(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Biržuose

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Aktualijos

Milžinas Juostaviečiuose nebeužmigtų

2017 m. birželio 30 d.

Šį šeš­ta­die­nį Juos­ta­vie­čiuo­se – gim­ta­die­nis. Kai­mui – 410 me­tų. Iš­kil­mėms puo­šia­si par­kas. Or­ga­ni­za­to­riai ža­da: šven­tė bus įspū­din­ga.

Da­lia at­kaps­tė guo­lį

Kai­mo bib­lio­te­ki­nin­kė, bend­ruo­me­nės ta­ry­bos na­rė Da­lia Vė­tie­nė daug me­tų ren­ka kraš­to­ty­ri­nę me­džia­gą. Da­lia ir at­kaps­tė fak­tą: Juos­ta­vie­čiai is­to­ri­jos šal­ti­niuo­se pir­mą kar­tą pa­mi­nė­ti 1607 me­tais. Apie kai­mą by­lo­ja sak­mė. Čia gy­ve­nęs mil­ži­nas. Di­džiu­lis kaip kal­nas. Iš to­lo jo plau­kai ro­dės lyg krū­mai. Ei­da­mas mil­ži­nas vis brauk­da­vęs pa­že­me sa­vo il­gą lyg vi­jok­lis barz­dą. Il­gi ūsai rai­tę­si ka­muo­liais kaip gy­va­tės. Mil­ži­nas bu­vęs ge­ros šir­dies. Kur tik ėjęs, ten jį vi­si sve­tin­gai su­tik­da­vę ir vai­šin­da­vę. Po die­nos ke­lio­nės mil­ži­nas nu­griu­vęs pail­sė­ti. Ry­tą at­si­kė­lęs ir iš­ke­lia­vęs ne­ži­no­ma kryp­ti­mi. To­je vie­to­je, kur gu­lė­jęs, li­ku­si pla­ti juos­ta. Ten ir įsi­kū­ręs Juos­ta­vie­čių kai­mas.

Bau­džia­vos lai­kais kai­me bu­vo 30 kie­mų. Gy­ve­no ma­ža­že­miai vals­tie­čiai. Iš že­mės vals­tie­čiai ne­ga­lė­jo pra­gy­ven­ti, tad ver­tė­si kaip kas iš­ma­no. Kai­mas gar­sė­jo ama­ti­nin­kais: ra­čiais, kal­viais, au­dė­jais, mū­ri­nin­kais, sta­ty­bi­nin­kais.

Gy­ven­to­jų su­ra­šy­mo duo­me­ni­mis, 1959 m. Juos­ta­vie­čiuo­se gy­ve­no 108, 1985 m. – 197, 2001 m. – 221 gy­ven­to­jas.

Juos­ta­vie­čių kai­mą lai­mi­na kry­žius. Vi­są lai­ką rū­pes­tin­gai pri­žiū­ri­mas. Kry­žiaus sta­ty­mo ini­cia­to­rė – tuo­me­ti­nė bu­vu­sios Juos­ta­vie­čių pra­di­nės mo­kyk­los mo­ky­to­ja Al­do­na Šak­nie­nė.

Par­ke pra­bils ir ak­muo

Juos­ta­vie­čių kai­mą jau ženk­lins ir spe­cia­li len­ta. Ji bus pri­tvir­tin­ta par­ke prie ak­mens. Par­kas – kai­mo žmo­nių su­si­bū­ri­mo vie­ta. Čia vyks­ta daug gra­žių šven­čių. Tra­di­ci­nės – vai­kų, kraš­tie­čių, spor­to ir ki­tos šven­tės.

Juos­ta­vie­čių bend­ruo­me­nė įsi­kū­rė 2003 me­tais. Ji jun­gia ne tik Juos­ta­vie­čių, bet ir ap­lin­ki­nių kai­mų: Ši­lė­nų, Dvar­ga­lių, Pau­pe­rių, Ty­li­na­vos, So­de­liš­kių, Bu­tau­tų gy­ven­to­jus ir iš čia ki­lu­sius bei ki­tur gy­ve­nan­čius žmo­nes. Bend­ruo­me­nė bend­ruo­me­niš­ka. Bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Ra­sa Vi­lei­šie­nė pa­sa­ko­ja: bend­ruo­me­nė­je – 85 na­riai. Bend­ruo­me­nė tu­ri sa­vo her­bą. Pra­di­nė min­tis – Ak­vi­li­nos La­pė­nai­tės. Vė­liau es­ki­zą iš­to­bu­li­no Re­mi­gi­jus Šak­nys.

2004-ie­ji – kai­me bu­vo kul­tū­ri­nio gy­ve­ni­mo pa­ki­li­mo me­tai. Tuo­me­ti­nis me­no va­do­vas Jo­nas Gas­pa­rė­nas su­bū­rė dai­nuo­jan­čius ir mu­zi­kuo­jan­čius žmo­nes į ko­lek­ty­vus. Ko­lek­ty­vai iši­ro, bet dai­ni­nin­kai, šo­kė­jai, mu­zi­kan­tai prieš šven­tes su­si­bė­ga ir pa­ren­gia pro­gra­mą. Net­rūks­ta ir dra­mos mė­gė­jų en­tu­zias­tų. Vie­ti­niams žiū­ro­vams pri­sta­ty­tas ne vie­nas spek­tak­lis.

Rank­dar­bių kū­rė­jos gar­sė­ja sa­vo dar­bais. Ren­gia­mos pa­ro­dos. Šiuo me­tu bib­lio­te­ką puo­šia kai­mo siu­vi­nė­to­jos Re­gi­nos Smai­džiū­nie­nės siu­vi­nė­ti pa­veiks­lai.

Juos­ta­vie­čių bend­ruo­me­nė sėk­min­gai įgy­ven­di­no ne vie­ną pro­jek­tą. Šiais me­tais pro­jek­tas „Bū­ki­me kar­tu“ – ir­gi tarp kon­kur­so nu­ga­lė­to­jų (pro­jek­to ren­gė­ja D. Vė­tie­nė). Pro­jek­tas teik­tas Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai. Gau­tos pi­ni­gi­nės lė­šos bus pa­nau­do­tos ma­te­ria­li­nei ba­zei stip­rin­ti.

Bėgs, šoks...

– Mes – spor­tuo­jan­ti bend­ruo­me­nė. Žai­džia­me krep­ši­nį, fut­bo­lą, tink­li­nį. Da­ly­vau­ja­me įvai­rio­se var­žy­bo­se. Pri­si­žai­dė­me ir pri­zų. Kai­mo 410 me­tų su­kak­ties pro­gai su­gal­vo­jo­me įdo­mes­nį ren­gi­nį. Kvie­čia­me į šven­ti­nį bė­gi­mą Juos­ta­vie­čių gar­bei. Bėg­si­me 5 ki­lo­met­rus. Da­ly­vių lau­kia pa­dė­kos, dip­lo­mai, me­da­liai, – pa­sa­ko­jo bib­lio­te­ki­nin­kė D. Vė­tie­nė.

Kul­tū­ros dar­buo­to­ja Ra­sa Sa­ka­laus­kie­nė už­si­mi­nė ir apie ki­tas šven­tės pra­mo­gas: bend­ruo­me­nių kie­me­lius, ge­gu­ži­nę, kon­cer­tą.

– 2017-ie­ji tau­ti­nio kos­tiu­mo me­tai, to­dėl šven­tė­je ne­pa­mir­ši­me ir šio ak­cen­to. Bend­ruo­me­nės šo­kė­jos pa­si­puo­šu­sios tau­ti­niais kos­tiu­mais šoks „Ke­pu­ri­nę“, – da­li­no­si šven­tės sce­na­ri­jaus nuo­tru­po­mis Ra­sa Sa­ka­laus­kie­nė.

Tre­čia­die­nį mo­te­rys bend­ruo­me­nės na­muo­se jau ma­ta­vo­si tau­ti­nius kos­tiu­mus. Kol sa­vų ne­tu­ri, te­ko juos sko­lin­tis.

Dvi­ra­tu­ku į bend­ruo­me­nės na­mus at­my­nęs jau­niau­sios kai­mo kar­tos at­sto­vas bū­si­ma­sis pir­mo­kas Ar­man­das Va­liū­nas „Bir­žie­čių žo­džiui“ pri­si­pa­ži­no: la­bai lau­kia šven­tės. Su­si­rinks daug vai­kų. Bus ba­tu­tas, ark­liu­kas su ka­rie­ta...

Juos­ta­vie­čiuo­se miš­kų nė­ra, tik krū­mokš­niai ir pel­kės: Žy­do liek­ne­lis, Čiup­li­nė, Deks­nys, Pa­pur­vė. Per kai­mo gim­ta­die­nį, tė­ve­liai ir ma­my­tės, ne­pa­dau­gin­ki­te ty­ro gė­ri­mo. Pa­puo­lę į pel­kės glė­bį, ne­beiš­si­kaps­ty­si­te ir ding­si­te vi­siems lai­kams. Kaip tas mil­ži­nas prieš 410 me­tų.

Re­gi­na VAI­ČE­KO­NIE­NĖ

Re­gi­nos Vai­če­ko­nie­nės nuo­tr.

Dienos populiariausi

Archeologų džiaugsmas – ūkinė duobė

2017 m. liepos 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas