(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Biržuose

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Aktualijos

Archeologų džiaugsmas – ūkinė duobė

2017 m. liepos 14 d.
Spausdinti Komentarai (0) lankomiausias daugiausiai komentuotas

Ap­tik­ti ūki­nę duo­bę ar­ba šiukš­ly­ną ar­cheo­lo­gui di­de­lė sėk­mė. Ūki­nė duo­bė at­sklei­džia tik­rus is­to­ri­nius lo­bius: kaip žmo­nės gy­ve­no tam tik­ru is­to­ri­niu lai­ko­tar­piu, ką val­gė, kaip puo­šė­si, ko­kius in­dus nau­do­jo ir t. t. Ar­cheo­lo­gai Gre­ta ir Ka­ro­lis Du­de­riai šiuo me­tu is­to­ri­nių ži­nių ieš­ko ūki­nė­je duo­bė­je, į ku­rią bir­žie­čiai šiukš­les ver­tė XVII am­žiaus pa­bai­go­je.

Ne­se­niai Rad­vi­los gat­vė­je, ei­nant į pa­grin­di­nį mies­to pa­plū­di­mį, nu­griau­tas se­nas pri­va­tus na­mas. Jo skly­pe išaugs nau­jas gy­ve­na­ma­sis pa­sta­tas. Ta­čiau prieš tai šio­je se­na­mies­čio te­ri­to­ri­jo­je žval­go­si ar­cheo­lo­gai. Ka­ro­lis Du­de­ris pa­sa­ko­jo, jog skly­pe ar­cheo­lo­gai iš­ka­sė de­šimt šur­fų, ta­čiau pa­ma­tų li­ku­čių ne­ra­do. Šio­je vie­to­je pir­ma­sis už­sta­ty­mas at­si­ra­do XIX am­žiu­je. Ta­čiau vie­ną šur­fą pra­plė­tus paaiš­kė­jo, jog ja­me sle­pia­si ūki­nė duo­bė. Tai reiš­kia, jog ar­cheo­lo­gams ga­li pa­vyk­ti ras­ti įdo­mių ra­di­nių.

Ar­cheo­lo­gai pa­sa­ko­jo, jog ap­tik­to­ji duo­bė ne­prik­lau­sė vie­nai so­dy­bai. Tai bu­vo šiukš­ly­nas, į ku­rį bui­ti­nes at­lie­kas ne­šė ar­čiau­siai pi­lies bu­vu­sio kvar­ta­lo gy­ven­to­jai. Ša­lia šiukš­ly­no ap­tik­tos stul­pa­vie­tės ro­do, jog ant duo­bės bu­vo su­ręs­tos me­di­nės konst­ruk­ci­jos.

Pa­sak K. Du­de­rio, jau pa­vy­ko ras­ti ke­ra­mi­kos in­dų du­že­nų, ku­rie bu­vo nau­do­ja­mi mies­tie­čių vir­tu­vė­je. In­dai ap­rū­kę, su mais­to li­ku­čiais, be gla­zū­ros. Gla­zū­ruo­tų in­dų da­lis su­da­ro gal tik pen­kis pro­cen­tus. Iš to aiš­kė­ja, jog jie bu­vo nau­do­ja­mi pa­pras­tų žmo­nių, o ne tur­tin­gų­jų vir­tu­vė­se. Pi­lia­vie­tė­je pa­pras­tai ap­tin­ka­mos fa­jan­so bei ki­to­kios ver­tin­ges­nės me­džia­gos lie­ka­nos.

Ypač ver­tin­gu ra­di­niu ar­cheo­lo­gai lai­ko du skaid­raus stik­lo ka­ro­liu­kus. Se­na­mies­ty­je tai vie­nin­te­lis toks ra­di­nys. To­kių ka­ro­liu­kų ga­li­ma ras­ti tik sen­ka­piuo­se. Ša­lia ka­ro­liu­kų ar­cheo­lo­gai ap­ti­ko sa­gą. Tarp ra­di­nių – trys kao­li­ni­nės pyp­ku­tės, mo­ne­ta. Be­je, mo­ne­ta ap­tik­ta ša­lia šuns griau­čių. Ant šuns griau­čių – pei­lis. Iš ke­ra­mi­kos lie­ka­nų ar­cheo­lo­gai at­kurs in­dus. Ūki­nė­je duo­bė­je jie ap­ti­ko puo­dų, puo­dy­nių, du­be­nų pla­čiais dug­nais ir neaukš­tais kraš­tais.

Ar­cheo­lo­gi­niai ty­ri­mai šio­je vie­to­je tę­sis, tad Ka­ro­lis ir Gre­ta Du­de­riai kar­tu su nuo­lat ka­si­nė­ji­muo­se tal­ki­nan­čiais bro­liais Os­val­du ir Taut­vy­du Da­ni­se­vi­čiais ti­ki­si ras­ti ver­tin­gų ra­di­nių, ku­rie pa­pa­sa­kos apie mū­sų pro­tė­vių bui­tį ir gy­ve­ni­mo bū­dą.

Edi­ta MI­KE­LIO­NIE­NĖ

Edi­tos Mi­ke­lio­nie­nės nuo­tr.

Dienos populiariausi

Archeologų džiaugsmas – ūkinė duobė

2017 m. liepos 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas