(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Biržuose

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Komentarai

Ką daryti, kai mus visokie institutai ir tyrėjai indeksuoja

2017 m. liepos 4 d.
Feliksas GRUNSKIS

Vis pra­ne­ša­ma, kad kas nors mus iš­ty­ri­nė­jo ir nu­sta­tė vie­no­kį ar ki­to­kį mū­sų in­dek­są. Bū­na, kad dėl to­kių pra­ne­ši­mų pa­si­jun­ta­me nei šiaip, nei taip. Juk iš as­me­ny­bių tam­pa­me sta­tis­ti­nė­mis ar ap­klau­sų su­tver­to­mis vi­du­ti­ny­bė­mis.

* * *

Štai švie­žia nau­jie­na. Vie­šo­ji įstai­ga Pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės ins­ti­tu­tas pra­ne­šė, jog nu­sta­tė mū­sų pi­lie­ti­nės ga­lios in­dek­są. Pas­kelb­ta, kad šis in­dek­sas per­nai bu­vo 37 ba­lai iš 100 ga­li­mų. O už­per­nai – 33,4 ba­lo. Va­di­na­si, mū­sų pi­lie­ti­nė ga­lia per me­tus tru­pu­tį ūg­te­lė­jo. Ge­rai ar blo­gai? Tu­rė­tų bū­ti ge­rai, jei­gu mū­sų ga­lia au­ga. Nors nė­ra aiš­ku, kiek iš to mes tu­ri­me nau­dos.

* * *

Skel­bia­ma, kad mi­nė­tas Pi­lie­ti­nės veik­los ins­ti­tu­tas tu­ri tiks­lus stip­rin­ti pi­lie­ti­nę vi­suo­me­nę, ak­ty­viai pri­si­dė­ti die­giant ir įtvir­ti­nant de­mok­ra­ti­nes bei pi­lie­ti­nes ver­ty­bes. To­dėl tei­kia vi­suo­me­nei ob­jek­ty­vią ir pa­ti­ki­mą su vie­šą­ja po­li­ti­ka su­si­ju­sią in­for­ma­ci­ją. Taip tvir­ti­na ir gi­na vie­ša­ja­me gy­ve­ni­me pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės idė­ją bei prin­ci­pus. Pa­de­da pi­lie­čiams są­mo­nin­gai ir ak­ty­viai da­ly­vau­ti vie­šo­jo­je veik­lo­je, nau­do­tis sa­vo pi­lie­ti­nė­mis lais­vė­mis ir tei­sė­mis. Taip šis Ins­ti­tu­tas skel­bia apie sa­vo mi­si­ją. Paaiš­ki­na ir apie pi­lie­ti­nės ga­lios in­dek­są. Kam jis rei­ka­lin­gas. Iš kur jis at­si­ran­da.

* * *

Pa­sak Pi­lie­ti­nės veik­los ins­ti­tu­to, pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės rai­da Lie­tu­vo­je pa­ti­ria rim­tų sun­ku­mų. To­dėl vi­suo­me­nę, kaip po­li­ti­nę bend­ruo­me­nę, stip­ri­nant yra svar­bu nuo­lat ver­tin­ti jos būk­lę ir rai­dos ten­den­ci­jas. To­kio tiks­lo siek­da­mas Pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės ins­ti­tu­tas ir vyk­do il­ga­lai­kį ty­ri­mų pro­jek­tą, ku­riuo kas­met yra nu­sta­to­mas ir skel­bia­mas mū­sų vi­suo­me­nės pi­lie­ti­nės ga­lios in­dek­sas. Šis in­dek­sas, ku­ris skel­bia­mas nuo 2007 me­tų, pa­ro­do, kaip kin­ta vi­suo­me­nės pi­lie­ti­nės ga­lios: ar jos au­ga žmo­nėms įgy­jant vis dau­giau de­mok­ra­ti­nės pa­tir­ties ir įgū­džių, ar ma­žė­ja stip­rė­jant po­li­ti­niam su­sve­ti­mė­ji­mui.

* * *

Nė­ra leng­va šį in­dek­są nu­sta­ty­ti. To­dėl Ins­ti­tu­to eks­per­tai pa­ren­gė me­to­di­ką. Pa­gal ją Pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to už­sa­ky­mu vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų cent­rai vyk­do ap­klau­sas. Ty­ri­mas rim­tas. Skel­bia­ma, kad pi­lie­ti­nės ga­lios in­dek­są su­da­ro net ke­tu­ri mat­me­nys! Esa­mo pi­lie­ti­nio ak­ty­vu­mo. Po­ten­cia­laus pi­lie­ti­nio ak­ty­vu­mo. Pi­lie­ti­nės įta­kos su­vo­ki­mo. Pi­lie­ti­nės veik­los ri­zi­kos ver­ti­ni­mo. Gal­va su­ka­si: juk čia mus taip moks­liš­kai ty­ri­nė­ja! Ne­si­lei­si­me į ki­tas de­ta­les. Ir iš to, ką jau pa­ra­šė­me, aiš­ku, kad dar­bas nė­ra leng­vas. Tad to­kiam dar­bui rei­kia ir pi­ni­gų.

* * *

Per­nai pi­lie­ti­nės ga­lios in­dek­so ty­ri­mą rė­mė Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja. 2015 me­tais ty­ri­mas at­lik­tas įgy­ven­di­nant pro­jek­tą, re­mia­mą Eu­ro­pos Eko­no­mi­nės Erd­vės Fi­nan­si­nio me­cha­niz­mo. Anks­tes­niais me­tais ty­ri­mui pi­ni­gų da­vė įvai­rūs eu­ro­pi­niai fon­dai, mū­sų vers­las. Duo­ta ir iš biu­dže­to. Kai gau­ni pi­ni­gų, ko­dėl var­dan kil­nių tiks­lų ne­pa­ty­ri­nė­jus, kiek pi­lie­tiš­ki ar dar ko­kie ki­to­kie mes esa­me?!

* * *

Pa­na­šu, kad pi­ni­gų yra. To­dėl įvai­rūs vi­suo­me­nės ins­ti­tu­tai, nuo­mo­nių ap­klau­sų cent­rai, vie­šo­sios ar dar ki­to­kios įstai­gos ir dar­buo­ja­si iš šir­dies? Ne tik Lie­tu­vo­je – vi­sa­me pa­sau­ly­je. Nus­ta­ti­nė­ja ne tik mū­sų pi­lie­ti­nės ga­lios, bet ko­rup­ci­jos su­vo­ki­mo, lai­mės ir ki­to­kius in­dek­sus. Kas mums iš to? Juk kai pa­skel­bia, kad ki­tur žmo­nės du kar­tus lai­min­ges­ni nei lie­tu­viai, sui­ma pa­vy­das. To­dėl ga­li kil­ti no­ras va­žiuo­ti ten, kur žmo­nės lai­min­ges­ni. To­dėl ir emig­ruo­ja­me? Iš ten, kur men­ki vi­so­kie in­dek­sai, iš­ga­ruo­ja­me?

Tra­di­ci­nis klau­si­mas: ką da­ry­ti? Ko ge­ro, rei­ka­lą ga­li­ma pa­pras­tai pa­tai­sy­ti. Kai ko­kie nors ty­rė­jai mū­sų klaus, ar esa­me lai­min­gi, pi­lie­tiš­ki, ne­pa­kan­tūs ko­rup­ci­jai, kont­ra­ban­dai, ne­rei­kia de­juo­ti. Rei­kia sa­ky­ti, kad esa­me pa­tys pi­lie­tiš­kiau­si, ko­rup­ci­jai ne­pa­kan­čiau­si, to­dėl lai­min­giau­si žmo­nės pa­sau­ly­je. Tu­rė­si­me pui­kius in­dek­sus! Te­gul ne mes ki­tiems, o ki­ti mums to­kių in­dek­sų pa­vy­di!

Dienos populiariausi

Archeologų džiaugsmas – ūkinė duobė

2017 m. liepos 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas