(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Biržuose

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Aktualijos

Laiko mašina Rotušės gatvėje

2017 m. rugpjūčio 8 d.

Šven­ti­nį šeš­ta­die­nio ry­tą bū­ta ir ste­buk­lų: ką tik ėjai Kęs­tu­čio gat­ve, pra­lin­dai pro bė­gi­mo tra­sų už­tva­rus ir at­si­dū­rei tar­pu­ka­rio Ro­tu­šės gat­vė­je... Tie­sa, gat­vė ne vi­sai to­kia bu­vo kaip tar­pu­ka­rio nuo­trau­ko­se: net ir ge­riau­sia lai­ko ma­ši­na, ma­tyt, ne­su­ge­bė­tų mo­der­nių trin­ke­lių pa­keis­ti į tuo­me­ti­nį gat­vės pur­vą, bet nuo­tai­ka ir gat­vė­je pa­si­ro­dę keis­ti vei­kė­jai, pa­slau­gų tei­kė­jai, at­ro­dė, bus nu­žen­gę iš anų lai­kų. Prie ar­ba­ti­ne vir­tu­sios „Bir­žų duo­nos“ par­duo­tu­vės ener­gin­gai lie­žu­va­vo mies­to po­niu­tės, atė­ju­sios čion ar­ba­tė­lės su py­ra­gė­liu at­si­ger­ti. Ki­to­je pu­sė­je kū­no li­ni­jas ma­ta­vo, svė­rė kū­no kul­tū­ros kur­sų mo­ky­to­jai. Kom­piu­te­ri­nių re­ko­men­da­ci­jų ne­da­ly­va­vo (juk ne tie lai­kai bu­vo!), bet vie­nus pa­svė­rę ir pa­ma­ta­vę vy­rai lan­ką į ran­kas siū­lė, ki­tiems obuo­lį da­vė – kad vė­juo­tą šeš­ta­die­nį vė­jas ne­nu­pūs­tų.

Prie tar­pu­ka­rio fo­tog­ra­fo ir jo asis­ten­tės taip pat bu­vo su­ju­di­mas: bir­žie­čiai ir sve­čiai fo­tog­ra­fa­vo­si, nuo­trau­kas už­si­sa­ki­nė­jo.

Ties se­ną­ja mies­to ro­tu­še bu­vo įsi­tai­sęs raš­ti­nin­kas ir jo mo­ki­nė gim­na­zis­tė, o prie jų ne­to­lie­se su­kio­jo­si po­li­ci­nin­kas. Ma­ty­da­mas gat­vė­je pa­si­ro­džiu­sias či­go­nes, po­li­ci­nin­kas praei­viams vis pri­mi­nė, kad rei­kia sau­go­ti pi­ni­gus.

Prie da­bar­ti­nio ban­ko įsi­kū­rė tar­pu­ka­rio „Gro­žio sa­lio­nas“. Pa­si­tem­pu­sios sa­lio­nio dar­buo­to­jos dra­bu­žius de­ri­no, po­niu­tes ma­ta­vo, ku­ni­gė­liams ir po­nai­čiams ran­ke­les alie­ju­mi te­pė, mer­gai­čių vei­do kon­tū­rus ryš­ki­no.

Prie Ca­ri­to būs­ti­nės mer­ge­lės gie­do­jo (ro­man­sus dai­na­vo).

O ne­to­li baž­ny­čios šven­to­riaus įsi­kū­rė kai­mų ūki­nin­kai ir ūki­nin­kė­liai. Čia vy­ko tik­ras Ūki­ny­kų tur­gus. Ga­lė­jai de­rė­ti tik­rą viš­tą, triu­šį, net ark­lį, bu­vo mil­tų, vil­nų, kiau­ši­nių, duo­nos, ūkiui rei­ka­lin­gų pa­dar­gų. Ir triukš­min­gos, gar­sia­kal­bės tur­ge­lio pre­kiau­to­jos, ku­rios vie­na per ki­tą sa­vo pre­kes pir­kė­jams siū­lė ir ža­dė­jo neap­gau­ti...

Ro­tu­šės gat­ve vis zu­jo ener­gin­gas laik­raš­čių ne­šio­to­jas, vi­siems siū­ly­da­mas „Bir­žų ži­nias“.

Bet lai­ko ma­ši­na ne­bū­tų lai­ko ma­ši­na. Ne­rei­kė­jo nei myg­tu­kų spau­dy­ti: stai­ga užė­ju­si liū­tis iš­plo­vė Ūki­ny­kų tur­gų, vi­sus pa­slau­gų tie­kė­jus, gra­žią­sias po­niu­tes, po­nai­čius ir Ro­tu­šės gat­vę grą­ži­no į mū­sų lai­kus...

Ja­ni­na BAG­DO­NIE­NĖ

Ja­ni­nos Bag­do­nie­nės nuo­tr.

Dienos populiariausi

Toliūnų tolių šauksmas

2017 m. rugpjūčio 11 d.
lankomiausias

Į Upeliškius suskrido gaidžiai

2017 m. rugpjūčio 11 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas