(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Biržuose

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Aktualijos

Vabalninkas šildysis kailiniais?

2017 m. liepos 14 d.

Nuo se­no Va­bal­nin­ko dau­gia­bu­čius, Kul­tū­ros na­mus, bib­lio­te­ką bei ki­tas įstai­gas šil­do Bir­žų tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ro Va­bal­nin­ko sky­riaus ka­ti­li­nė. Švie­ti­mo įstai­ga ne tik tie­kia ši­lu­mą gy­ven­to­jams ir įstai­goms, bet pa­ti re­mon­tuo­ja vi­sai nu­si­dė­vė­ju­sias tra­sas bei ša­li­na ava­ri­jas. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jai pri­klau­san­tis Cent­ras ne vie­nus me­tus ban­do jai ne­prik­lau­san­čių funk­ci­jų at­si­kra­ty­ti, ta­čiau Sa­vi­val­dy­bė jų pe­rim­ti ne­sku­ba ir tem­pia lai­ką.

Ne­lo­giš­ka si­tua­ci­ja

Bir­žų tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ro va­do­vas Dai­nius Žu­kaus­kas „Bir­žie­čių žo­džiui“ sa­kė, jog Va­bal­nin­ko sky­rius Va­bal­nin­ko gy­ven­to­jams ši­lu­mą tie­kia ke­le­rius de­šimt­me­čius. Tai – ne­lo­giš­ka ne tik dėl to, kad švie­ti­mo įstai­gos pa­skir­tis yra mo­ki­nių la­vi­ni­mas, bet ir dėl to, jog įstai­gos stei­gė­jas yra ne Sa­vi­val­dy­bė, o Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja. Tad rū­pin­tis sa­vo įstai­gų šil­dy­mu tu­rė­tų Sa­vi­val­dy­bė.

Švie­ti­mo įstai­ga re­mon­tuo­ja tra­sas

Pa­sak D. Žu­kaus­ko, Va­bal­nin­ko sky­riaus ka­ti­li­nė yra ap­verk­ti­nos būk­lės: vie­no ka­ti­lo pa­ku­ra iš­de­gu­si, tra­sos ne­keis­tos per am­žius, ne­be­ga­lio­ja ka­ti­li­nės veik­los ates­ta­tas, bai­gė­si su­tar­tis su tie­kė­jais, ku­rie ka­ti­li­nei tie­kė bio­ku­rą, t. y. skied­ras. Pa­se­nu­sio­je tra­so­je įvyks­ta ava­ri­jos, ku­rias ša­li­na švie­ti­mo įstai­gos dar­buo­to­jai. D. Žu­kaus­kas sa­kė, jog tru­kus tra­sai vie­no­je gat­vė­je, dar­buo­to­jai ge­di­mą pa­ša­li­no, ta­čiau neats­ta­tė ša­li­gat­vio dan­gos ir tuo pa­pik­ti­no gy­ven­to­jus. Bet ar mo­kyk­lai pri­klau­so klo­ti ša­li­gat­vius?

Su­si­ra­ši­nė­ji­mas

Prieš dve­jus me­tus Bir­žų tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ras krei­pė­si į stei­gė­ją – Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ją, jog ši ini­ci­juo­tų Va­bal­nin­ko sky­riaus ši­lu­mos punk­to per­da­vi­mą Sa­vi­val­dy­bei. Raš­tas mi­nis­te­ri­jai ra­šy­tas 2015 m. ko­vo 23 d. Tų pa­čių me­tų lie­pą mi­nis­te­ri­ja krei­pė­si į Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę siū­ly­da­ma ka­ti­li­nę pe­rim­ti, ta­čiau at­sa­ky­mo ne­su­lau­kė. Po me­tų, 2016-ųjų ge­gu­žę, į Sa­vi­val­dy­bę ke­lia­vo raš­tas, ku­ria­me pra­šo­ma nu­trauk­ti li­cen­ci­ją ši­lu­mos tie­ki­mui. Raš­tas ad­re­suo­tas tuo­me­ti­niam Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui Ri­man­tui Pau­žai. Po mė­ne­sio di­rek­to­rius at­sa­kė, jog pa­gal įsta­ty­mą dėl ga­li­mo ši­lu­mos nu­trau­ki­mo gy­ven­to­jus ir įstai­gas pri­va­lo­ma įspė­ti prieš 18 mė­ne­sių. Bir­žų tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ras tą ir pa­da­rė. Šių me­tų lapk­ri­tį sueis 18 mė­ne­sių ter­mi­nas. D. Žu­kaus­kas pri­si­mi­nė, jog praė­ju­sių me­tų bir­že­lį Sa­vi­val­dy­bės tink­la­la­py­je bu­vo pa­si­ro­džiu­si in­for­ma­ci­ja, jog Sa­vi­val­dy­bė ieš­ko kon­ce­si­nin­ko, ku­ris pe­rim­tų ši­lu­mos tie­ki­mą Va­bal­nin­ke. Tuo vis­kas ir bai­gė­si.

Šių me­tų ba­lan­dį Bir­žų tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ras raš­tu krei­pė­si į Švie­ti­mo ir moks­lo, Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jas, Ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ją, ku­riuo in­for­ma­vo, jog Bir­žų ra­jo­no Ta­ry­bo­je dėl ši­lu­mos punk­to pe­rė­mi­mo ne­bu­vo ini­ci­juo­ti jo­kie spren­di­mo pro­jek­tai ir tai tęs­tis ne­be­ga­li.

Nuos­to­liai Cent­rui

Anot D. Žu­kaus­ko, si­tua­ci­ja klos­to­si ab­sur­diš­ka. Aiš­ku, Va­bal­nin­ko įstai­gos ir gy­ven­to­jai, ku­riems ši­lu­mą tie­kia Va­bal­nin­ko sky­riaus ka­ti­li­nė, pa­ten­kin­ti, nes už ši­lu­mą mo­ka ma­žai – 7 cen­tus už ki­lo­vat­va­lan­dę. Mat to­kią kai­ną dar 2012 m. pa­tvir­ti­no ra­jo­no Ta­ry­ba. Į ši­lu­mos kai­ną neį­kal­ku­liuo­tas, pa­vyz­džiui, dar­bo už­mo­kes­tis, net ap­skai­tos prie­tai­sus švie­ti­mo įstai­ga pa­tik­rai ve­ža sa­vo lė­šo­mis. Dėl to švie­ti­mo įstai­ga, t. y. vals­ty­bė, pa­ti­ria di­de­lius nuo­sto­lius.

Sa­vai­tės pra­džio­je Sa­vi­val­dy­bė­je vy­ko pa­si­ta­ri­mas, ku­ria­me Sa­vi­val­dy­bė pra­šė Bir­žų tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ro atei­nan­čią žie­mą šil­dy­ti Va­bal­nin­ko įstai­gas ir dau­gia­bu­čius. Kol kas pra­šy­mas – žo­di­nis. Ar švie­ti­mo funk­ci­jas pri­va­lan­ti at­lik­ti įstai­ga dar su­tiks im­tis ši­lu­mos tie­kė­jų pa­rei­gų? Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja tam prie­ši­na­si.

Ko­mu­nis­ti­nės sis­te­mos keis­ti ne­sku­bė­jo

Ke­ti­no­me iš­siaiš­kin­ti ir Sa­vi­val­dy­bės po­zi­ci­ją šiuo klau­si­mu. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Jo­nas Jo­nu­šys tei­gė ži­nąs si­tua­ci­ją, ta­čiau pra­šė kreip­tis į sa­vo pa­va­duo­to­ją Aud­rį Mu­ką, ku­ris, anot nau­jo­ko di­rek­to­riaus, šią si­tua­ci­ją iš­ma­no ge­riau. A. Mu­kas sa­kė, jog Va­bal­nin­kas gy­ve­na ko­mu­niz­mo lai­kais: dau­gia­bu­čiuo­se nė­ra boi­le­rių, ši­lu­mos maz­gų, ne vi­si na­mai tu­ri įkū­rę bend­ri­jas. A. Mu­kas tvir­ti­no, jog atei­nan­tį se­zo­ną Va­bal­nin­ką dar šil­dys Bir­žų tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ro Va­bal­nin­ko sky­riaus ka­ti­li­nė, o tuo tar­pu bus ieš­ko­ma ši­lu­mos tie­kė­jo. A. Mu­kas siū­lė cent­ro di­rek­to­riaus pa­si­tei­rau­ti, kuo – skied­ro­mis ar bio­ku­ru (Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas ne­ži­no­jo, jog tai vie­nas ir tas pa­ts) – kū­re­na­ma ka­ti­li­nė, o iš­sa­mes­nės in­for­ma­ci­jos siū­lė tei­rau­tis Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir te­ri­to­ri­jų val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jos Zi­tos Mar­cin­ke­vi­čiū­tės, ku­ri yra la­bai už­siė­mu­si, bet jis liep­siąs jai su „Bir­žie­čių žo­džiu“ kal­bė­tis.

Už ši­lu­mą mo­kė­jo ma­žiau

Z. Mar­cin­ke­vi­čiū­tė sa­kė, jog Sa­vi­val­dy­bė pe­rim­ti ka­ti­li­nės ir ši­lu­mos tink­lų ne­pri­va­lo, ta­čiau pri­va­lo or­ga­ni­zuo­ti ši­lu­mos tie­ki­mą gy­ven­to­jams. Sa­vi­val­dy­bė ke­ti­na ieš­ko­ti ši­lu­mos tie­kė­jo, ku­ris pa­ts su­si­kurs inf­rast­ruk­tū­rą. Anot Z. Mar­cin­ke­vi­čiū­tės, pre­li­mi­na­ri ap­klau­sa pa­ro­dė, jog tiek­ti ši­lu­mą Va­bal­nin­ke at­si­sa­kė ir „Li­tes­ko“, ir „Pa­ne­vė­žio ener­gi­ja“, ta­čiau su­si­do­mė­jo bend­ro­vė „Le­nau­da“. Ta­čiau Va­bal­nin­ko gy­ven­to­jai ne­no­rė­tų, jog šil­dy­­tų ši bend­ro­vė. Anot Z. Mar­cin­ke­vi­čiū­tės, Va­bal­nin­ko gy­ven­to­jams ši­lu­ma brang­tų vien dėl to, kad iki šiol už šil­dy­mą jie ne­mo­kė­jo pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio, nes ši­lu­mą jiems tie­kė švie­ti­mo įstai­ga.

Pra­šo šil­dyti dar vie­ną se­zo­ną

Sa­vi­val­dy­bė Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jai ruo­šia raš­tą, ku­ria­me pra­šys Va­bal­nin­ko gy­ven­to­jams ši­lu­mą tiek­ti dar vie­ną se­zo­ną. Per tą lai­ką ke­ti­na­ma ras­ti nau­ją ši­lu­mos tie­kė­ją. Ar su­tar­tis bus su­da­ro­ma kon­ce­si­jos pa­grin­du, ar ne, ne­ži­nia. Ren­giant kon­ce­si­jos do­ku­men­tus, rei­kia už­si­tik­rin­ti tie­kė­ją, nes do­ku­men­tų pa­ruo­ši­mas Sa­vi­val­dy­bei kai­nuos ke­lio­li­ka tūks­tan­čių eu­rų.

Edi­ta MI­KE­LIO­NIE­NĖ

Dienos populiariausi

Archeologų džiaugsmas – ūkinė duobė

2017 m. liepos 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas