(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Biržuose

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Komentarai

Apie naujus ir senus vadus bei įdomius balsavimus Seime

2017 m. liepos 11 d.
Feliksas GRUNSKIS

Va­dai ir po­ky­čiai

Pa­na­šu, kad Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja tu­rės nau­ją va­do­vą – eko­no­mis­tę Edi­tą Ja­nu­šie­nę. Ji lai­mė­jo kon­kur­są, ku­ria­me įvei­kė 5 pre­ten­den­tus. Iki šiol po­nia Ja­nu­šie­nė dir­bo Lie­tu­vos ban­ko Vi­daus au­di­to sky­riaus vir­ši­nin­ke. Ta­čiau anks­čiau yra dir­bu­si Vals­ty­bės kont­ro­lė­je ir net 20 me­tų – Mo­kes­čių ins­pek­ci­jo­je, ku­riai da­bar va­do­vaus. To­dėl šios įstai­gos rei­ka­lus ži­no. Ži­no ir ža­da, kad or­ga­ni­za­ci­jos struk­tū­ra tu­rės keis­tis iš es­mės. Bus de­da­mi pa­ma­tai Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos re­pu­ta­ci­jai di­din­ti. Bū­si­mai vir­ši­nin­kei jau aiš­ku, jog kai ku­rie įstai­gos dar­buo­to­jai bus at­leis­ti. To rei­kia, kad įstai­go­je bū­tų dau­giau skaid­ru­mo ir pa­si­ti­kė­ji­mo.

Va­di­na­si, kol ne­pa­si­kei­čia įstai­gos va­do­vas, tol ne­ga­li­me su­lauk­ti rim­tų po­ky­čių? Ma­tyt, taip. Juk po­ky­čių il­gus me­tus ne­ma­tė­me „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ bend­ro­vė­je, kol ne­bu­vo pa­keis­ta va­do­vy­bė. Tad, ko ge­ro, ne be rei­ka­lo ei­na­ma prie tvar­kos, jog val­diš­kuo­se po­stuo­se ne­bū­tų am­ži­nų va­do­vų.

Ta­čiau at­leis­ti dar­buo­to­jus iš vals­ty­bės tar­ny­bos nė­ra leng­va. Anks­tes­nis Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos va­do­vas Dai­no­ras Bra­daus­kas bu­vo at­leis­tas dėl ga­li­mo vers­lo gru­pių pro­te­ga­vi­mo, ne­vie­šos in­for­ma­ci­jos tei­ki­mo bei pre­ky­bos po­vei­kiu. Po­nas Bra­daus­kas kal­ti­ni­mus nei­gia ir per teis­mą sie­kia su­grįž­ti į po­stą, iš ku­rio bu­vo at­leis­tas. Ką ga­li ži­no­ti, gal ir su­grįš. Ta­da po­ky­čių ne­bus. O ne­tei­sin­gai at­leis­tam vy­rui dar ir pi­ni­gų už skriau­dą su­mo­kė­si­me. To­kie rei­ka­lai vals­ty­bė­je, kur vie­ni žmo­nės gy­ve­na pa­gal vie­nus įsta­ty­mus, o ki­ti žmo­nės – pa­gal ki­tus įsta­ty­mus.

Sei­mas ir įsta­ty­mai

Vi­si ži­no­me, kad įsta­ty­mų kal­vė – Sei­mas. Ten prii­ma­mi ge­ri ir kai ka­da ne vi­sai ge­ri įsta­ty­mai. Mat jų priė­mi­mas pri­klau­so nuo po­li­ti­nės dau­gu­mos. Vie­ni iš­rink­tie­ji įsta­ty­mus tem­pia į kai­rę, ki­ti – į de­ši­nę. Štai da­bar pra­tęs­to­je Sei­mo se­si­jo­je pra­kai­tuo­ja­ma dėl urė­di­jų re­for­mos. Mat at­si­ti­ko ne­nu­ma­ty­tas da­ly­kas. Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­te bal­suo­jant dėl vals­ty­bi­nių miš­kų ūkio per­tvar­kos bu­vo pri­tar­ta re­for­mos sce­na­ri­jui, ku­rį pa­siū­lė opo­zi­ci­ja, o ne tam, ku­rį siū­lė "vals­tie­čių" val­do­ma Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja. Paaiš­kė­jo, kad opo­zi­ci­jos pro­jek­tą pa­rė­mė ko­mi­te­to na­rys "vals­tie­tis" Kęs­tu­tis Bac­vin­ka, ku­ris iki iš­rin­ki­mo į Sei­mą yra dir­bęs gi­ri­nin­ku.

Sei­mo vals­tie­čių frak­ci­jos ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis pa­reiš­kė, kad ko­le­ga Bac­vin­ka tu­rė­jo nuo bal­sa­vi­mo nu­si­ša­lin­ti. To­dėl dėl Bac­vin­kos bal­sa­vi­mo bus kreip­ta­si į Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją. Jei­gu ko­mi­si­ja nu­spręs, kad Sei­mo na­rys po­nas Bac­vin­ka pa­siel­gė ne­ge­rai, ta­da bal­sa­vi­mas ko­mi­te­te bus pa­nai­kin­tas? Jei­gu po­nas Bac­vin­ka bū­tų bal­sa­vęs už "vals­tie­čių", o ne už opo­zi­ci­jos pro­jek­tą, ta­da jau bū­tų bu­vę vis­kas ge­rai? Gal ta­da į Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją bū­tų krei­pu­sis opo­zi­ci­ja?

Gra­žu. Ne­gi vie­nas Sei­mo na­rys ga­li nu­lem­ti vi­sų Lie­tu­vos miš­kų li­ki­mą? O dar sa­ko­ma: vie­nas lau­ke – ne ka­rys. Ga­li bū­ti, kad po­nas Bac­vin­ka yra tik­ras ka­rys, nes sa­ko­si bal­sa­vęs pa­gal są­ži­nės bal­są. Gal bu­vęs miš­ki­nin­kas ge­riau ži­no, kas ge­riau mū­sų miš­kams?

Apsk­ri­tai tie nu­si­ša­li­ni­mai nuo bal­sa­vi­mų įdo­mus da­ly­kas. Pa­vyz­džiui, jei­gu vi­si Sei­mo na­riai, gy­ve­nan­tys dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­se, bū­tų nu­si­ša­li­nę nuo bal­sa­vi­mo dėl PVM leng­va­tos šil­dy­mui pa­nai­ki­ni­mo, gal mums ši­lu­mos ener­gi­ja bū­tų ne­pab­ran­gu­si? Ką mes ži­nom?! Vis­ką ge­riau už mus juk Sei­mas ži­no? Gal ne vis­ką ži­no? Gal ne ka­bi­ne­tuo­se, o miš­ke rei­kia gin­čy­tis dėl miš­kų ūkio re­for­mos? Švie­ses­ni ir skaid­res­ni bū­tų bal­sa­vi­mai. Pa­dė­tų. Juk ne vel­tui ru­sų me­ni­nin­kas Va­si­li­jus Po­le­no­vas maž­daug prieš šim­tą me­tų yra pa­sa­kęs: „Ge­riau­si vais­tai – gry­nas oras, šal­tas van­duo, pjūk­las ir kir­vis“...

Dienos populiariausi

Archeologų džiaugsmas – ūkinė duobė

2017 m. liepos 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas