(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Biržuose

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Aktualijos

Nauja atliekų tvarkymo sistema papiktino verslininkus

2017 m. liepos 4 d.

Nuo spa­lio 1 die­nos, jei pri­tars ra­jo­no Ta­ry­ba, tu­rė­tų įsi­ga­lio­ti vie­ti­nė rink­lia­va už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mą iš at­lie­kų tu­rė­to­jų. Bus įves­ta rink­lia­vos sis­te­ma, ku­rią su­da­rys dvi da­lys: pa­sto­vio­ji ir kin­ta­mo­ji. Tai reiš­kia, jog pa­sto­vią­ją da­lį mo­kės vi­si, ne­prik­lau­so­mai nuo at­lie­kų kie­kio, o kin­ta­mo­ji mo­kes­čio da­lis jau pri­klau­sys nuo at­lie­kų kie­kio. Į nau­jo­sios tvar­kos pri­sta­ty­mą Sa­vi­val­dy­bė­je at­vy­kę vers­li­nin­kai pik­ti­no­si rink­lia­vos pro­por­ci­ja: ko­dėl pa­sto­vią­ją kai­nos da­lį su­da­ro 70, o kin­ta­mą­ją – tik 30 pro­cen­tų?

Rugp­jū­tį vyk­sian­čia­me ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je pla­nuo­ja­ma teik­ti spren­di­mo pro­jek­tus dėl Sa­vi­val­dy­bės vie­ti­nės rink­lia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mo iš at­lie­kų tu­rė­to­jų ir at­lie­kų tvar­ky­mo. Pla­nuo­ja­ma siū­ly­ti dvi­na­rę vie­ti­nę rink­lia­vą nu­sta­ty­ti nuo spa­lio 1 die­nos. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos už­sa­ky­mu bend­ro­vė „Jost­ra“, da­ly­vau­jant Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir UAB Pa­ne­vė­žio re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro spe­cia­lis­tams, pa­ren­gė vie­ti­nės rink­lia­vos dy­džių nu­sta­ty­mo me­to­di­ką ir vie­ti­nės rink­lia­vos nuo­sta­tus. Šie do­ku­men­tai praė­ju­sią sa­vai­tę bu­vo pri­sta­ty­ti ra­jo­no Ta­ry­bos na­riams bei į pri­sta­ty­mą at­vy­ku­siems vers­li­nin­kams. Do­ku­men­tus pri­sta­tė bend­ro­vės „Jost­ra“ va­do­vas Jo­nas Stra­vins­kas, pro­jek­tų va­do­vas Si­gi­tas Rin­ke­vi­čius bei Pa­ne­vė­žio re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro rink­lia­vų ad­mi­nist­ra­vi­mo pa­da­li­nio va­do­vė Agi­la Za­la­to­rie­nė.

Bend­ro­vės „Jost­ra“ va­do­vas Jo­nas Stra­vins­kas ak­cen­ta­vo, jog dvi­na­rė vie­ti­nė rink­lia­va už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mą pa­tvir­tin­ta Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu, tad nie­kur nuo jos ne­pa­bėg­si. Lie­tu­vo­je li­ko gal pen­kios sa­vi­val­dy­bės, tarp ku­rių ir Bir­žų, ne­pat­vir­ti­nu­sios nuo­sta­tų ir me­to­di­kos. Taip nu­ti­ko dėl to, kad Bir­žų sa­vi­val­dy­bė­je vy­ko kon­kur­sas dėl at­lie­kų su­rin­ki­mo ir ne­bu­vo aiš­kūs kon­kur­so re­zul­ta­tai.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja nu­sta­tė 18 ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ka­te­go­ri­jų, pa­gal ku­rias bus skai­čiuo­ja­mas mo­kes­tis ir pro­gno­zuo­ja­mas at­lie­kų kie­kis. Pas­to­vio­ji mo­kes­čio da­lis ne­prik­lau­sys nuo at­lie­kų kie­kio, nes di­de­lė da­lis at­lie­kų su­rin­ki­mo są­nau­dų ne­prik­lau­so nuo at­lie­kų kie­kio. Kin­ta­mo­ji da­lis jau pri­klau­sys nuo at­lie­kų kie­kio, ku­ris bus skai­čiuo­ja­mas nuo kon­tei­ne­rio pa­kė­li­mo ar­ba pa­gal at­lie­kų nor­mą. Kai­ną fik­suo­ti pa­gal kon­tei­ne­rio pa­kė­li­mą pa­pras­čiau in­di­vi­dua­lių na­mų sa­vi­nin­kams, ku­rie tu­ri kon­tei­ne­rius. Dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jams, vers­li­nin­kams ji bus nu­sta­to­ma pa­gal at­lie­kų nor­mą. Pa­vyz­džiui, įmo­nėms, to­kioms kaip mai­ti­ni­mo įstai­gos, at­lie­kų nor­ma bus nu­sta­ty­ta di­des­nė.

Pas­to­vio­ji mo­kes­čio da­lis pri­klau­sys nuo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to plo­to. Ga­ra­žams, so­do pa­skir­ties ob­jek­tams mo­kes­tis bus skai­čiuo­ja­mas ne nuo kvad­ra­ti­nių met­rų, o nuo tur­to vie­ne­to.

Rink­lia­vos mo­kes­tis ke­liaus ne at­lie­kų su­rin­kė­jams, o į Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą. Sa­vi­val­dy­bė at­si­skai­tys su at­lie­kų su­rin­kė­jais, Pa­ne­vė­žio re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­rui mo­kės var­tų mo­kes­tį. Jei rink­lia­vos pi­ni­gų liks, jie bus nau­do­ja­mi ki­tais me­tais, jei pi­ni­gų pri­trūks, teks kel­ti at­lie­kų su­rin­ki­mo kai­ną. Są­nau­dos Bir­žų ra­jo­ne pa­skai­čiuo­tos 530 tūkst. eu­rų per me­tus: 370 tūkst. eu­rų su­da­ro pa­sto­vio­ji da­lis, 160 tūkst. eu­rų – kin­ta­mo­ji.

Mies­to se­niū­nui Vy­tui Ja­rec­kui ki­lo klau­si­mas: ar ne­bus taip, kad gy­ven­to­jai už pus­tuš­tį kon­tei­ne­rį mo­kės tiek pat, kiek už pil­ną? J. Stra­vins­kas sa­kė, jog pus­tuš­čio kon­tei­ne­rio pri­va­ti­nin­kas ga­li neišs­tum­ti iš kie­mo ir jis ne­bus iš­pi­la­mas. Ar­ba gy­ven­to­jai di­des­nį kon­tei­ne­rį ga­li pa­si­keis­ti į ma­žes­nį. Anot J. Stra­vins­ko, bu­vo svars­to­ma ga­li­my­bė kon­tei­ne­rius sver­ti, ta­čiau tai la­bai pa­di­din­tų šiukš­lių su­rin­ki­mo kai­ną.

Vers­li­nin­kas Aud­rius Juk­na tei­ra­vo­si, ko­kia dvi­na­rės rink­lia­vos pra­smė. Ar ne­bū­tų už­te­kę pa­kel­ti at­lie­kų su­rin­ki­mo kai­nos? J. Stra­vins­kas konk­re­taus at­sa­ky­mo ne­tu­rė­jo. Tai – Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos spren­di­mas, nes ne­pa­den­gia­mos at­lie­kų su­rin­ki­mo są­nau­dos. Vi­suo­me­nė tre­jus me­tus šiai sis­te­mai prie­ši­no­si, ta­čiau įsta­ty­mas bu­vo priim­tas.

Vers­li­nin­kams neaiš­ku, ko­dėl pa­skai­čiuo­ta pro­por­ci­ja 70 ir 30 pro­c., o ne, pa­vyz­džiui, 40 ir 60 pro­c. Pa­sak vers­li­nin­kų, at­lie­kų su­rin­kė­jai ga­li gy­ven­ti ra­miai – 70 pro­c. jų pa­ja­mų ga­ran­tuo­tos. P. Vai­no­ras bai­mi­no­si, jog at­lie­kų su­rin­kė­jai va­ži­nės di­de­lė­mis pus­tuš­tė­mis ma­ši­no­mis at­si­pū­tę. A. Juk­na lai­kė­si tos pa­čios nuo­mo­nės: bū­da­mas ga­ran­tuo­tas už 70 pro­c. pa­ja­mų, at­lie­kų su­rin­kė­jas ne­bus suin­te­re­suo­tas dirb­ti efek­ty­viai. To­kia pro­por­ci­ja jiems ga­ran­tuo­ja ra­mų gy­ve­ni­mą. J. Stra­vins­kas sa­kė, jog su­tar­ties są­ly­gos nu­sta­to, kas kiek lai­ko at­lie­kos tu­ri bū­ti su­ren­ka­mos. Jis aiš­ki­no, ko­dėl bu­vo pa­skai­čiuo­ta mi­nė­ta pro­por­ci­ja. Bu­vo ver­ti­na­mos praė­ju­sių me­tų są­nau­dos. Sa­vi­val­dy­bė ga­li ri­zi­kuo­ti ir nu­sta­ty­ti ki­tą pro­por­ci­ją, ta­čiau pri­va­lo su­rink­ti to­kią ir ne ki­to­kią pi­ni­gų su­mą. Jei rink­lia­va ne­pa­dengs są­nau­dų, teks jas deng­ti iš ra­jo­no biu­dže­to.

I. Var­zie­nė tei­ra­vo­si, ar ne­ga­lė­tų vers­li­nin­kai gau­ti iš­sa­mios skai­čia­vi­mų ana­li­zės, ku­rią pa­tei­kė Bir­žų ko­mu­na­li­nis ūkis. Tai pa­dė­tų iš­sklai­dy­ti įta­ri­mus. Taip pat vi­ce­me­rė tei­ra­vo­si, kiek kai­nų pro­por­ci­ją ga­li lem­ti ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai, jei taip, pra­šė vers­li­nin­kus pa­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę šiuo klau­si­mu. J. Stra­vins­kas sa­kė, jog ra­jo­no Ta­ry­ba ga­li iš­sa­ky­ti sa­vo va­lią, ta­čiau svar­biau­sia, kad są­nau­dos bū­tų su­ba­lan­suo­tos su pa­ja­mo­mis.

J. Stra­vins­kas sa­kė, jog įve­dus dvi­na­rę rink­lia­vą, gy­ven­to­jams at­lie­kų su­rin­ki­mo kaš­tai ne­pa­di­dės, o kai ku­riais at­ve­jais gal­būt ir su­ma­žės. Vers­li­nin­kams pa­sto­vio­ji mo­kes­čio da­lis pri­klau­sys nuo pa­sta­tų plo­to, tad jiems itin rū­pė­jo, kiek pa­di­dės mo­kes­tis. Pa­ne­vė­žio re­gio­no at­lie­kų su­rin­ki­mo cent­ro at­sto­vė Agi­la Za­la­to­rie­nė siū­lė pa­gei­dau­jan­tiems su­ži­no­ti kai­ną vers­li­nin­kams ra­šy­ti pra­šy­mus dėl kai­nos pa­sto­vio­sios da­lies pa­skai­čia­vi­mo. Ga­vę skai­čia­vi­mus pa­gal nau­ją­ją tvar­ką, vers­li­nin­kai ga­lės pa­ly­gin­ti kai­nas: da­bar­ti­nę ir nau­ją­ją. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas A. Mu­kas pa­tei­kė pa­vyz­dį: šiuo me­tu už at­lie­kų su­rin­ki­mą iš sa­vo val­dos jis mo­ka 13 eu­rų per mė­ne­sį, nuo spa­lio 1 die­nos mo­kės 7,4 eu­ro.

Ra­jo­no Ta­ry­bos na­rys Vi­lius Tre­čio­kas do­mė­jo­si, kaip mo­kes­tis bus skai­čiuo­ja­mas kai­mo gy­ven­to­jams, ku­rie tu­ri fer­mą, san­dė­lį, gau­tą už pa­jus? Kaip mo­kes­tis bus skai­čiuo­ja­mas ūki­nin­kams, tu­rin­tiems san­dė­lių?

J. Stra­vins­kas sa­kė, jog pa­sta­tus, ku­rių nau­do­ti ne­ga­li­ma (su­griu­vę, su­de­gę ar pan.), už 5 eu­rų ad­mi­nist­ra­vi­mo mo­kes­tį ga­li­ma per­kel­ti į ne­nau­do­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šą ir už juos ne­rei­kės mo­kė­ti nei pa­sto­vio­sios, nei kin­ta­mo­sios kai­nos da­lies. Už pa­sta­tus, ku­riuo­se ne­gy­ve­na­ma ir ne­vyk­do­ma ūki­nė veik­la, pa­sto­vią­ją mo­kes­čio da­lį mo­kė­ti teks, ta­čiau kin­ta­mo­sios da­lies mo­kė­ti ne­rei­kės.

Edi­ta MI­KE­LIO­NIE­NĖ

Edi­tos Mi­ke­lio­nie­nės nuo­tr.

Dienos populiariausi

Archeologų džiaugsmas – ūkinė duobė

2017 m. liepos 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas