(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Biržuose

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Aktualijos

Meilės salos atgimimas

2017 m. liepos 28 d.

Praė­ju­sią sa­vai­tę prie Šir­vė­nos eže­ro rin­ko­si jau­ni­mas iš At­vi­ros jau­ni­mo erd­vės, Sek­mi­nin­kų die­nos cent­ro ir t. t. Rin­ko­si ne sau­lės ma­lo­nu­mais mė­gau­tis, nes die­na pa­si­tai­kė pui­ki, bet pa­si­ruo­šę sun­kiam dar­bui: su dal­giais, tri­me­riais, grėb­liais ir val­ti­mis. Jau­ni­mas pa­si­ry­žo su­tvar­ky­ti Mei­lės sa­lą.

Prieš vie­nuo­li­ka me­tų sep­ty­nio­lik­me­tis bir­žie­tis Dal­vy­das Var­na pa­ra­šė laiš­ką tuo­me­ti­niam me­rui siū­ly­da­mas ini­cia­ty­vą su­tvar­ky­ti Mei­lės sa­lą Šir­vė­nos eže­re. En­tu­zias­tų at­si­ra­do, sa­la bu­vo su­tvar­ky­ta. Šią va­sa­rą Dal­vy­das vėl su­bū­rė jau­ni­mo en­tu­zias­tų gru­pę, ku­ri tvar­ko Mei­lės sa­lą ir jo­je tu­ri am­bi­cin­gų pla­nų.

Pa­sak Dal­vy­do, pa­gal Dar­bo bir­žos pro­jek­tą „At­rask sa­ve“ jis at­lie­ka pra­kti­ką At­vi­ro­je jau­ni­mo erd­vė­je „Vil­ties švie­sa“. Vai­ki­nas pa­siū­lė su­reng­ti ak­ci­ją „Mes my­lim Bir­žus“ ir su­tvar­ky­ti Mei­lės sa­lą. Jo min­čiai jau­ni­mas en­tu­zias­tin­gai pri­ta­rė.

– Bir­žai – gra­žus ir jau­kus mies­tas, bet yra už­mirš­tų gam­tos kam­pe­lių. Tu­ri­me gra­žų di­de­lį Šir­vė­nos eže­rą, bet že­mės lo­pi­nė­liai ja­me yra pa­mirš­ti, – sa­ko vai­ki­nas.

Praė­ju­sį penk­ta­die­nį, pa­siė­mę mais­to lauk­ne­šė­lį iš Die­nos cent­ro, tal­ki­nin­kai nu­siy­rė į Mei­lės sa­lą. Į sa­lą iš­si­ruo­šė ir ra­jo­no me­ras Val­de­ma­ras Val­kiū­nas. Pa­si­puo­šęs kos­tiu­mu ir kak­la­raiš­čiu bei įšo­kęs į gu­mi­nius au­li­nius, me­ras de­monst­ra­vo nau­ją krū­mų ge­nė­ji­mo ir žo­lės pjo­vi­mo ap­ran­gos ko­dą. Kos­tiu­muo­tas me­ras sa­vo pa­dė­jė­jai po­za­vo su dal­giu ran­ko­se. Pa­sak tal­ki­nin­kų, me­ras sa­lo­je už­tru­ko pus­va­lan­dį. Ke­lis kar­tus pa­mo­sa­vęs dal­giu ir nu­si­fo­tog­ra­fa­vęs, pa­reiš­kė, jog mi­si­ja įma­no­ma ir grį­žo į kran­tą.

Ki­ti tal­ki­nin­kai pra­dė­jo sun­kų dar­bą. Išp­jo­vę ne­ma­žą plo­tą krū­mų ir žo­lės, ga­lė­jo įženg­ti į sa­los vi­du­rį.

– Jau­ni­mas ne­pai­sė nei pūs­lių ant ran­kų, nei nu­broz­di­ni­mų. Vi­si dir­bo iš­si­juo­sę ir ne­si­ruo­šė na­mo, – pa­sa­ko­ja Dal­vy­das.

Tal­ki­nin­kai taip už­si­de­gė su­tvar­ky­ti sa­lą, jog nu­ta­rė dirb­ti ir sa­vait­ga­lį. Ant­ra­die­nį tal­ki­nin­kai ir vėl ki­bo į dar­bus: pjo­vė krū­mus, nu­džiu­vu­sius me­džius, ge­nė­jo ša­kas, rin­ko šiukš­les. In­for­ma­vę Pieš­gais­ri­nę gel­bė­ji­mo tar­ny­bą bei gam­to­sau­gi­nin­kus, tal­ki­nin­kai ša­kas de­gi­no lau­žuo­se. Ant­ra­die­nį trys ket­vir­ta­da­liai sa­los jau bu­vo iš­va­duo­ti iš krū­mų. Ir tai dar ne pa­bai­ga. En­tu­zias­tai dirbs ir to­liau. Į tal­ką jie kvie­čia ir mies­tie­čius. Kai ge­ras oras, tal­ki­nin­kai į sa­lą iš­plau­kia vi­dur­die­nį nuo cent­ri­nio mies­to plia­žo. Į sa­lą jie ža­da nu­pluk­dy­ti ir tuos, ku­rie ne­tu­ri val­čių. Tal­ki­nin­kams trūks­ta įran­kių: dis­ki­nių tri­me­rių žo­lei bei krū­mams pjau­ti, gran­di­ni­nių pjūk­lų ša­koms ge­nė­ti, krū­mų smul­kin­tu­vų, grėb­lių, ša­kių ir pan.

– Per pir­mą­jį sa­los tvar­ky­mo eta­pą pla­nuo­ja­me iš­pjau­ti krū­mus nuo vie­no kran­to iki ki­to, su­rink­ti šiukš­les, iš­pjau­ti nu­džiu­vu­sius me­džius, pra­pjau­ti nend­ry­nus, kad bū­tų pa­to­gu pa­siek­ti sa­los kran­tą. Ant­ruo­ju eta­pu ke­ti­na­me įreng­ti prie­plau­ką, lau­ža­vie­tę, pa­sta­ty­ti šiukš­lia­dė­žes, suo­lus, į me­džius iš­kel­ti vai­kų da­ry­tus in­ki­lus, gand­ra­liz­dį. Be­je, prieš pjau­da­mi krū­mus ir me­džius, tal­ki­nin­kai įsi­ti­ki­na, ar juo­se nė­ra paukš­čių liz­dų. Sa­lo­je taip pat su­ma­nė­me pa­sta­ty­ti Mei­lės me­dį, ant ku­rio no­rin­tie­ji ga­lės pa­ka­bin­ti spy­nas, – sa­ko Dal­vy­das.

Vai­ki­nas ti­ki­si, jog, bai­gus dar­bus, sa­la ne­bus ap­leis­ta. Jis kol kas neatsk­lei­džia ir rė­mė­jų, ku­rie tal­ki­nin­kams pa­de­da. Vai­ki­nas sa­kė, jog tal­ki­nin­kai jiems pa­dė­kos tuo­met, kai bus baig­ti dar­bai, nes dar yra no­rin­čių pri­si­dė­ti.

Edi­ta MI­KE­LIO­NIE­NĖ

As­me­ni­nės nuo­tr.

Mei­lės sa­la, fo­tog­ra­fuo­ta dro­nu.

Dienos populiariausi

Toliūnų tolių šauksmas

2017 m. rugpjūčio 11 d.
lankomiausias

Į Upeliškius suskrido gaidžiai

2017 m. rugpjūčio 11 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas