(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Biržuose

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Komentarai

Kokiomis dovanomis pasitinkame ir pasitiksime šventes

2017 m. liepos 7 d.
Feliksas GRUNSKIS

Lie­tu­va ir jos žmo­nės džiau­gia­si sa­vo šven­tė­mis. Šven­čia. Do­va­nas do­va­no­ja.

Ap­do­va­no­ji­mai

Lie­tu­vos Ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo die­nos iš­va­ka­rė­se Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė vals­ty­bės or­di­nus ir me­da­lius įtei­kė dau­giau kaip 40 Lie­tu­vos ir už­sie­nio pi­lie­čių. Vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­ja iš lie­pos 6-osios, ka­da šven­čia­ma Vals­ty­bės die­na, bu­vo per­kel­ta į lie­pos 5-ąją, nes ket­vir­ta­die­nį Pre­zi­den­tė da­ly­va­vo dvy­li­kos Vi­du­rio bei Ry­tų Eu­ro­pos vals­ty­bių va­do­vų su­si­ti­ki­me su JAV pre­zi­den­tu Do­nal­du Trum­pu. Su­si­ti­ki­me po­nas Trum­pas pa­ra­gi­no eu­ro­pie­čius dau­giau gam­ti­nių du­jų pirk­ti iš JAV. Mums šis pa­siū­ly­mas tu­rė­tų pa­tik­ti, nes „Gazp­ro­mo“ du­jos vėl pa­bran­go. Ame­ri­kie­tiš­kos du­jos – sa­vo­tiš­ka do­va­na Eu­ro­pai. Mat anks­tes­niais me­tais JAV bu­vo drau­džia­mas du­jų eks­por­tas.

Lai­vas

Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai ir Lie­tu­vos ka­ri­nio jū­rų lai­vy­no ka­riš­kiai Bal­ti­jos jū­ro­je maž­daug 85 met­rų gy­ly­je ap­ti­ko nu­sken­du­sį lai­vą, ku­ris yra pa­na­šus Lie­tu­vos ka­ro lai­vą „Pre­zi­den­tas Sme­to­na“. Jei­gu ty­ri­mais bus pa­tvir­tin­ta, kad tai tik­rai gar­su­sis Lie­tu­vos ka­ro lai­vas, šis at­ra­di­mas bus gra­ži do­va­na Lie­tu­vos šimt­me­čiui ir Lie­tu­vos jū­rų ka­ri­niam lai­vy­nui, ku­ris šie­met šven­čia 25-me­tį. Nus­ken­du­sio lai­vo, ku­ris bu­vo pa­sta­ty­tas prieš šim­tą me­tų ir tor­pe­dos nu­skan­din­tas 1945 me­tais, iš­kel­ti ne­ke­ti­na­ma. Iš­ty­ri­nė­si­me. Ir šir­dy­se ži­no­si­me, kad Bal­ti­jos jū­ro­je yra nu­sken­du­si Lie­tu­vos da­lis.

Ge­le­žin­ke­lis

Vals­ty­bės šven­tės iš­va­ka­rė­se „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ va­do­vai pa­skel­bė, kad „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ ne­bė­ra vals­ty­bė vals­ty­bė­je, o yra vals­ty­bės da­lis. Pa­si­ro­do, ne­daug rei­kė­jo – tik pa­keis­ti bend­ro­vės va­do­vus, kad vals­ty­bi­nė įmo­nė tap­tų tik­rai vals­ty­bi­ne. Ge­rai pa­si­dai­rius, ko ge­ro, ras­tu­me ir dau­giau įmo­nių bei įstai­gų, ku­rias rei­kė­tų su­grą­žin­ti į vals­ty­bės glė­bį. Ga­lė­tu­me kar­tu su ge­le­žin­ke­liu su­pa­kuo­ti prie do­va­nų Lie­tu­vai.

Pi­lia­kal­niai

Vals­ty­bės die­ną Tau­tiš­ka gies­mė bu­vo gie­da­ma dau­ge­ly­je pa­sau­lio vie­tų. Lie­tu­vo­je Tau­tiš­ką gies­mę gie­do­jo­me na­muo­se, mies­tų ir kai­mų aikš­tė­se. Ka­dan­gi ar­tė­ja at­kur­tos Lie­tu­vos šimt­me­tis, to­dėl šie­me­tę Vals­ty­bės die­ną Tau­tiš­ka gies­mė bu­vo gie­da­ma ant 100 pi­lia­kal­nių. Gra­žus su­ma­ny­mas. Tuo la­biau, kad 2017 me­tai yra pa­skelb­ti Pi­lia­kal­nių me­tais.

Skel­bia­ma, kad Lie­tu­vo­je yra apie 850 pi­lia­kal­nių. Yra ge­ra pro­ga juos ap­lan­ky­ti. Ta­čiau kai ku­rie pi­lia­kal­niai kie­čiais ir krū­mais ap­žė­lę. Tik ro­dyk­lės ro­do kai ku­riuos pi­lia­kal­nius esant. Gal ir ge­rai, kad ne vi­sas is­to­ri­nes vie­tas ga­li­me pa­siek­ti. Taip jos sau­ges­nės iš­lie­ka. Štai Vil­niu­je dėl Ge­di­mi­no kal­no nuo­šliau­žų pa­skelb­ta ekst­re­ma­li pa­dė­tis. Mat ant to kal­no lai­pio­jo­me, fu­ni­ku­lie­riu­mi va­žia­vo­me, ant jo ir gre­ta įvai­rius sta­ti­nius sta­tė­me... Kal­ną nu­kan­ki­no­me taip, kas jam iš­gel­bė­ti da­bar rei­kia mi­li­jo­nų. Sup­ran­ta­ma: iš­gel­bė­si­me. Tik iš­gel­bė­ję ka­žin ar ga­lė­si­me sa­ky­ti, kad tai do­va­na Lie­tu­vos šimt­me­čiui.

Dienos populiariausi

Archeologų džiaugsmas – ūkinė duobė

2017 m. liepos 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas