(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Biržuose

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Aktualijos

Į Upeliškius suskrido gaidžiai

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Spausdinti Komentarai (0) daugiausiai komentuotas

Ter­šia­me, nuo­di­ja­me gam­tą kaip tik iš­ma­no­me. Gam­tos glė­by­je – au­to­mo­bi­lių pa­dan­gos, sku­du­rai, ka­ka­lai, nu­gai­šę au­gin­ti­niai... Ne­be po vie­ną. Praė­ju­sią sa­vai­tę Upe­liš­kių kai­me kva­pą už­gniau­žė pul­kas ku­pe­ton su­mes­tų bal­tų gai­džių.

Bro­liai broi­le­riai. Su vi­som plunks­nom, gal­vom, skiau­te­rėm. Kas juos pa­me­tė? Tai bent įžū­lu­mas! Kai­me ap­lin­kui nė vie­nos gy­ve­na­mos so­dy­bos. Ke­le­lis, miš­ke­lis. Lau­ky­mė. Tiks. Gai­džių – ke­lio­li­ka. Ne ko­kių pa­lie­gu­sių, iš­se­ku­sių. Po ke­tu­ris, pen­kis ki­log­ra­mus ant svars­tyk­lių sver­tų. Kniūb­so varg­še­liai gie­do­rė­liai įvai­riau­siom po­zom. Orą ga­di­na. Pa­tys neatsk­ri­do. Ir ne­šte nie­kas jų tiek ne­bū­tų įvei­kęs at­neš­ti. Vež­te ve­žė. Į ato­kų, jau ne­be­gy­ve­na­mą kai­mą. Bir­žie­tiš­kai sa­kant: yra bė­da, bus ir ro­da... Gai­džių me­tai. Spe­cia­lio­sios ži­ny­bos ir tar­ny­bos ne­suuos, ne­su­seks, o gam­ta kant­ri ir gai­les­tin­ga. At­leis.

Tei­ra­vo­mės Va­bal­nin­ko ve­te­ri­na­ri­jos vais­ti­nės ve­dė­jos ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jos Aud­ro­nės Rin­kū­nie­nės, ar šiuo me­tu vais­ti­nės klien­tai ne­si­skun­džia pa­daž­nė­ju­siais na­mi­nių paukš­čių ne­ga­la­vi­mais, ar jie ne­gaiš­ta.

– Na­mi­niai paukš­čiai vi­suo­met ser­ga. Li­gos įvai­riau­sios – vi­ru­si­nės, bak­te­ri­nės kil­mės. Kren­ta ir viš­čiu­kai, ir de­dek­lės viš­tos. Ypač le­pūs broi­le­riai. Jų imu­ni­nė sis­te­ma silp­na, jie daž­niau ser­ga. Bet kar­tais pa­vyks­ta nu­si­pirk­ti stip­rius paukš­čius, o jei­gu tin­ka­mai jie pri­žiū­ri­mi, au­gin­to­jams se­ka­si. Broi­le­riai daž­niau­siai gaiš­ta dėl vi­ta­mi­nų, bal­ty­mų sto­kos, pra­stų lai­ky­mo są­ly­gų, ne­tin­ka­mų pa­ša­rų. Va­sa­rą per karš­čius ver­tė­tų at­kreip­ti dė­me­sį, ar pa­ša­rai ne­su­rū­gę. Net van­duo, jei­gu jis ne­kei­čia­mas per pa­rą du kar­tus, ga­li bū­ti kenks­min­gas. Van­duo vi­są lai­ką tu­ri bū­ti šva­rus, va­sa­rą gir­dyk­los daž­niau plau­na­mos. Pa­si­tai­ko, kad žmo­nės na­mi­nius paukš­čius per­le­si­na, – kal­bė­jo ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­ja A. Rin­kū­nie­nė.

Ir pri­mi­nė: broi­le­riai au­gi­na­mi trum­pai ir grei­tam nau­do­ji­mui. 2 kg ri­bą pa­sie­kė ir – į puo­dą. Bet daž­niau­siai žmo­nės broi­le­rius pe­ni il­giau, kad bū­tų dau­giau mė­sos, iki 4 ar 5 kg svo­rio. Vie­ni užau­ga, o ki­ti su­ser­ga ir nu­gaiš­ta. To­kiam pe­rau­gu­siam paukš­čiui vi­daus or­ga­nai jau vi­si bū­na de­ge­ne­ra­vę. Keis­ta, kad jis tiek il­gai iš­gy­ve­na su sui­ru­sio­mis ke­pe­ni­mis, mar­gais, pa­kenk­tais plau­čiais...

Aud­ro­nė Rin­kū­nie­nė spė­lio­jo: šiuo konk­re­čiu at­ve­ju vie­nu me­tu tiek broi­le­rių ne­ga­lė­jo kris­ti. Jie tik­riau­siai nu­gai­šo per ko­kias 3–4 die­nas.

Bir­žų ra­jo­no vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­kas, ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jas Adol­fas Rin­kū­nas įsi­ti­ki­nęs: toks skai­čius na­mi­nių paukš­čių ga­lė­jo žū­ti dėl dvie­jų prie­žas­čių: už­du­so dėl oro trū­ku­mo (gal šei­mi­nin­kai iš­vy­ko ir pa­mir­šo ati­da­ry­ti tvar­to lan­gą, du­ris?) ar­ba į tvar­tą įsi­su­ko šeš­kas, la­pė ar ki­tas plėš­rū­nas. Kad ke­lio­li­ka broi­le­rių nu­gaiš­tų vie­nu me­tu, neį­ti­kė­ti­na.

– Na­mi­nių paukš­čių šei­mi­nin­ko el­ge­sys ne­pa­tei­si­na­mas. Pa­gal ve­te­ri­na­ri­jos rei­ka­la­vi­mus, jis tu­rė­jo iš­si­kvies­ti spe­cia­lią ve­te­ri­na­ri­nę sa­ni­ta­ri­nę tar­ny­bą iš Rie­ta­vo. Kri­tę paukš­čiai bū­tų iš­vež­ti ir uti­li­zuo­ti. Šiuo at­ve­ju dėl ke­lio­li­kos paukš­čių ka­žin tar­ny­ba ar bū­tų va­žia­vu­si, to­dėl pa­ts šei­mi­nin­kas pri­va­lė­jo kri­tu­sius paukš­čius su­de­gin­ti ar­ba už­kas­ti nuo­sa­vo­je te­ri­to­ri­jo­je to­liau nuo van­dens tel­ki­nių, – pri­mi­nė A. Rin­kū­nas. Ir pri­dū­rė: – Pa­si­tai­kius pa­vie­niams paukš­čių kri­ti­mo at­ve­jams, bū­ti­na kreip­tis į ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tus ir pa­si­kon­sul­tuo­ti.

Bir­žų ra­jo­no vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba iš gy­ven­to­jų ren­ka in­for­ma­ci­ją apie kri­tu­sius van­dens paukš­čius dėl paukš­čių gri­po at­ve­jų. Ga­vę in­for­ma­ci­ją apie kri­tu­sį paukš­tį, pai­ma bū­ti­nus mė­gi­nius ir iš­siun­čia tir­ti į la­bo­ra­to­ri­ją. Pa­vyz­džiui, pa­va­sa­rį Kęs­tu­čio gat­vė­je bu­vo ras­ta kri­tu­si gul­bė, bet at­li­kus ty­ri­mus paaiš­kė­jo: paukš­čių gri­pu ji ne­si­rgo.

Tar­ny­bos duo­me­ni­mis, Bir­žų ra­jo­ne stam­bių pe­ni­mų na­mi­nių paukš­čių ar de­dek­lių viš­tų ūkių nė­ra. Di­džiau­sia­me paukš­čių ūky­je au­gi­na­ma apie 50 de­dek­lių viš­tų.

O gai­džių lie­ka­nas Upe­liš­kių kai­me rei­kė­tų pa­lai­do­ti. Bet kas paims į ran­kas kas­tu­vą? Gam­ta pa­ti su­si­tvar­kys. Ne pir­mas kar­tas.

Re­gi­na VAI­ČE­KO­NIE­NĖ

Dienos populiariausi

Toliūnų tolių šauksmas

2017 m. rugpjūčio 11 d.
lankomiausias

Į Upeliškius suskrido gaidžiai

2017 m. rugpjūčio 11 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas