė. Be di­de­lių paaiš­ki­ni­mų. Lie­tu­vo­je pa­si­gir­do bal­sų, kad mes ga­lė­tu­me po­ną Saa­kaš­vi­lį pri­glaus­ti, su­teik­ti jam pi­lie­ty­bę. Mat kai ku­rie mū­sų po­li­ti­kai po­ną Saa­kaš­vi­lį vaiz­da­vo ir te­be­vaiz­duo­ja kaip ko­vo­to­ją su ko­rup­ci­ja, de­mok­ra­ti­jos gy­nė­ją. Įdo­mus da­ly­kas. Juk ir Uk­rai­nos pre­zi­den­tas pas mus lai­ko­mas de­mok­ra­tiš­ku žmo­gu­mi. Kaip da­bar mums tarp dvie­jų as­me­ny­bių ne­pa­sik­ly­dus?!

Pa­žiū­ros

Lie­tu­va skel­bia­si esan­ti de­mok­ra­ti­nė vals­ty­bė, kur gy­vuo­ja par­ti­jos su skir­tin­go­mis pro­gra­mo­mis, kur žmo­nėms lei­džia­ma tu­rė­ti sa­vo nuo­mo­nę. Teo­riš­kai – taip, o pra­ktiš­kai – ne vi­sa­da. Štai Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to pro­fe­so­riaus Vy­tau­to Radž­vi­lo pa­skai­tos iš­brauk­tos iš pri­va­lo­mų­jų pa­skai­tų są­ra­šo. Mat gru­pe­lė stu­den­tų krei­pė­si į Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to di­rek­to­rių, kad jiems ne­pa­tin­ka po­no Radž­vi­lo dės­to­mi da­ly­kai. Taip vie­nas iš Są­jū­džio ly­de­rių, po­pu­lia­rus dės­ty­to­jas nu­ken­tė­jo už sa­vo pa­žiū­ras. Mat po­nas Radž­vi­las sa­vo pa­skai­to­se skep­tiš­kai at­si­liep­da­vo apie Eu­ro­pos Są­jun­gą.

Tad ES yra šven­tas da­ly­kas, ku­rio ne­ga­li­ma kri­ti­kuo­ti? Bet juk kri­ti­kuo­ja net pa­tys kai ku­rie ES va­dai! Štai Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja tren­kė du­ri­mis. Jei­gu ES tik gir­si­me, ji ga­li už­mig­ti ant lau­rų. Iš tik­rų­jų ES yra už ką gir­ti. Ji pa­ro­dė eu­ro­pie­čiams, kaip ga­li­ma bend­rai gy­ven­ti. Ta­čiau da­bar jos pa­ma­tai ne­bė­ra la­bai tvir­ti. Rei­kia pa­čiai Bend­ri­jai keis­tis.

Gal bū­tų į svei­ka­tą net po­no Radž­vi­lo pa­skai­tų pa­si­klau­sy­ti? Juk rei­kia įvai­rių nuo­mo­nių. Su vie­na nuo­mo­ne juk ga­li­ma nu­kvai­lė­ti. Pa­sau­lis yra ne kar­tą dėl vie­nos tei­sin­gos nuo­mo­nės skau­džiai nu­ken­tė­jęs. Išei­tų, kad ne įvai­rių, o vie­nos nuo­mo­nės rei­kė­tų sau­go­tis. Į svei­ka­tą išei­tų ne tik kiek­vie­nam iš mū­sų, bet ir vi­sam pa­sau­liui. Mat įsi­ti­ki­ni­mai, kad ma­no nuo­mo­nė yra ab­so­liu­ti tei­sy­bė, nie­kur ne­ve­da. Tad ir tai, kas čia pa­ra­šy­ta – ir­gi jo­kia di­de­lė tei­sy­bė. Abe­jo­ki­te į svei­ka­tą!

Dienos populiariausi

Toliūnų tolių šauksmas

2017 m. rugpjūčio 11 d.
lankomiausias

Į Upeliškius suskrido gaidžiai

2017 m. rugpjūčio 11 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas