(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Biržuose

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Vabalninko kraštas

Žurnalistas ir rašytojas iš Vabalninko

2017 m. liepos 11 d.
Kraš­to žmo­nės1992 me­tų sau­sio 29 die­nos „Bir­žie­čių žo­džio“ nu­me­ry­je bu­vo iš­spaus­din­ta Vla­do Ra­mo­jaus kny­gos iš­trau­ka „Že­mės ant gy­vo­jo kars­to“ ir pa­teik­ta ži­nių apie au­to­rių.
Ši­taip pra­si­dė­jo gra­žus bend­ra­vi­mas laiš­kais. Li­ko ne tik tu­ri­nin­gi ir nuo­šir­dūs jo laiš­kai, bet ir laik­raš­čio pus­la­piuo­se iš­spaus­din­ti Vla­do Bū­tė­no at­siųs­ti pri­si­mi­ni­mai apie ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos švie­ti­mo mi­nist­rą, vals­ty­bės kont­ro­lie­rių ir Sei­mo pir­mi­nin­ką Kons­tan­ti­ną Ša­ke­nį, va­bal­nin­kie­tį ra­šy­to­ją ir...

Lebeniškių kaimo paslaptys

2017 m. liepos 4 d.
Va­bal­nin­ko se­niū­ni­jos pa­kraš­ty­je tarp miš­kų stūk­san­tis Le­be­niš­kių kai­mas su sa­vo praei­ti­mi slen­ka į už­marš­tį. Vie­nin­te­lis gel­bė­to­jas – kraš­to mu­zie­jus. Mu­zie­jaus ve­dė­ja Vi­da Sku­jie­nė su sa­vo tal­ki­nin­kais ban­do pra­kal­bin­ti šio kai­mo is­to­ri­ją.Is­to­ri­niuo­se šal­ti­niuo­se 1585 m. mi­ni­mas Le­be­niš­kių vai­tys­tės cent­ras. Po ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro čia bu­vo įkur­ta Le­be­niš­kių apy­lin­kė (vei­kė iki 1954 m.) Le­be­niš­kiuo­se vei­kė pra­di­nė ir aš­tuon­me­tė mo­kyk­los. Kai­mo švie­suo­lė, bu­vu­si šios mo­kyk­los...

Siekęs tauraus idealo. Mamertas Indriliūnas

2017 m. liepos 4 d.
Kraš­to žmo­nėsTai bu­vo li­te­ra­tų kar­ta, ku­ri pa­sku­ti­nė atė­jo į ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos Kau­no Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to au­di­to­ri­jas ir pir­mo­ji įžen­gė į su­grį­žu­sį Lie­tu­vai Vil­niaus uni­ver­si­te­tą. Šiai oku­pa­ci­jų me­tais dva­siš­kai ir fi­ziš­kai lau­žy­tai jau­nų kū­rė­jų kar­tai pri­klau­sė ir Ma­mer­tas Ind­ri­liū­nas – daug ža­dė­jęs kri­ti­kas, poe­tas ir ver­tė­jas, ne­spė­jęs rea­li­zuo­ti sa­vo neei­li­nio ta­len­to, nes gy­ven­ti jam bu­vo lem­ta tik dvi­de­šimt pen­ke­rius me­tus.
Jo gim­ti­nė – gra­ži...

Tai buvo mano paauglystės metais...

2017 m. birželio 13 d.
Iš ry­to – į mo­kyk­lą. Ta­čiau ne­sup­ran­ta­mas žmo­nių su­ju­di­mas, mo­kyk­lo­je – ne­ri­mas. Gre­ti­mo­je kla­sė­je be­si­mo­kan­tis bro­lis dar nea­tė­jęs, o čia jau skam­bu­tis. Pir­mie­ji iš­si­trau­kia bi­lie­tus. Kla­sė­je trūks­ta ke­lių mo­ki­nių. Gat­ve pra­de­da va­žiuo­ti ve­ži­mas pa­skui ve­ži­mą, pri­krau­ti mai­šų, ry­šu­lių, ant ku­rių sė­di se­ny­vi žmo­nės. Ki­ti ei­na iš pa­skos ar­ba gre­ta. Kas tai? Ša­li­gat­viu praei­na mū­sų kla­sės drau­gės Ire­na Moc­kū­nai­tė su se­se­ri­mi Ak­vi­le, liūd­nai žiū­rė­da­mos į mo­kyk­lą. Su­vo­kiu, kad vyks­ta...

Nepriklausomybės kovų savanorių gyvenimo vingiais. Bernardas Sakalauskas

2017 m. birželio 13 d.
Ar­tė­jant Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čiui pri­si­me­na­me iš mū­sų kraš­to ki­lu­sius vals­ty­bės kū­rė­jus ir tuos, ku­rie užė­mė aukš­čiau­sius po­stus val­džios struk­tū­ro­se, ir tuos, ku­rie kū­rė vie­tos sa­vi­val­dą ar bu­vo Nep­rik­lau­so­my­bės ko­vų da­ly­viai bei or­ga­ni­za­to­riai Bir­žų apy­lin­kė­se. Daug nu­si­pel­niu­sių Lie­tu­vai žmo­nių pa­do­va­no­jo Va­bal­nin­ko kraš­tas, ku­ria­me ir Nep­rik­lau­so­my­bės ko­vos tu­rė­jo sa­vo or­ga­ni­za­to­rius, en­tu­zias­tus, ku­rie ne vi­si bu­vo Va­bal­nin­ko že­mės užau­gin­ti...

Ką mena būsimo Vabalninko muziejaus rūsiai

2017 m. birželio 13 d.
„Bir­žie­čių žo­dis“ ra­šė, kad Bir­žų kraš­to mu­zie­jaus „Sė­la“ Va­bal­nin­ko sky­rius ruo­šia­si per­si­kel­ti į nau­jas pa­tal­pas, Ba­lio Sruo­gos g. 1. Šiuo me­tu pa­tal­pos re­mon­tuo­ja­mos. „Lau­kia di­džiu­lis ir įpa­rei­go­jan­tis dar­bas. Rū­pi kuo iš­sa­miau iš­siaiš­kin­ti pa­sta­to is­to­ri­ją. Šia­me na­me vei­kė vy­ni­nė, gy­ve­no žy­dai Sla­vi­nai, vė­liau čia įsi­kū­rė KGB būs­ti­nė. No­riu su­rink­ti kuo dau­giau in­for­ma­ci­jos iš žmo­nių, ka­lė­ju­sių KGB rū­sy­je. Su­si­ti­kau ir už­ra­šiau va­bal­nin­kie­čio My­ko­lo Jac­ke­vi­čiaus ir Ka­zi­mie­ro...

Čiupka saldinta literatūrinė kelionė

2017 m. birželio 13 d.
Bir­žų Jur­gio Bie­li­nio vie­šo­sios bib­lio­te­kos pa­reng­tas li­te­ra­tū­ri­nės ke­lio­nės „Di­de­li Va­bal­nin­ko ly­gu­mų žmo­nės“ marš­ru­tas ve­da per Mei­lū­nų gy­ven­vie­tę. Mei­lū­nuo­se stab­te­lė­ję eks­kur­san­tai su­tin­ka­mi sve­tin­gai: bend­ruo­me­nės na­muo­se so­di­na­mi už li­ni­nė­mis stal­tie­sė­mis nu­klo­to sta­lo ir vai­ši­na­mi se­no­vi­ne kai­miš­ka čiup­ka. Į čiup­ką pri­tru­pin­ta ne pirk­ti­nės, o vie­ti­nių šei­mi­nin­kių kep­tos duo­nos.Bir­že­lio pra­džio­je marš­ru­tu „Di­de­li Va­bal­nin­ko ly­gu­mų žmo­nės“ pir­mie­ji lei­do­si...

Karves išginė su daina, šokiu ir alpakomis

2017 m. birželio 6 d.
Į La­mo­kų kai­mą, Aukš­ti­kal­nių pie­ni­nin­kys­tės ūkį, vi­są Lie­tu­vą su­gi­nė tra­di­ci­nė 18-oji Pie­me­nė­lių šven­tė. Kar­vu­tes į lau­kus iš tvar­to ly­dė­jo dau­giau kaip 100 pie­me­nė­lių: ūki­nin­kų, vers­li­nin­kų, mu­zi­kan­tų, vai­kų. Kar­tu su jais – ir mu­zi­kos at­li­kė­ja, ren­gi­nių ve­dė­ja Do­nal­da Mei­že­ly­tė.Prieš vi­dur­die­nį La­mo­kė­liuo­se iš pil­ko de­be­sies šliūkš­te­lė­jo le­du­kų. Kaip­mat ir iš­tir­po. De­be­sys Aukš­ti­kal­nių kie­man į Pie­me­nė­lių šven­tę ne­šė vė­ją ir lie­tų. Šei­mi­nin­kai, sve­čiai bu­vo už­siė­mę sa­vais rū­pes­čiais. Ūkio šei­mi­nin­kai Pet­ras ir Da­nu­tė Aukš­ti­kal­niai...

Jonas Strielkūnas. Likęs šiapus nebūties

2017 m. birželio 6 d.
Šian­dien dau­ge­lį ste­bi­na striel­kū­niš­kos kū­ry­bos fe­no­me­nas, poe­to as­me­ny­bės ir jo­je glū­din­čio ta­len­to kont­ras­tai. Iš kur ir ko­kiais ke­liais jis atė­jo į lie­tu­vių poe­zi­ją? Kur jo ta­len­to ir pri­pa­ži­ni­mo pa­slap­tis?Tas Jo­no ta­len­tas – tar­si spin­din­tis per­las neiš­vaiz­džios kriauk­lės vi­du­je. Gra­žiai apie tai mo­nog­ra­fi­jo­je „Gy­ve­ni­mas prie tur­gaus“ yra pa­sa­kiu­si Na­cio­na­li­nės pre­mi­jos lau­rea­tė Vik­to­ri­ja Dau­jo­ty­tė: „Kas yra Jo­nas Striel­kū­nas be sa­vo ei­lė­raš­čių? Ty­lus, ne­drą­sus...

Vaikų grupuotė „Paryžiaus komuna“

2017 m. birželio 6 d.
Vaikš­ti­nė­da­mi po Va­bal­nin­ką iš­gir­do­me: Pa­ry­žiaus gat­ve­lė­je prieš pu­sę am­žiaus vei­kė vai­kų gru­puo­tė. „Bir­žie­čių žo­dis“ iš­siaiš­ki­no, ką ji vei­kė ir kur bu­vo gru­puo­tės cent­ras. Va­bal­nin­kie­čių vai­kų trau­kos cent­ras bu­vo gar­saus fo­tog­ra­fo Juo­zo Dau­ba­ro kie­mas. Dau­ba­rai juk tu­rė­jo anū­kų.Jie vi­si pik­tų iš­dai­gų ne­krės­da­vo. Bet neap­siei­da­vo be nuo­ty­kių. Iš „Pa­ry­žiaus ko­mu­nos“ lai­kų vi­sam gy­ve­ni­mui va­bal­nin­kie­tei Dan­guo­lei Aukš­ti­kal­ny­tei li­ko du ran­dai: gal­vo­je ir ko­jo­je...

Vabalninko parke griežia pjūklai

2017 m. gegužės 23 d.
Va­bal­nin­kas to­kių pi­ni­gų nė­ra ma­tęs: 485 tūks­tan­čiai eu­rų. Par­ko at­nau­ji­ni­mui. Re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to pa­ruo­šia­mie­ji dar­bai šią sa­vai­tę pra­si­dė­jo. Par­ke krin­ta me­džiai. Tik Ja­ni­nos, vie­nos iš tūks­tan­čio va­bal­nin­kie­čių, lūš­ne­lė, sta­ty­ta prieš 200 me­tų, kaip sto­vė­jo taip ir sto­vės.Skel­bi­mo len­to­se – Va­bal­nin­ko se­niū­ni­jos in­for­ma­ci­ja: mies­to par­ke pra­de­da­mi pa­ruo­šia­mie­ji par­ko re­konst­ra­vi­mo dar­bai pa­gal par­ko sta­ty­bos, su­si­sie­ki­mo ko­mu­ni­ka­ci­jų (gat­vių) re­konst­ra­vi­mo...

Juozas Daubaras. Fotografas iš Vabalninko

2017 m. gegužės 23 d.
Kraš­to žmo­nėsSa­vo ar­chy­ve tu­riu Juo­zo Dau­ba­ro Va­bal­nin­ke 1973 me­tų lapk­ri­čio 10 die­ną (tuo­met fo­tog­ra­fas bu­vo sep­ty­nias­de­šimt aš­tuo­ne­rių) už­ra­šy­tų pri­si­mi­ni­mų, pa­va­din­tų „Ma­no trum­pas gy­ve­ni­mo ap­ra­šy­mas“ nuo­ra­šą. Šiuos pri­si­mi­ni­mus skai­ty­da­mas su­pran­ti, kad Va­bal­nin­ko met­raš­ti­nin­ko gy­ve­ni­mas pri­me­na įdo­mų nuo­ty­kių ro­ma­ną. Tik ro­ma­nuo­se daž­niau­siai si­tua­ci­jas su­ku­ria jų au­to­riai, o Juo­zo Dau­ba­ro gy­ve­ni­me vis­kas tik­ra, ne­pra­ma­ny­ta.
Gi­mė Juo­zas Dau­ba­ras...

Scenoje nutilo biržiečių vaikų juokas

2017 m. gegužės 9 d.
Ge­gu­žės 6-7 die­no­mis Va­bal­nin­ko kul­tū­ros na­muo­se skam­bė­jo tra­di­ci­nis XIV tarp­tau­ti­nis vai­kų ir jau­ni­mo teat­rų fes­ti­va­lis „Lai­min­gas vai­kų juo­kas“. Va­bal­nin­kie­čių kul­tū­ros dar­buo­to­jų ir jų bend­ra­min­čių pa­stan­gos Bir­žų kraš­to vai­kų ir jau­ni­mo teat­rą at­gai­vin­ti, iš­ves­ti į sce­ną – blės­ta.Va­bal­nin­ko kul­tū­ros na­mų sce­na ke­lio­li­ka me­tų pri­si­šau­kia ir su­lau­kia pa­čių iš­ti­ki­miau­sių teat­ro bi­čiu­lių iš Lent­va­rio, Vil­niaus, Ku­piš­kio, Pa­ne­vė­žio, Paįst­rio. Net du vai­kų ir jau­ni­mo teat­ro ko­lek­ty­vai at­vy­ko iš...

Linksmosios vakaruškos Ramongaliuose

2017 m. gegužės 9 d.
Tad ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rė Da­lia Balt­ru­šai­tie­nė ir pa­kvie­tė juos pra­dė­ti pro­gra­mą. Va­bal­nin­ko kul­tū­ros na­mų liau­diš­kų šo­kių gru­pės šo­kė­jai šo­ko taip lais­vai ir ener­gin­gai, kad net sa­lės grin­dys lin­ga­vo. Sten­gė­si nuo jų neat­si­lik­ti ir vy­res­nie­ji – folk­lo­ri­nio an­samb­lio šo­kė­jai, bet ne­gi ga­li ly­gin­tis, kai me­tų skir­tu­mas bent pen­kios de­šim­tys!
Va­bal­nin­ko „Sau­la­las“ da­ly­viai (va­do­vas Pet­ras Ma­tu­lis) dai­na­vo liau­diš­kas dai­nas. Jie neuž­mir­šo pa­svei­kin­ti sa­lė­je su­si­rin­ku­sių...

Šukionis nušvietė Fatimos Marijos spindulys

2017 m. gegužės 9 d.
Ge­gu­žės mė­ne­sį baž­ny­čia kvie­čia ka­ta­li­kus kas­dien dau­giau pa­si­mels­ti Švč. Mer­ge­lei ir Mo­ti­nai Ma­ri­jai. Baž­ny­čio­se lai­ko­mos ge­gu­ži­nės pa­mal­dos (mo­ja­vos). Ka­ta­li­kų šei­mos bend­rai mel­džia­si ir na­muo­se. Šie­met ge­gu­ži­nės pa­mal­dos su­tam­pa su Švč. M. Ma­ri­jos ap­si­reiš­ki­mų 100-ųjų me­ti­nių mi­nė­ji­mais Fa­ti­mo­je (Por­tu­ga­li­ja). Į Fa­ti­mą pas Ro­ži­nio Ka­ra­lie­nę Ma­ri­ją sa­vo mal­das ir gies­mes siun­čia ir šu­kio­nie­čiai, ge­gu­ži­nių pa­mal­dų da­ly­viai.Ta­ke­liais, ke­le­liais iš sa­vo na­mų pa­by­ra...

Leonardas Žitkevičius

2017 m. gegužės 9 d.
Kraš­to žmo­nėsPoe­to gim­ti­nė – Va­bal­nin­kas. Čia jis gi­mė 1914 me­tų lapk­ri­čio 19 die­ną. Net­ru­kus tė­vai nuo ar­tė­jan­čios kai­ze­ri­nės Vo­kie­ti­jos oku­pa­ci­jos pa­si­trau­kė į Ru­si­ją. Tė­vas, tu­rė­da­mas tris­de­šimt še­še­rius me­tus, 1918 me­tais mi­rė Uk­rai­no­je, Ko­no­to­po mies­te. Grį­žu­si į Va­bal­nin­ką, Leo­nar­do ma­ma pri­si­glau­dė pas vy­ro bro­lį Po­vi­lą Žit­ke­vi­čių. Šei­mai pa­dė­jo ir Žit­ke­vi­čių gi­mi­nai­tis poe­tas ku­ni­gas Ka­zys Žit­kus-Vin­cas Sto­nis.
Bai­gęs Va­bal­nin­ko pra­džios mo­kyk­lą...

Vabalninko miestui – 225

2017 m. balandžio 25 d.
Per­mai­nin­gą sek­ma­die­nį Va­bal­nin­ko kraš­to žmo­nės rin­ko­si į tra­di­ci­nę mies­to šven­tę – gim­ta­die­nį. Šį­syk – jau 225-ąjį. Šven­tė va­bal­nin­kie­čiai gau­siai ir puoš­niai – juk šiais me­tais mies­tas ta­po Lie­tu­vos ma­žą­ja kul­tū­ros sos­ti­ne ir šiam var­dui pa­tei­sin­ti ski­rta ne­ma­žai kul­tū­ros ren­gi­nių.Šven­tės dva­sią Va­bal­nin­ke ga­lė­jai pa­jus­ti jau mies­to priei­go­se: te­ko paieš­ko­ti vie­tos au­to­mo­bi­liui, nes sve­čių bu­vo pri­va­žia­vę ne­ma­žai. Žo­li­nės aikš­tė­je sa­vo pre­kys­ta­lius puo­šė ir pir­kė­jus kvie­tė mu­gės...

Gaižiūniečiams kimba...žuvys

2017 m. balandžio 25 d.
Į pen­kio­lik­tus me­tus įžen­gu­si Gai­žiū­nų bend­ruo­me­nė grie­bia­si meš­ke­rės. Jie svars­to apie vers­lą. Apie tai už­si­min­ta bend­ruo­me­nės ata­skai­ti­nia­me rin­ki­mi­nia­me su­si­rin­ki­me.Gai­žiū­nų bend­ruo­me­nė įre­gist­ruo­ta 2003 m. va­sa­rio 28 die­ną. Bend­ruo­me­nę į prie­kį ve­da tas pa­ts ly­de­ris, ūki­nin­kas Adol­fas Ja­si­ne­vi­čius. Daž­nas bend­ruo­me­nės na­rys pri­durs: iš­skir­ti­nis va­das. Žmo­nės sa­vo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­ku pa­si­ti­ki, jį re­mia, to­dėl ir at­si­lie­pia į įvai­rias ini­cia­ty­vas...

Spaustuvininkas iš Zizonių

2017 m. balandžio 25 d.
Kraš­to žmo­nėsPo dau­ge­lio me­tų 1999 me­tais iš­leis­to­je me­mua­rų kny­go­je „Pu­pų dė­dė. At­si­mi­ni­mai“ Pet­ras Bir­žys ra­šė: „Ma­no di­die­ji su­ma­ny­mai iš­leis­ti vi­sų Lie­tu­vos mies­tų ir mies­te­lių mo­nog­ra­fi­jas ap­skri­tims bai­gė­si tuo, kad 1932 me­tais bir­žie­čio Va­le­ri­jo­no At­ko­čiū­no lė­šo­mis (jis Kau­ne tu­rė­jo sa­vo spaus­tu­vę) iš­lei­dau ant­rą to­mą, Bir­žų ap­skri­tį, ir dar du to­mus – apie Kė­dai­nių ir Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­tis“.
P. Bir­žys „Bir­žų ap­skri­ties“ mo­nog­ra­fi­jo­je apie kny­gos lei­dė­ją spaus­tu­vi­nin­ką...

Mylinčių širdžių Monsinjoras

2017 m. balandžio 14 d.
Tik­riau­siai ne vie­nai de­šim­čiai Lie­tu­vos ku­ni­gų su­teik­tas gar­bin­gas Mon­sin­jo­ro ti­tu­las. Ta­čiau iš­gir­dę žo­dį mon­sin­jo­ras pir­miau­sia pa­gal­vo­ja­me apie Ka­zi­mie­rą Va­si­liaus­ką. Vi­sų ku­ni­gą, ku­ris, li­te­ra­tū­ros moks­li­nin­kės Vik­to­ri­jos Dau­jo­ty­tės žo­džiais, bu­vo vaikš­čio­jan­ti mei­lė. Ku­ris sa­kė: „Jau­čiuo­si pa­ts lai­min­giau­sias, kai su­ge­bu pa­dė­ti žmo­gui jo aša­rą nu­šluos­ty­ti, nuo jo krū­ti­nės ak­me­nį nu­ris­ti“.Pri­si­me­nu 1996-ųjų me­tų rugp­jū­tį. Tą va­sa­rą Vil­niaus Ar­ki­ka­ted­ros kle­bo­nas...

Dienos populiariausi

Archeologų džiaugsmas – ūkinė duobė

2017 m. liepos 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas