(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Biržuose

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Aktualijos

Kritinė padėtis Medeikių vaikų namuose

2017 m. birželio 30 d.

VšĮ „Vai­ko užuo­vė­ja“ Me­dei­kiuo­se skęs­ta sko­lo­se ir nuo lie­pos 1 die­nos var­gu ar be­ga­lės vyk­dy­ti sa­vo funk­ci­jas. Ba­lan­džio pa­bai­go­je Evan­ge­li­kų re­for­ma­tų baž­ny­čiai-Si­no­dui nu­ta­rus VšĮ „Vai­ko užuo­vė­ja“ vie­nin­te­lio da­li­nin­ko tei­ses ir pa­rei­gas per­leis­ti Sa­vi­val­dy­bei, vai­kų na­mų rei­ka­lai tar­si pa­ki­bo ore: kol ins­ti­tu­ci­jos su­si­ra­ši­nė­ja, ko­kia tvar­ka tu­ri bū­ti nu­trauk­ta su­tar­tis, vai­kai grei­tai ne­be­tu­rės ko val­gy­ti.

Pir­ma­die­nį dėl si­tua­ci­jos Me­dei­kių vai­kų na­muo­se į po­sė­dį rin­ko­si ra­jo­no Ta­ry­bos So­cia­li­nių rei­ka­lų, svei­ka­tos ap­sau­gos ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Jo pir­mi­nin­kas Adol­fas Rin­kū­nas sa­kė, jog prieš ke­lias die­nas pa­ts ap­lan­kė vai­kų na­mus ir pa­ste­bė­jo, jog vai­kai pri­žiū­rė­ti, vai­kų na­mų pa­tal­pos – re­no­vuo­tos. Vai­kų na­muo­se at­li­kus fi­nan­si­nius ir veik­los au­di­tus, di­de­lių pa­žei­di­mų ne­ras­ta. Pa­ša­li­nus trū­ku­mus, ku­riuos ap­ti­ko So­cia­li­nių rei­ka­lų de­par­ta­men­tas, vai­kų na­mams at­nau­jin­ta li­cen­ci­ja. Vis­kas tar­si klos­ty­tų­si ge­rai, jei ne tra­giš­ka fi­nan­si­nė pa­dė­tis ir neaiš­kus sta­tu­sas.

Fi­nan­si­nė pa­dė­tis itin sun­ki pa­si­da­rė po to, kai Vai­ko užuo­vė­ja“ pa­pra­šė pa­di­din­ti fi­nan­sa­vi­mą, o Sa­vi­val­dy­bė jį pa­di­di­no ne­žy­miai – iki 16 ba­zi­nių so­cia­li­nių iš­mo­kų dy­džio kiek­vie­nam vai­kui. De­ja, to­kia su­ma nea­ti­tin­ka 2017 me­tų „Vai­ko užuo­vė­jos“ po­rei­kio, ku­ris yra 19,4 ba­zi­nių so­cia­li­nių iš­mo­kų vie­nam vai­kui (25 vai­kams). Pi­ni­gi­ne iš­raiš­ka tai bū­tų 738,84 eu­ro vie­nam vai­kui per mė­ne­sį. Ka­dan­gi šiuo me­tu vai­kų na­muo­se gy­ve­na 22 vai­kai, o pi­ni­gai ke­liau­ja kar­tu su vai­ku, po­rei­kis vie­nam vai­kui išaug­tų iki 22,1 ba­zi­nės so­cia­li­nės iš­mo­kos vie­nam vai­kui.

Po to, kai Sa­vi­val­dy­bė at­si­sa­kė mo­kė­ti už vai­kų glo­bos na­mams su­teik­tas pa­slau­gas pa­gal rea­lias pa­slau­gų iš­lai­das ati­tin­kan­čias kai­nas, „Vai­ko užuo­vė­jos“ stei­gė­jai Evan­ge­li­kų re­for­ma­tų baž­ny­čia-Si­no­das pa­reiš­kė, jog ne­ma­to ga­li­my­bės to­liau vyk­dy­ti so­cia­li­nės vai­kų glo­bos ir siū­lo sa­vi­nin­ko tei­ses ir pa­rei­gas pe­rim­ti Sa­vi­val­dy­bei. Raš­tą dėl vie­nin­te­lio VšĮ „Vai­ko užuo­vė­ja“ da­li­nin­ko (sa­vi­nin­ko) tei­sių ir pa­rei­gų per­lei­di­mo Lie­tu­vos evan­ge­li­kų re­for­ma­tų baž­ny­čia-Si­no­das ra­jo­no me­rui, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui bei ra­jo­no Ta­ry­bos na­riams su­ra­šė šių me­tų ba­lan­džio 28 die­ną.

Ra­jo­no me­ras Val­de­ma­ras Val­kiū­nas at­sa­kė, jog raš­tas gau­tas ge­gu­žės 15 die­ną. Me­ras Lie­tu­vos evan­ge­li­kų re­for­ma­tų baž­ny­čios-Si­no­do pa­pra­šė pa­tiks­lin­ti raš­te iš­sa­ky­tą nuo­mo­nę ir nu­ro­dy­ti konk­re­čią po­zi­ci­ją dėl 2004 m. pa­si­ra­šy­tos bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­ties tarp Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ir VšĮ „Vai­ko užuo­vė­ja“, t. y. ar Baž­ny­čia nu­trau­kia su­tar­tį, jei taip, tai nuo ka­da ir ko­kiu su­tar­ty­je nu­ma­ty­tu pa­grin­du, nes Baž­ny­čios raš­te nu­ro­do­ma, kad Sa­vi­val­dy­bei ne­pe­rė­mus VšĮ „Vai­ko užuo­vė­ja“ sa­vi­nin­ko tei­sių ir pa­rei­gų, įstai­ga bus lik­vi­duo­ja­ma. Baž­ny­čios pra­šo­ma pa­teik­ti su­tar­ties pro­jek­tą bei nu­ro­dy­ti įstai­gos tu­ri­mų fi­nan­si­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų pa­den­gi­mo per­spek­ty­vas.

Evan­ge­li­kų re­for­ma­tų baž­ny­čia-Si­no­das at­sa­kė, jog Sa­vi­val­dy­bei pe­rė­mus „Vai­ko užuo­vė­jos“ vie­nin­te­lio da­li­nin­ko (sa­vi­nin­ko) tei­ses ir pa­rei­gas, 2004 m. bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis ne­teks ga­lios. Raš­te pa­žy­mi­ma, jog Baž­ny­čia, kaip vie­nin­te­lis VšĮ „Vai­ko užuo­vė­ja“ da­li­nin­kas, sa­vo tei­ses ir pa­rei­gas Sa­vi­val­dy­bei per­leis do­va­no­ji­mo pa­grin­dais, t. y. neat­ly­gin­ti­nai. Sa­vo ruoš­tu Evan­ge­li­kų re­for­ma­tų baž­ny­čia-Si­no­das pra­šo juos in­for­muo­ti apie Sa­vi­val­dy­bės po­zi­ci­ją šiuo klau­si­mu.

Ta­čiau Baž­ny­čios raš­te Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­si­ge­do fi­nan­si­nių duo­me­nų ir dar vie­nu raš­tu pa­pra­šė nu­ro­dy­ti „Vai­ko užuo­vė­jos“ tu­ri­mų fi­nan­si­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų dy­dį ir jų pa­den­gi­mo per­spek­ty­vas.

Į Sa­vi­val­dy­bės ir Baž­ny­čios su­si­ra­ši­nė­ji­mą įsi­ter­pė „Vai­ko užuo­vė­jos“ vyr. so­cia­li­nė dar­buo­to­ja, lai­ki­nai ei­nan­ti di­rek­to­rės pa­rei­gas Ing­ri­da But­ke­vi­čiū­tė. Raš­te, skir­ta­me ra­jo­no me­rui, me­ro pa­va­duo­to­jai, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui, pra­šo­ma kuo sku­biau svars­ty­ti ba­zi­nių so­cia­li­nių iš­mo­kų su­mos pa­di­di­ni­mą, nes nuo lie­pos 1 die­nos „Vai­ko užuo­vė­ja“ ne­be­ga­lės vyk­dy­ti sa­vo funk­ci­jų. Raš­te iš­var­din­ta, kur bū­tų pa­nau­do­ti pi­ni­gai: 6166 eu­rai dar­bo už­mo­kes­čiui, sko­loms už elekt­rą, van­de­nį ir ka­na­li­za­ci­ją, šiukš­lių iš­ve­ži­mą – 2018,16 eu­ro, už pa­tal­pų ir van­dens šil­dy­mą – 12504,81 eu­ro, vai­kų mai­ti­ni­mui – 2300 eu­rų, ku­ro iš­lai­doms – 200 eu­rų, dels­pi­ni­giams už sko­lą pa­tal­pų ir van­dens šil­dy­mui – 1257,95 eu­ro, įvai­rioms pre­kėms ir pa­tar­na­vi­mams – 991 eu­ras.

Po­sė­dy­je da­ly­va­vu­si I. But­ke­vi­čiū­tė sa­kė, jog dar­buo­to­jai pri­va­lo ei­ti ato­sto­gų, ta­čiau ato­sto­gi­niams iš­mo­kė­ti trūks­ta 5000 eu­rų. Kol kas dėl šil­dy­mo sko­lų raš­tai iš ant­sto­lių nea­tė­jo, bet jie ateis. I. But­ke­vi­čiū­tė tei­gė, jog ir ku­rui pi­ni­gų ne­li­ko, o į gy­dy­mo įstai­gas rei­kia vež­ti vai­kus. Pa­ra­mos pi­ni­gus, gau­tus iš Baž­ny­čios 3000 eu­rų, įstai­ga itin tau­pė, ta­čiau są­skai­ta da­bar tuš­čia.

Po­sė­dy­je da­ly­va­vu­si Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vai­ko tei­sių sky­riaus ve­dė­ja Gied­ra Ged­vi­lie­nė ci­ta­vo įsta­ty­mą: „Vai­ko užuo­vė­ją“ tu­ri fi­nan­suo­ti ne stei­gė­jas, o Sa­vi­val­dy­bė ar­ba vals­ty­bė. Stei­gė­jas taip pat ga­li pri­si­dė­ti pa­ra­ma pa­gal ga­li­my­bes. Anot G. Ged­vi­lie­nės, kel­ti koe­fi­cien­tą ra­jo­no Ta­ry­ba ne­lei­do. No­rint „Vai­ko užuo­vė­jai“ iš­si­lai­ky­ti, rei­kia 221650 eu­rų per me­tus, bu­vo skir­ta 40000 eu­rų ma­žiau.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­jas Kęs­tu­tis Kni­zi­ke­vi­čius kal­bė­jo, jog pro­ble­ma ta, kad pi­ni­gai ei­na pa­skui vai­ką. Jei „Vai­ko užuo­vė­ją“ pe­rim­tų Sa­vi­val­dy­bė, fi­nan­sa­vi­mas bū­tų ski­ria­mas pa­gal eta­tus. G. Ged­vi­lie­nė tei­gė, jog vai­kų skai­čiaus ne­ga­li­ma pro­gno­zuo­ti. Bu­vo me­tas, kai vai­kų na­muo­se gy­ve­no 28 vai­kai, bu­vo ir kai li­ko 20. Jei vai­kų vai­kų na­muo­se ma­žiau, reiš­kia, jog so­cia­li­nis dar­bas duo­da re­zul­ta­tų. Jų skai­čius dirb­ti­nai ne­ma­ži­na­mas.

Ta­čiau la­biau­siai ko­mi­te­to na­rius er­zi­no tai, jog sko­la au­ga, ta­čiau Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja del­sia pro­ble­mą spręs­ti. S. Ei­ta­vi­čie­nė kal­bė­jo, jog taip išei­na, kad kal­ti lie­ka ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai. Sa­vait­ga­lį vy­ko Evan­ge­li­kų re­for­ma­tų baž­ny­čios Si­no­das, tad me­rui rei­kė­jo sto­ti į tri­bū­ną ir iš­sa­ky­ti pro­ble­mą. Juk ren­gi­ny­je jis da­ly­va­vo.

Vi­ce­me­rė Iru­tė Var­zie­nė sa­kė, jog konf­lik­to užuo­maz­gos – po­žiū­rių skir­tu­mas. Pa­si­ra­šy­da­mi bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį 2004 m., ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai ti­kė­jo­si, jog Sa­vi­val­dy­bei su­ma­žės vai­kų na­mų iš­lai­ky­mo naš­ta. Baž­ny­čia prie iš­lai­ky­mo pri­si­de­da rė­mė­jų daik­tais, ski­ria lė­šų dar­buo­to­jų kva­li­fi­ka­ci­jai kel­ti. Kai So­cia­li­nių pa­slau­gų prie­žiū­ros de­par­ta­men­tas nu­ro­dė steig­ti šei­my­nas, fi­nan­sa­vo šei­my­nos stei­gi­mą. Įta­rus įstai­go­je pa­žei­di­mus, praė­ju­sios ka­den­ci­jos val­džia ini­ci­ja­vo „Vai­ko užuo­vė­jos“ tik­ri­ni­mus. Ta­čiau, anot vi­ce­me­rės, įstai­ga vi­suo­met ak­cen­ta­vo pi­ni­gus, o ne veik­lą. I. Var­zie­nės nuo­mo­ne, ba­lan­džio 5 die­nos ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je rei­kė­tų pa­di­din­ti ba­zi­nį so­cia­li­nių iš­mo­kų koe­fi­cien­tą vie­nam vai­kui iki 19. Tai amor­ti­zuo­tų sko­lą. O rugp­jū­čio po­sė­dy­je gal­vo­ti apie įstai­gos pe­rė­mi­mą.

Ta­čiau ko­mi­te­to na­riai siū­lė įstai­gą pe­rim­ti kuo sku­biau, nes au­ga ir sko­los, ir dels­pi­ni­giai. Ta­čiau pir­miau­sia rei­kė­tų iš­siaiš­kin­ti, ar įstai­ga ne­tu­ri ko­kių nors įsi­pa­rei­go­ji­mų ban­kams bei tiks­liai ži­no­ti, su ko­kio­mis sko­lo­mis Sa­vi­val­dy­bė įstai­gą pe­ri­ma. S. Ei­ta­vi­čie­nė bei ki­ti ko­mi­te­to na­riai jai pri­ta­rė, jog de­rė­tų priim­ti prin­ci­pi­nį spren­di­mą dėl įstai­gos pe­rė­mi­mo. Au­di­tas įver­ti­no – es­mi­nių pa­žei­di­mų įstai­go­je nė­ra. O sko­lą vis­tiek rei­kės mo­kė­ti Sa­vi­val­dy­bei.

Į šią skai­čių ir skai­čia­vi­mų ma­ka­ly­nę įsi­ter­pęs Adol­fas Rin­kū­nas ko­mi­te­to na­riams ir ra­jo­no va­do­vams pri­mi­nė, jog „Vai­ko užuo­vė­jo­je“ gy­ve­na mū­sų vai­kai. I. But­ke­vi­čiū­tė pri­dū­rė, jog neap­mo­kė­jus sko­lų, ne­bus ko vai­kams val­gy­ti. Ji jau pra­šiu­si van­dens tie­kė­jų neuž­suk­ti karš­to van­dens. Dar­buo­to­jai vai­kų na­muo­se dir­ba už vi­du­ti­nę 380 eu­rų al­gą. Dir­ba su­kan­dę dan­tis, ta­čiau vai­kai yra pri­žiū­rė­ti, lai­ku nu­vež­ti pas gy­dy­to­jus.

Di­din­ti koe­fi­cien­tą „Vai­ko užuo­vė­ja“ pa­sta­ruo­ju lai­ku pra­šė tris kar­tus: 2016 m. gruo­džio 7 d., 2017 m. va­sa­rį ir ba­lan­dį. Sko­la išau­go iki 21000 eu­rų. „Vai­ko užuo­vė­jos“ stei­gė­ja Evan­ge­li­kų re­for­ma­tų baž­ny­čia-Si­no­das šios sko­lo­se pa­sken­du­sios vai­kų glo­bos įstai­gos at­si­sa­ko mo­ty­vuo­da­ma tuo, jog rei­kia rem­ti ne tik vai­kus, bet ir Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę. Kai ku­riems Sa­vi­val­dy­bės va­do­vams at­ro­do, jog su­tar­ties nu­trau­ki­mo ini­cia­to­rė tu­ri bū­ti Baž­ny­čia. Ta­čiau bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­ty­je yra nu­ma­ty­ta gin­čus ir ne­su­ta­ri­mus dėl su­tar­ties ša­lims spręs­ti tar­pu­sa­vio de­ry­bo­se. Kol kas de­ry­bos ne­vyks­ta, tik ap­si­kei­ti­mai raš­tais.

Ko­mi­te­tas nu­spren­dė ar­ti­miau­sia­me ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je siū­ly­ti koe­fi­cien­tą di­din­ti iki 19,4. Taip pat iki lie­pos 5 d. ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­džio pa­reng­ti spren­di­mo pro­jek­tą dėl VšĮ „Vai­ko užuo­vė­jos“ pe­rė­mi­mo Sa­vi­val­dy­bės ži­nion, prieš tai konk­re­čiai įvar­di­jus pe­rė­mi­mo są­ly­gas.

Edi­ta MI­KE­LIO­NIE­NĖ

Edi­tos Mi­ke­lio­nie­nės nuo­tr.

Dienos populiariausi

Archeologų džiaugsmas – ūkinė duobė

2017 m. liepos 14 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas