(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Biržuose

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Aktualijos

Biržiečiai žaidžia karą

2017 m. liepos 28 d.

Lie­tu­vo­je po­pu­lia­riu šra­tas­vy­džiu už­si­krė­tė ir bir­žie­čiai. Du kar­tus per mė­ne­sį šra­tas­vy­džio fa­nai su­si­tin­ka pa­ka­riau­ti. Jų va­do­vas ir įkvė­pė­jas Vi­lius Jan­kaus­kas ki­tą­met pla­nuo­ja įkur­ti bir­žie­čių šra­tas­vy­džio klu­bą. „Bir­žie­čių žo­džio“ po­kal­bis su Vi­liu­mi Jan­kaus­ku apie šį vy­riš­ką po­mė­gį, ku­rį iš­ban­do ir mo­te­rys.

Ka­da už­si­krė­tė­te šiuo ka­rin­gu po­mė­giu?

Pa­ži­no­jau žmo­nių, ku­rie tuo už­sii­mi­nė­jo. Tarp jų – po­ra bir­žie­čių. Prieš sep­ty­ne­rius me­tus įsi­gi­jau gink­lo G-36 mo­de­lio rep­li­ką. Tą­kart už gink­lą mo­kė­jau 400 li­tų. Šra­tas­vy­džio gink­lai yra tik­rų gink­lų ko­pi­jos. Pa­ban­džiau įsi­pra­šy­ti į Pa­ne­vė­žio šra­tas­vy­džio klu­bą, ta­čiau į jį ne­pa­te­kau. Su­si­pa­ži­nau su klu­bo Ry­go­je sa­vi­nin­ku. Dve­jus me­tus va­ži­nė­jau į Ry­gą. Žais­da­vom žie­mą bu­vu­sia­me prieš­lėk­tu­vi­nia­me bun­ke­ry­je. Po to įsi­kū­rė ki­tas klu­bas Pa­ne­vė­žy­je, ku­ris žais­ti priė­mė vi­sus no­rin­čius. Nes­var­bu, ar tar­na­vę ka­riuo­me­nė­je, ar ne. Pen­ke­rius me­tus va­ži­nė­jau žais­ti į Pa­ne­vė­žį. Per­nai su­ma­niau, jog rei­kia pa­ban­dy­ti žais­ti vie­to­je. Su bend­ra­min­čiais su­si­ra­dau ap­leis­to pa­sta­to miš­ke sa­vi­nin­kus, ku­rie lei­do ja­me žais­ti. Pas­ta­tą ap­tvar­kė­me, kad ja­me ne­bū­tų pa­vo­jin­ga žai­dė­jams: iš­va­lė­me, pa­tvar­kė­me tu­rėk­lus, pa­žy­mė­jo­me pa­vo­jin­gas vie­tas ir t. t. Tuo­met su­pla­na­vo­me žai­di­mo ei­gą, ke­lis sce­na­ri­jus ir pa­kvie­tė­me no­rin­čius šį žai­di­mą iš­ban­dy­ti. Kuo dau­giau žai­dė­jų, tuo įdo­miau.

Ar pa­ts esa­te tar­na­vęs ka­riuo­me­nė­je?

Tar­na­vau Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je. Mū­sų bu­vo ant­ro­ji lai­da. Tar­nau­jant man ne­pa­ti­ko ru­ti­na, ta­čiau do­mė­jau­si ka­ry­bos tak­ti­ka, stra­te­gi­ja. Do­miuo­si ka­ry­bos me­nu ir da­bar. Su­si­gal­vo­ti puo­li­mo, gy­ny­bos sce­na­ri­jus la­bai įdo­mu.

Kaip vyks­ta Jū­sų su­si­gal­vo­ta ko­va?

Pa­teik­siu pa­pras­čiau­sią sce­na­ri­jų. Pa­si­da­li­na­me ko­man­do­mis ir pa­si­skirs­to­me už­duo­tis. Pa­vyz­džiui, vie­na ko­man­da pa­sta­te sau­go dė­žę, o ki­ta tu­ri pa­tek­ti į pa­sta­tą ir ją atim­ti. Už­duo­čiai skir­tas lai­kas, tar­kim, pus­va­lan­dis. Pa­tys su­pla­nuo­ja­me iš­si­dės­ty­mą, puo­li­mo, gy­ny­bos tak­ti­ką, kaip pa­ša­lin­ti prie­ši­nin­ką ir pa­na­šiai.

Kas va­do­vau­ja ko­vai?

Va­dus pa­ski­riu aš pa­ts, nes jiems tu­riu su­teik­ti ra­ci­jas. Ki­taip sun­ku bū­tų su­si­siek­ti. Juk ne­rėk­si per vi­są te­ri­to­ri­ją. Pap­ras­tai ko­man­doms va­do­vau­ja žmo­nės, ku­rie yra tar­na­vę ka­riuo­me­nė­je.

Ką rei­kia tu­rė­ti pra­de­dan­čia­jam žai­dė­jui? Ar šis po­mė­gis bran­gus?

Uni­for­ma žai­di­me ne­bū­ti­na, nors nuo­la­ti­niai žai­dė­jai po tru­pu­tį uni­for­mas įsi­gy­ja. Ge­riau­siai ap­si­reng­ti tam­ses­niais dra­bu­žiais. Gink­lo kai­na pra­si­de­da nuo 150 eu­rų. Pa­vyz­džiui M-14 mo­de­lio rep­li­ka ga­li kai­nuo­ti nuo 150 iki 500 eu­rų, „Ka­laš­ni­ko­vas“ – nuo 150 eu­rų. Gink­lų rep­li­kos iš plas­ti­ko ga­li kai­nuo­ti ir 100 eu­rų. Bran­giau­sio­se gink­lų rep­li­ko­se tik­rų da­lių yra apie 30–40 pro­cen­tų. Gink­lo svo­ris ati­tin­ka tik­ro gink­lo svo­rį. 4000 šra­tų kai­nuo­ja apie 8–10 eu­rų. Ga­li­ma pa­ly­gin­ti: da­žas­vy­džio vie­na kul­ka kai­nuo­ja apie 15 cen­tų. Nuo­la­ti­niai žai­dė­jai jau tu­ri įsi­gi­ję gink­lus. Jie la­bai įvai­rūs: M14, M16 mo­de­lio gink­lų rep­li­kos ir t. t.

Ar į žai­di­mą prii­ma­te ne­pil­na­me­čius?

Tik su tė­vų su­ti­ki­mu. Nep­rii­ma­me raš­te­lių, nes juos ga­li pa­ra­šy­ti drau­gai. Su tė­vais kal­ba­me akis į akį. Kar­tą pa­ti ma­ma la­bai pra­šė priim­ti pa­žais­ti jos sū­nų. Di­džio­ji da­lis žai­dė­jų – 25–27 me­tų, nors yra ir vy­res­nių. Man pa­čiam greit ke­tu­rias­de­šimt. Nuo­la­ti­nių žai­dė­jų mū­sų ko­man­do­je de­šimt. Jie la­bai įvai­rių spe­cia­ly­bių. Žai­džia žmo­nės iš bend­ro­vių „Bir­žų duo­na“, „Ty­la“, at­va­žiuo­ja pa­žais­ti pa­sva­lie­čiai. Jie mus pa­tys su­si­ra­do. Aš pa­ts dir­bu šalt­kal­viu „Bir­žų duo­no­je“. Tik ma­žu­ma žai­dė­jų tar­na­vo ka­riuo­me­nė­je.

Ar mer­gi­nos mėgs­ta šį vy­riš­ką žai­di­mą?

Praė­ju­sį žai­di­mą da­ly­va­vo mer­gi­na. Jai la­bai pa­ti­ko. Vie­ną kar­tą už­si­re­gist­ra­vo žais­ti net pen­kios mer­gi­nos. Jos su vai­ki­nais žai­džia ly­gio­mis tei­sė­mis. Kar­tą žai­džiau Pa­ne­vė­žy­je. Ko­man­dos va­do duk­ra žai­dė ge­riau ir už vai­ki­nus.

Ar šis žai­di­mas – tik iš­tver­min­giems žmo­nėms?

Pap­ras­tai žai­džia­me du kar­tus per mė­ne­sį. Apie nu­ma­to­mą žai­di­mą pa­skel­bia­me sa­vo „Fa­ce­book“ pa­sky­ro­je „bir­zu ai­ro­soft“. Žai­di­mas trun­ka nuo 10 va­lan­dos ry­to iki 16 va­lan­dos su ne­di­de­le per­trau­ka pie­tums. Tu­ri­me pen­kis žai­di­mo sce­na­ri­jus. Tad išei­na su­žais­ti de­šimt žai­di­mų. To­dėl iš­tver­mės rei­kia, ta­čiau kaž­ko­kio spe­cia­laus fi­zi­nio pa­si­ruo­ši­mo ne­rei­kia. Kar­tais žai­dė­jai pra­šo žai­di­mą baig­ti bent pus­va­lan­džiu anks­čiau, nes pa­varg­ta. Po pir­mo kar­to nau­jo­kams skau­da vi­sus rau­me­nis. Juk ne tik bė­gi pa­si­len­kęs, slaps­tai­si, bet ran­ko­se vi­są die­ną lai­kai 3–4 ki­log­ra­mus sve­rian­tį gink­lą. Ma­nau, kad jau­ni­mui tai la­bai ge­ras už­siė­mi­mas, nes ati­trau­kia nuo kom­piu­te­rių ir nuo šlais­ty­mo­si gat­vė­mis. Taip pra­lei­dus vi­są die­ną ne­be­si­no­ri gal­vo­ti ir apie al­ko­ho­lį.

Ko­kios svar­biau­sios žai­di­mo tai­syk­lės?

Lie­tu­vo­je yra pa­tvir­tin­tos „air­sof­to“ tai­syk­lės. Gink­las ne­ga­li vir­šy­ti nu­sta­ty­to ga­lin­gu­mo. Svar­biau­sia tai­syk­lė – ne­ga­li­ma tai­ky­ti į gal­vą. Nep­rii­mam žais­ti iš­gė­ru­sių as­me­nų. Prieš kiek­vie­ną žai­di­mą žai­dė­jus su­pa­žin­di­na­me su tai­syk­lė­mis, gink­lais, ap­ro­do­me te­ri­to­ri­ją, ku­rio­je žai­si­me.

Ar skaus­min­gas yra šū­vis šra­tu?

Skaus­min­gas. Šau­nant iš de­šim­ties met­rų lie­ka ryš­ki mė­ly­nė. To­dėl at­si­ran­da ins­tink­tas slėp­tis nuo šū­vių. Jei į ta­ve pa­tai­ko prie­ši­nin­kas, rei­kia at­si­trauk­ti į nu­šau­tų­jų ba­zę.

Žai­džia­te tik va­sa­rą?

Taip, nes gink­lai su ba­te­ri­jo­mis, ku­rios bi­jo šal­čio. Kai ku­rie žai­dė­jai ryž­ta­si žais­ti ir žie­mą.

Žai­džia­te miš­ke. Ar ne­te­ko iš­bai­dy­ti uo­gau­to­jų ar gry­bau­to­jų?

Prieš žai­di­mą vi­suo­met įspė­ja­me sa­vi­nin­ką. Ta­čiau nuo­ty­kių bū­na vi­so­kių. Kar­tą žai­džiau Ro­kiš­ky­je. Bu­vo ru­dens pra­džia, obuo­lių me­tas. Sė­di­me su bend­ra­min­čiais pa­sa­lo­je ir gir­di­me ko­man­dą, jog žai­di­mas pra­si­de­da. Bet ma­to­me, kad prie mū­sų ar­tė­ja žmo­nės su krep­šiais, išė­ję obuo­liau­ti. Pa­ma­tę mus su gink­lais, jie me­tė krep­šius ir su­gu­lė ant že­mės. Pra­dė­jo­me rėk­ti, jog yra ci­vi­lių ir rei­kia nu­trauk­ti žai­di­mą. Žai­di­mas bu­vo nu­trauk­tas. Obuo­liau­to­jai taip iš­si­gan­do, kad šo­ko per tvo­rą ir pa­bė­go vis­ką me­tę. Ne­se­niai Lie­tu­vo­je nu­skam­bė­jo įvy­kis, kai pa­rei­gū­nai su­lai­kė šra­tas­vy­džio da­ly­vius. Žmo­nes daž­nai su­klai­di­na gink­lai, ku­rie at­ro­do kaip tik­ri. Šra­tas­vy­dį žmo­nės no­ri pa­žais­ti ir per bern­va­ka­rį, ir per gim­ta­die­nį.

Ar miš­kuo­se ne­pa­si­gau­na­te er­kių?

Pa­si­gau­na­me, to­dėl ver­ta pa­si­skie­py­ti. Ir pa­ts su­si­grie­biau tik po to, kai įsi­se­gė er­kė ir įkan­di­mo vie­ta pra­dė­jo rau­do­nuo­ti.

Pla­nuo­ja­te įkur­ti šra­tas­vy­džio klu­bą?

Ki­tą­met ke­ti­na­me įkur­ti klu­bą. No­ri­me su­si­tik­ti ir pa­žais­ti su ki­tų mies­tų klu­bais. Taip pat pla­nuo­ja­me pa­kvies­ti ka­riuo­me­nė­je tar­nau­jan­čius ka­rius, ku­rie pa­mo­ky­tų ka­ry­bos pa­slap­čių: kaip pro­tin­gai priei­ti prie pa­sta­to, kaip at­si­trauk­ti ir t. t. Kai įkur­si­me klu­bą, įsi­gy­si­me vie­no­das uni­for­mas. Ke­ti­na­me rink­tis lie­tu­viš­ką eki­puo­tę, nors ga­li­ma rink­tis įvai­rių ša­lių. Pa­vyz­džiui, ame­ri­kie­tiš­ka uni­for­ma mums per švie­sių spal­vų.

Ar ar­ti­mie­ji pri­ta­ria jū­sų po­mė­giui?

Ma­no žmo­na pri­ta­ria – tai ma­no ho­bis.

Ačiū už po­kal­bį.

Edi­ta MI­KE­LIO­NIE­NĖ

As­me­ni­nės nuo­tr.

Dienos populiariausi

Toliūnų tolių šauksmas

2017 m. rugpjūčio 11 d.
lankomiausias

Į Upeliškius suskrido gaidžiai

2017 m. rugpjūčio 11 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas